Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Gmina Moryń

Moryń, dnia  16  sierpnia  2016 r.
GMOŚ.6840.8. 2015/2016    
O G Ł O S Z E N I E
 
Ogłaszam  III  rokowania na sprzedaż  działki  63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze,  stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr 39647 , stanowiącej nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki regularny. Nie posiada żadnego uzbrojenia , istnieją możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej i elektrycznej będącej wewnątrz wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją Nr IPB.7331-26/06  z dnia 26 października 2006r. nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, handlowo-usługowego, garażowego i gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – sprzedaż na własność.
Cena wywoławcza do rokowań  -  35.000,00 zł  ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy  złotych). Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%).
Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Termin i miejsce rokowań -  19.09. 2016r. o godz. 12.00 ,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.
Terminy niedoszłych do skutku  przetargów nieograniczonych i rokowań- 18.02.2016 r., II- 14.04.2016 r.,
I rokowania-30.05.2016r.,21.07.2016r.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki  w wysokości-  1750,00 zł  na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu,   płatnej w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 14.09.2016 r.
Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona  w poczet ceny w dniu  zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość.                    

W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty,  które do dnia  14.09. 2016 r.  w sekretariacie Urzędu Miejskiego,   pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach  z napisem  „ III  Rokowania -  działka    nr 63, obręb Stare Objezierze ” .

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  1. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  2. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  1. Proponowany  sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 14.09.2016 r. pokój  nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.
Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik  może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.
 
ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA ROKOWAŃ Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o rokowaniach  znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl , infopublikator. pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.


Gmina Moryń

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.