Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM

ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM

ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości będących w zasobie Powiatu Opolskiego

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 r. oznaczonego w ewidencji gruntów dla obrębu 04-Opole Lubelskie jako działki:
  1. działka nr 27/5 o pow. 357 m2 – nieruchomość gruntowa niezabudowanapowstała w wyniku podziału działki nr 27/3, kształt działki na planie litery L, dojazd z ulicy Kolejowej – drogi powiatowej poprzez działkę nr 27/6 również wydzieloną z działki nr 27/3 będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Opolskiego do 05.12.2089r.;
  2. działka nr 27/7 o pow. 3381 m2 – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 106 m2 powstała w wyniku podziału działki nr 27/3, kształt działki w kształcie litery L, główna część działki prostokątna, foremna, z łącznikiem w kierunku ulicy Kolejowej, budynek murowany pokryty papą, przeznaczony do rozbiórki ze względu na stan techniczny jak i w celu udrożnienia wjazdu – usytuowany na łączniku pomiędzy ul. Kolejową a główną częścią działki. Dojazd z ulicy Kolejowej – drogi powiatowej przez działkę nr 27/6 również wydzieloną z działki nr 27/3 będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Opolskiego do 05.12.2089r;
dla których Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LU1O/00058983/9

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Dla każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych jako działka: nr 27/5, nr 27/7, Powiat Opolski ustanowi w zawieranej umowie w formie aktu notarialnego, nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/6 – prawem przejazdu i przechodu do ul. Kolejowej.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie działka nr ew. 27/5 oznaczona na rysunku planu symbolem B46U przeznaczona jest pod zabudowę usługową związaną z turystycznym, edukacyjnym lub rekreacyjnym wykorzystaniem kolejki wąskotorowej, nr ew. 27/7 oznaczona symbolem B46U i B47U przeznaczona jest pod zabudowę usługową związaną z turystycznym, edukacyjnym lub rekreacyjnym wykorzystaniem kolejki wąskotorowej i pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza i wadium:
cena wywoławcza dla działki nr 27/5 wynosi: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych), a wadium 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych); natomiast dla działki nr 27/7 – 115.000,00 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) i wadium w wysokości 11.500,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% jej wartości.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem „wadium – nieruchomość nr . . .  w Opolu Lubelskim.

Termin wpłacenia wadium upływa 15 września 2016 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
Pisemne oferty zawierające:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
  2. datę sporządzenia oferty
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości – działka nr . . ” w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, holl na parterze budynku, do dnia 15 września 2016 r. do godz. 1400. Wraz z kopertą należy złożyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 19 września 2016 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, pok. 301. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert, jeżeli przynajmniej jedna oferta została zakwalifikowana do części niejawnej przetargu. Uzyskana w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 30 dni licząc od dnia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, lub nie dotrzyma warunku zapłaty ceny, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informujemy również, że przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu, powoduje zgodnie z art. 71 – 73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), obowiązek uiszczania przez nabywcę opłat rocznych za rok 2017 i lata następne wieczystego użytkowania, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość i sposób zapłaty opłaty rocznej określi w formie decyzji administracyjnej Starosta Opolski – gospodarujący zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Informacje o sprzedaży nieruchomości  i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok.312, tel. (0-81) 827-61-22, stronie internetowej www.opole.lublin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej (www. spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl).

Niniejsza sprzedaż jest realizowana w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/141/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2005r. Nr 97, poz. 1895 z póz. zm.) w związku z uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w Opolu Lubelskim przy ul. Kolejowej 6 oraz wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej w zasobach Powiatu Opolskiego, uchwały  Nr 173/2016 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących prawo użytkowania wieczystego Powiatu Opolskiego oraz Uchwały Nr 234/2016 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 05 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, a stanowiących prawo użytkowania wieczystego Powiatu Opolskiego.


ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.