Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Urząd Gminy Czernica

Z A R Z Ą D Z E N I E
Nr 0050.65.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 3 sierpnia 2016 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych


 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) , art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm. ) oraz § 6 uchwały Rady Gminy Czernica Nr III/39/98 z dnia 16 maja 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czernica, zarządzam co następuje: 
§ 1.
Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, o powierzchni 1513 m2, obręb Wojnowice, wraz z 1/2 udziałów
w działce oznaczonej numerem 61/6 obręb Wojnowice, o powierzchni 800 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną.
Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste:
- dla działki 61/3 obręb Wojnowice: WR1O/00022549/4,
- dla działki 61/6 obręb Wojnowice: WR1O/00039536/2. 
§ 2.
Nieruchomości opisane w § 1. podaję do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5.
Zarządzenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica na okres 21 dni.
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Wójta gminy Czernica w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

Do każdej z podanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % oraz koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 500 zł.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami upływa: 14.09.2016 r.


Urząd Gminy Czernica

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.