Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TARTAK WYGON Sp. z o.o.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TARTAK WYGON Sp. z o.o.

z siedzibą w  Wygonie 53

ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż  z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego
w rozumieniu art.551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 318 Prawa upadłościowego i naprawczego .

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego  jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie produkcji  tartacznej.
Z oferowanego do sprzedaży przedsiębiorstwa wyłączone są środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,wierzytelności przysługujące upadłemu oraz produkcji w toku i zapasów magazynowych.
W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą w szczególności :
  1. Nieruchomości zabudowane położone  w  miejscowości Wygon 53 stanowiące:
  prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 396/1  o pow. 3,02225 ha i  nr 396/6   o pow. 0,8400 ha, 
  zabudowane  są budynkami produkcyjnymi i budowlami dla których prowadzona jest księga wieczysta KW
SZC1/00005790/6
II.  Ruchomości w postaci maszyn i urządzeń do produkcji tartacznej (środki trwałe grupy 3-8), wyposażenie techniczne,  socjalne i administracyjno-biurowe .
Cena wywoławcza  wynosi  1.700.000 zł. (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) netto.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Tartak Wygon Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej:PL 50 1060 0076 0000 3380 0006 6802 , Kod SWIFT  BPHKPLPK, wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 14/12.
Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
w terminie do 29 września 2016r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach  na adres:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19,
70-231    Szczecin, 
z  tym, że:
-   Jedna  koperta   z  napisem:  Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak
-   Druga koperta z napisem: Syndyk masy upadłości Tartak Wygon Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z podaniem sygnatury akt : XII GUp 14/12
W przypadku wysłania ofert drogą pocztową , o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu do siedziby Sądu .
Przed złożeniem oferty, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu  w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach od 1000 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  pod numerem telefonu  501165656, 798970444,  603135300
Wadium uczestników,  których oferty nie zostaną przyjęte,  zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w wysokości nominalnej w terminie siedmiu dni licząc od dnia rozpoznania przetargu. Wszelkie koszty sprzedaży przedsiębiorstwa ponosi nabywca .
Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TARTAK WYGON Sp. z o.o.

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.