Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Burmistrz Zbąszynka

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację, że
przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomość gruntową, niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbąszynek,
oznaczoną geodezyjnie nr działki 273/21 o pow. 71 m2,
położoną w Zbąszynku przy Placu Dworcowym
.

Sprzedaż działki 273/21 nastąpi na poprawienie warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej geodezyjnie nr  301 w Zbąszynku przy ul. Lipowej, stanowiącej własność osób fizycznych, którzy zamierzają tę nieruchomość nabyć.
Działka 273/21 nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028631/3.
W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, plan przyjęty uchwałą Nr VI/31/94 Rady Miejskiej w Zbąszynku w dniu 9 grudnia 1994r. , uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 17, poz. 154 z 1994r. , który przestał obowiązywać w dniu 31 grudnia 2003r. działka oznaczona była symbolem „A29 MNn” Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej na działkach w zabudowie  wolnostojącej i szeregowej.
Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  6.000,00 zł
/słownie: złotych sześć tysięcy  /
Uwzględniając przepisy ustawy  o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004r.
(tj. Dz.U. z 2016r.  poz. 710 ze zmianami) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  w siedzibie tutejszego urzędu,  na tablicach ogłoszeniowych gminy, stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl


Burmistrz Zbąszynka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.