Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Ogłoszenie Burmistrza Zbąszynka

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości,
że przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 31 lipca 2019r. część nieruchomości gruntowej o pow. 150 m2,oznaczonej geodezyjnie nr działki 530, położonej w miejscowości Rogoziniec.
Nieruchomość stanowi wjazd na posesję i użytkowana będzie jako podwórko przylegające do nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr działki 9 w Rogozińcu.

Nieruchomość wyznaczona do oddania w najem stanowią własność Gminy Zbąszynek.
Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00048512/9.
Miesięczny czynsz za najem nieruchomości gruntowej ustalony został w wysokości 45 zł (słownie: złotych czterdzieści pięć)

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) do kwoty czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23%)
Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia w Zbąszynku nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010. Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych, na mienie stanowiące zasób gminyw drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl.


Ogłoszenie Burmistrza Zbąszynka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.