Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Burmistrz Trzebiatowa

R O K O W A N I A

Burmistrz Trzebiatowa
zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży następującej nieruchomości :

Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego lub nazwę i siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia oraz oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań              i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę (nie mniej niż 2.000.000 zł.) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 3 raty roczne);
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki.
  • Ustna część rokowań zostanie przeprowadzona w dniu 18 sierpnia 2016 roku o godzinie 12.00              w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie.
  • Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Trzebiatowie.
  • Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ciągu 1 miesiąca od daty rokowań, zaliczka przepada na rzecz sprzedającego.
  • Osobie, której oferta nie zostanie przyjęta zaliczka zostanie zwrócona, przelewem na wskazane konto,             w terminie 3 dni od dnia rokowań.
  • Osoby fizyczne biorące udział w ustnej części rokowań obowiązane są przedłożyć dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • W/w nieruchomość nie jest obciążona i przeznaczona jest wg planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiatów pod lokalizację domów wczasowych lub sanatoriów o wysokim standardzie zabudowy.
  • Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie                   w porozumieniu z właścicielami sieci.
  • Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi w dniach 27.09.2013 r., 04.12.2013 r., 21.02.2014 r.,15.06.2014 r. i 14.08.214 r. oraz rokowania dnia 22.12.2014 r., 10.05.2015 r., 09.07.215 r., 14.10.2015 r., 12.01.2016 r. oraz 27.04.2016 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
  • Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie kredytu redyskontowego NBP oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.
  • Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
  • Ogłoszenie wywieszono na tablicy informacyjnej w tut. urzędzie oraz opublikowano na stronach internetowych urzędu (www.trzebiatow.pl oraz www.bip.trzebiatow.pl).
  • Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl 

Trzebiatów, 08.06.2016 r.Burmistrz Trzebiatowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.