Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Lublin, dnia 28 czerwca 2016 r.
  IGM.6821.10.20.2016.MM2
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku znak: ONI.6822.4.2016.MW z dnia 15.02.2016 r. Wójta Gminy Wysokie
o r z e k a m
 
  1. uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Giełczew Pierwsza jednostka ewidencyjna Wysokie, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 749 opow. 0.09 ha, nr 751/2 o pow. 0.11 ha, nr 1251/1 o pow. 5.7852 ha, nr 1251/3 o pow. 0.1067 ha, nr 1479/4 o pow. 2.26 ha, nr 1684 o pow. 0.30 ha,
  2. odmówić uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Giełczew Pierwsza jednostka ewidencyjna Wysokie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 901/2 o pow. 0.0126 ha
 
U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem znak: ONI.6822.4.2016.MW z dnia 15.02.2016 r. Wójt Gminy Wysokie. zwrócił się o stwierdzenie, że działki położone w obrębie ewidencyjnym Giełczew Pierwsza jednostka ewidencyjna Wysokie nr 749 o pow. 0.09 ha, nr 751/2 o pow. 0.11 ha, nr 1251/1 o pow. 5.7852 ha, nr 1251/3 o pow. 0.1067 ha, nr 1479/4 o pow. 2.26 ha, nr 1684 o pow. 0.30 ha i nr 901/2 o pow. 0.0126 ha stanowią mienie gromadzkie.

Obecnie w rejestrze gruntów i budynków w stosunku do w/w działek wpisany jest Skarb Państwa (władanie samoistne, bez wskazanego dokumentu własności), Gmina Wysokie (gospodarowanie m.in. zasobem nieruchomości Skarbu Państwa). Według zapisu w ewidencji gruntów przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem grunty rolne zabudowane Br -RIIIa- działka nr 749, grunty rolne zabudowane Br -RIIa – działka nr 751/2, grunty rolne zabudowane Br -RIIIa- działka nr 901/2, pastwiska trwałe PsV, PsVI -działka nr 1251/1, pastwiska trwałe PsV - działka nr 1251/3, pastwiska trwałe PsV, PsVI, grunty orne RIIIa – działka nr 1479/4, pastwiska trwałe PsVI – działka nr 1684.

W piśmie znak: GGN-II.6621.3.190.2016.MO z dnia 15.03.2016 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie poinformowało, że w/w działki w operacie ewidencyjnym z założenia ewidencji gruntów zaewidencjonowanym za numerem 689.06-1/65 zapisane były w IV grupie rejestrowej jako grunty Prezydium Gminnej Rady Narodowej Giełczwi.

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Wysokie znak: ONI.6727.39.2016.PM z dnia 16.03.2015 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie działki nr 749, 901/2 położone w obrębie ewidencyjnym Giełczew Pierwsza jednostka ewidencyjna Wysokie stanowią grunty zabudowane i znajdują się w terenach oznaczonych symbolem MR – zabudowa wiejska, działka nr 751/2 położona w obrębie ewidencyjnym Giełczew Pierwsza jednostka ewidencyjna Wysokie stanowi grunty zabudowane i znajduje się w terenach oznaczonych symbolem UZ – zdrowie i opieka społeczna oznaczone symbolem UI – inne (remizy), działki nr 1684, 1479/4, 1251/3, nr 1251/1 położone w obrębie ewidencyjnym Giełczew Pierwsza jednostka ewidencyjna Wysokie w całości stanowią pastwiska i znajdują się w terenach oznaczonych symbolem RLd-dolesienia.

W dniu 27.04.2016 r. przy udziale świadków przeprowadzono oględziny w/w działek w celu ustalenia sposobu wykorzystywania przedmiotowych nieruchomości na dzień wejścia ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych tj. 5 lipca 1963 roku.

Podczas oględzin stwierdzono, że działka nr 751/2 jest zabudowana murowanym budynkiem piętrowym, nieogrodzona, w części utwardzona kostką brukową (parking przed budynkiem). W budynku ma siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna w Giełczwi, znajduje się ośrodek zdrowia, apteka. Działka jest ogólnodostępna korzystają z niej mieszkańcy wsi Giełczew. Mieszkańcy wsi Giełczew obecni na oględzinach poinformowali, że przedmiotowa działka w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych była zabudowana drewnianym budynkiem remizy, plac był wykorzystywany również przez młodzież wsi m.in. do gry w piłkę. Murowany budynek został wybudowany na początku lat sześćdziesiątych. W budynku odbywały się zebrania wiejskie, zabawy wiejskie, w budynku miała siedzibę Gromadzka Rada Narodowa. Budynek jest utrzymywany ze środków Gminy Wysokie.

Podczas oględzin ustalono również, że działki nr 1251/1, nr 1251/3, nr 1479/4, nr 1684 porośnięte są drzewami, trawą, krzewami. W latach sześćdziesiątych działki były wykorzystywane przez mieszkańców wsi do wypasu zwierząt domowych, służyły i służą do ogólnego korzystania. Działka nr 749 porośnięta trawą, nieogrodzona, nieutwardzona, porośnięta drzewami. Dziaka w latach sześćdziesiątych służyła mieszkańcom do wypasu zwierząt domowych, działka służyła i nadal służy do ogólnego korzystania.
Działka nr 901/2 jest porośnięta trawą, nieutwardzona, nieogrodzona. Będący na oględzinach mieszkańcy wsi Giełczew poinformowali, że w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych na działce posadowiony był budynek, w którym znajdował się sklep, który prowadziła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Sklep spali się w latach osiemdziesiątych. Ustalono, że przedmiotowa działka nie była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Działki nr 749, nr 751/2, nr 1251/1, nr 1251/3, nr 1479/4, nr 1684 były i nadal są wykorzystywane i służą mieszkańcom wsi Giełczew i nadal są niezbędne do użytku publicznego, spełniają zatem warunki określone w art. 3 cyt. wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, który stanowi, że nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art. 1 ust. 1, jeżeli:

1) do dnia 31 grudnia 1962 r., a w przypadku lasów i gruntów leśnych do dnia 30 września 1960 r. zostały podzielone na działki indywidualne pomiędzy współuprawnionych albo uległy zasiedzeniu,

2) przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Przeprowadzone postępowanie jednoznacznie wykazało, że działki nr 749, nr 751/2, nr 1251/1, nr 1251/3, nr 1479/4, nr 1684 przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały faktycznie przekazane na cele publiczne, społeczne Natomiast w związku faktem, że działka nr 901/2 nie została przekazana na cele publiczne lub społeczne odmówiono uznania jej za mienie gromadzkie.
 
P o u c z e n i e
 
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Starosta Lubelski
Paweł Pikula

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Wysokie - 2 egz.
2. a/a


Starostwo Powiatowe w Lublinie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.