Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój 2016-08-10
BURMISTRZ MIASTA 
JEDLINA-ZDRÓJ
GPM.6840.19.2015
 

B U R M I S T R Z    M I A S T A    J E D L I N A-Z D R Ó J


ogłasza rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 39,94 m2 na parterze plus piwnica o powierzchni 4,37 m2, położonego w budynku przy ulicy Kamiennej nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1606/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1397 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 97/1. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00042486/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. 

1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XV/84/12 z dnia 28 marca 2012 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 2MN/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej;
2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe;

2. CENA WYWOŁAWCZA: 21 900 ZŁ
 Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

3. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ:
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 13 września 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

4. TERMIN, MIEJSCE WPŁATY ORAZ WYSOKOŚĆ ZALICZKI POBIERANEJ TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA KOSZTÓW:
Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł, nie później niż 07.09.2016 r.

5. MOŻLIWOŚĆ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PISEMNYCH ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W ROKOWANIACH:
Zgłoszenie udziału w rokowaniach można złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2 (pokój 4), najpóźniej w dniu 08.09.2016 r. do godz. 15.30. Do koperty z napisem: „rokowania – Kamienna nr 4/1” należy dołączyć kopię

6. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI:
Ogłoszenie o rokowaniach zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.jedlina.pl) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu), a wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój

7. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKOWAŃ:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 
ul. Poznańska nr 2
tel. 748455-215 wew. 20 
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu 
GPM – a/a
Sporządziła: M. Magoń       
WZ. Burmistrza Miasta
Romuald Wysocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
Jedlina-Zdrój rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego

Jedlina-Zdrój przetargi

Jedlina-Zdrój zbycie lokalu mieszkalnego


Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.