Dzisiaj jest: 28.2.2024, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr  XVI/273/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza, obejmującej obszary, których granice określone zostały w załączniku graficznym do ww. Uchwały.
Ww. uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/uchwały/2016. Załącznik graficzny wraz  z granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl. w terminie do dnia 16 września 2016 r.  Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Na podstawie art.39 ust.1, art.46 pkt 1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
  • pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy
    w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl.
z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy,  przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 16 września 2016r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
 
Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska
Z-ca Burmistrza


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.