Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Syndyk Masy Upadłości podmiotu gospodarczego Feliksa Siemienasa

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

podmiotu gospodarczego Feliksa Siemienasa

ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki

składników majątkowych masy upadłości za cenę nie niższą od ceny oszacowania:

1. Nieruchomości gruntowych - lasy o łącznej powierzchni 6,36ha położonych w obrębie geodezyjnym Wymój gmina Stawiguda ujawnionych w 2 księgach wieczystych składających się z działek o numerach:

1) dz. nr 1 o powierzchni 3,15ha - księga wieczysta OL1O/00149258/2,

2) dz. nr 3 o powierzchni 3,21ha - księga wieczysta OL1O/00149257/5.

Cena oszacowania 189.500zł.

2. Nieruchomości gruntowej - działki nr 389/7 o powierzchni 0,6927ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 63,5m² położonej w obrębie geodezyjnym Wymój gmina Stawiguda ujawnionej w księdze wieczystej o numerze OL1O/00163249/0. Cena oszacowania 137.300zł.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda (Uchwała Nr XVI/127/08 z dnia 16.10.2008r) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa.

3. Nieruchomości gruntowej - działki nr 389/21 o powierzchni 2,6931ha położonej w obrębie geodezyjnym Wymój gmina Stawiguda ujawnionej w księdze wieczystej o numerze OL1O/00029317/7. Cena oszacowania 374.000zł. Cena nie zawiera podatku VAT, który należy naliczyć od kwoty 222.900zł w wysokości 23%. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda podstawowe przeznaczenie terenu: 1,1527ha – zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca (H-7MN, H-9MN0 oraz 1.5404ha – zieleń urządzona, rów i oczko wodne (H-6ZP, H-3ZP, H-4W, H-5W).

4. Nieruchomości gruntowej – działki nr 107/72 o powierzchni 0,5443ha połozonej w obrębie geodezyjnym Wymój gmina Stawiguda ujawnionej w księdze wieczystej OL1O/00148712/6. Cena oszacowania 144.900zł, którą należy powiększyć o 23% podatku VAT. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda podstawowe przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca .

Oferty zawierające cenę netto powiększoną o 23% VAT (dotyczy nieruchomości 3 i 4) z podaniem pełnych danych nabywcy z oświadczeniami wskazanymi w Regulaminie Sprzedaży wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 5% oferowanej ceny netto należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA -Wymój” na adres biura syndyka 11-700 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 45B/6.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości Banku PKO SA I Oddział w Mrągowie nr 90 1240 1617 1111 0000 1370 2571.

Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia wybranego oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2016r o godz.15.00.

Wybór oferenta dokonany zostanie w oparciu o kryterium najwyższej oferowanej ceny. W przypadku wpływu kilku ofert z tą samą ceną lub różniących się nie więcej niż 1% ceny oszacowania syndyk może zarządzić w terminie do 25 lutego br dodatkowy ustny przetarg z udziałem oferentów spełniających powyższy warunek przyjmując jako cenę wywoławczą najwyżej oferowaną i stosując postąpienie 1% tej ceny. Oferent powinien przystąpić do aktu notarialnego w terminie 21 dni od daty wyboru jego oferty po wpłaceniu na wskazany rachunek bankowy całej oferowanej kwoty. Nie przystąpienie do aktu notarialnego w wyznaczonym terminie oznacza przepadek wadium na rzecz masy upadłości.

Przy braku ofert na cenę oszacowania syndyk przewiduje możliwość zatwierdzenia przez Radę Wierzycieli oferty na inną cenę. W przypadku kilku ofert wybór nastąpi w drodze przetargu ustnego.

Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela syndyk pod nr telefonu 601 155 847. Mapa terenu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, regulamin sprzedaży znajdują się na stronie internetowej

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych - lasy
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.