Dzisiaj jest: 28.2.2024, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk

Zarządzenie Nr 279 / 2016
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 06 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz. 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65, 1250), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałk (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk:
  1. oznaczona działkami nr 34868/16 i 35236/51 o łącznej powierzchni 0,0069 ha, położona w Suwałkach przy ul. Białostockiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 8 399 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) 
  2. oznaczona działką nr 35236/52 o powierzchni 0,0036 ha, położona w Suwałkach przy ul. Białostockiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 4 382 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote).
  3. oznaczona działką nr 35236/53 o powierzchni 0,0036 ha, położona w Suwałkach przy ul. Białostockiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 4 382 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote).
  4. oznaczona działką nr 35236/54 o powierzchni 0,0038 ha, położona w Suwałkach przy ul. Białostockiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 4 625 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych).
  5. oznaczona działką nr 35236/55 o powierzchni 0,0037 ha, położona w Suwałkach przy ul. Białostockiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 4 504 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset cztery złote).
  6. oznaczona działkami nr 32350/1 i 35236/56 o łącznej powierzchni 0,0083 ha, położona w Suwałkach przy ul. Białostockiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 10 104 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sto cztery złote).
§ 2. Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK


Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.