Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Dostawa szyn dla Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza
przetarg nieograniczony sektorowy na"Dostawę szyn".

1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,alternatywnych lub wariantowych.
3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
5. Kryteria dokonywania oceny ofert: cena - 80% ; gwarancja - 20%
6. Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2020 r. o godz. 930, GAiT Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. Nr 7 lub 17.
7. Otwarcie ofert dnia 16.01.2020 r. godz. 1000w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.