Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Urząd Miasta Suwałki

Ogłoszenie
o wynajem lokalu użytkowego na okres do 3 lat

 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach na parterze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 84 o powierzchni użytkowej 32,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 31,50 zł/m2 netto, wadium  1 490,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
 
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł.
 
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji i podatek od nieruchomości przyszły najemca ponosi odrębnie. Osoba, która zostanie ustalona kandydatem na najemcę, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonej w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu. W przypadku, gdy wymiar jednomiesięcznego wylicytowanego czynszu wyniesie ponad 1 000 zł netto, wynajmujący może żądać od kandydata na najemcę przedstawienia do akceptacji dodatkowego zabezpieczenia płatności należności.
 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w określonej formie, miejscu i czasie.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S. A. 14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 do dnia 9.09.2016 r. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu.
W przypadku odstąpienia przez kandydata na najemcę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Miasta Suwałk.
Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 14 dni
na indywidualne konta każdego uczestnika.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1) dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne wpłaty i wypłaty wadium obciążają oferentów);
2) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
3) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
4) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
5) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej; oraz oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem, jego warunkami, przedmiotem przetargu i jego regulaminem.
 
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy najmu regulującej jego warunki, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu w terminie od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 9.00 do 13.00, w dniach roboczych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 9.09.2016 r. r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. - ul. Wigierska 32, pokój nr 18.
 
Bliższe informacje dotyczące lokalu, warunków przetargu oraz projektu umowy najmu dostępne są w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, tel. 87 563 50 51, 52 lub 58 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl.
 
Suwałki 2016-08-24
Dyrektora ds. Eksploatacji
Wiesława Lange
/-/ podpis nieczytelny


Urząd Miasta Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.