Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Urząd Miasta Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 256/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Z DNIA 03 SIERPNIA 2016 R.  
w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałk i Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałk:
1. działki ozn. nr geod: 5/4, 6/2, 7/2, 8, 10, 11/2, 12/2, 13/2, 33, 35, 36, 37/2, 39/2, 34 o łącznej powierzchni 1,4300 ha, położone na terenie Gminy Suwałki, Obręb Dubowo Drugie, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5300 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,5100 ha, nieużytki o pow. 0,3900 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Położone są w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 286 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych).

§ 2. Przyjąć wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa:
1. działka ozn. nr geod: 32803/2 o powierzchni 3,5493 ha, położona w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,8865 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,6462 ha, nieużytki o pow. 0,0166 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 710 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych).

§ 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.  
PREZYDENT MIASTA
SUWAŁK


Urząd Miasta Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.