Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Termomodernizacja budynku wraz z utylizacją płyt acekolowych

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach
ul. Mikołowska  125A
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 81-81g w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się ze stanem technicznym budynku, projektem budowlanym i przedmiarami robót celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Pożądany termin realizacji:  do ustalenia z Zamawiającym

Osobami  upoważnionymi do kontaktu są:

Pani Mirosława Alijew – inspektor nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zleceniodawcy, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 125   w godz. od 800 do 1300  tel.  (32)  25-19-671 do 3,   wew. 120, email:   sekretariat@smgornik.katowice.pl

Pani Beata Kołosionek – Kierownik Administracji Osiedla Słoneczna w Katowicach przy ul. Ściegiennego 45 w godz. od 800 do 1300, tel. (32) 258 97 29, email:  ts@smgornik.katowice.pl

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zastosowaniem tynku silikonowego gwarantującego trwałość powłoki, odporności na uszkodzenia mechaniczne, odporność na zawilgocenia ścian, zabezpieczenia przed porostami i algami wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną. Docieplenie należy wykonać z grafitowych płyt styropianowych za wyjątkiem ściany południowej – szczytowej, którą należy ocieplić białą płytą styropianową.

Do oferty należy dołączyć wycenę za zakup i montaż budek dla ptaków – 40 szt.

2.  W ofercie należy oddzielnie wycenić i  dołączyć kalkulację własną na montaż nawiewników  

   –  W kuchniach – nawiewniki ciśnieniowe AERECO typ EFR.101.  Ilość nawiewników zostanie określona na etapie wykonywania prac termomodernizacyjnych /uzależnione od zgody mieszkańca/, maksymalnie 110 szt.

   –  W pokojach – nawiewniki higrosterowalne AERECO typ EMM.706 Ilość nawiewników zostanie określona na etapie wykonywania prac termomodernizacyjnych /uzależnione od zgody mieszkańca/, maksymalnie 260 szt.

    Na roboty związane z montażem nawiewników  Zleceniodawca podpisze z Wykonawcą odrębną umowę / zlecenie.

3.  Dokumentacja techniczna budynku udostępniona jest do wglądu w Administracji Osiedla Słoneczna w Katowicach przy ul. Ściegiennego 45 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00  do 1300.

4. Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – ul. Słoneczna 81-81g”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Materiały należy odebrać osobiście w pok. 116 w godzinach od 800 do 1300  w  siedzibie  SM Górnik w Katowicach przy  ul. Mikołowskiej 125a.

Ofertę  z załącznikami opisanymi w punkcie II zawiadomienia  należy złożyć  w zaklejonej kopercie z naklejonym tytułem przetargu w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, ul. Mikołowska 125a do dnia 8 stycznia 2020 r. do godz. 1300.
Koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

Otwarcie ofert / etap I – odczytanie / nastąpi w dniu 9 stycznia 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Zleceniodawcy.  Rozstrzygnięcie przetargu / etap II – negocjacje / z udziałem Wykonawców odbędzie się w siedzibie Zleceniodawcy
w dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 1000.
Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 5 zostaną odrzucone bez otwierania.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
Roboty budowlane dofinansowane będą ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i realizowane zgodnie z jego wytycznymi.

II.  Wykaz dokumentów wymaganych  przez Zleceniodawcę, które należy dołączyć do oferty.

Aktualny odpis lub wydruk ze strony internetowej KRS albo aktualne zaświadczenie  lub wydruk ze strony internetowej potwierdzający wpis do CEIDG Wykonawcy.
Aktualny odpis lub wydruk ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego albo  aktualne zaświadczenie lub wydruk ze strony internetowej potwierdzający wpis do CEIDG  Dostawcy systemu docieplenia.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).
Kosztorys ofertowy szczegółowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót i projektu Zleceniodawcy.
Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte
– w uznaniu Oferenta – w przedmiarach robót, projekcie, a niezbędne do wykonania zakresu prac lub
w uzgodnieniu z Dostawcą systemu dociepleń uzna konieczność dodatkowego wzmocnienia ścian budynku. Nie dopuszcza się adnotacji (dopisków) dokonanych ręcznie.

Referencje Wykonawcy robót odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu
Referencje Dostawcy systemu docieplenia wystawione przez inwestorów.
Certyfikat wystawiony przez Dostawcę systemu docieplenia potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu robót termomodernizacyjnych w danym systemie dociepleń.
Charakterystykę firmy oraz informację o zapleczu kadrowo-sprzętowym  firmy Wykonawczej.
Wykaz robót termomodernizacyjnych wykonanych przez Wykonawcę w ostatnich trzech latach potwierdzających realizację tych robót na poziomie minimum 3,0 mln zł brutto średniorocznie,
Informację o stanie zatrudnienia i wielkości produkcji Dostawcy systemu dociepleń z ostatnich trzech lat, wykaz produkowanego asortymentu, wielkości średniorocznej sprzedaży produktów do dociepleń opis przedmiotu działalności.
Wykaz pracowników  Dostawcy systemu dociepleń, którzy będą  sprawować  nadzór techniczny i doradztwo w trakcie prowadzenia robót termomodernizacyjnych.
Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu przez Dostawcę systemu docieplenia z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu Wykonawcy systemu dociepleń o nie zaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert .

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu przez Dostawcę systemu docieplenia z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
Podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania  podmiotów  oświadczenia Wykonawcy  i Dostawcy dołączone do materiałów konkursowych.
Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  podmiotów  Wykonawcy  i Dostawcy projekt umowy.
Potwierdzoną kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom  trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 3 500 000,00 zł,  z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem oraz szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 1 500 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć Zleceniodawcy poświadczoną przez ubezpieczyciela kserokopię polisy, wraz z opłata składki, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót.

W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia można złożyć oświadczenie informujące, iż w przypadku wygrania przetargu firma przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dostarczyć wymaganą polisę/.

Uzasadnienie techniczne i ekonomiczne preferowanego tynku.
20. Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

21. Wycena w oparciu o kalkulację własną na zakup i montaż 1 szt.: nawiewnika ciśnieniowego (kuchnia) AERECO typ EFR.101 i nawiewnika higrosterowalnego (pokoje) AERECO typ EMM.706.

22. Wycena w oparciu o kalkulację własną na zakup i montaż budek dla ptaków na elewacji budynku.

23. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, które ją składają.

Kryteria oceny oferty:
  • kompletność złożonych i wymaganych dokumentów,
  • cena,
  • cykl i termin realizacji zadania,
  • udzielone  gwarancje na roboty i materiały,
  • jakość i trwałość oferowanego systemu docieplenia i rodzaju tynku,
  • doświadczenie w realizacji podobnych robót,
  • referencje,
  • preferowane przez Zleceniodawcę systemy dociepleń firm: STO, FARBY KABE .
III.  Wysokość wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Oferent winien wpłacić wadium  w wysokości 150 000,00 zł najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r.  przelewem na konto Spółdzielni PKO BP S.A. I/O Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
2.  W przypadku wyboru oferty Zleceniodawca informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty umownej netto, z którego Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń  z tytułu gwarancji rękojmi i jakości za wady.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy.

Po upływie jednego roku gwarancji od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót i nie ujawnieniu w tym okresie wad i usterek 50% zabezpieczenia zostanie zwolnione. Pozostałe 50% zwolnione zostanie po upływie gwarancji za wady i usterki. W przypadku nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia z gotówki na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej pozostały okres udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.

Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.

5.   Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

6. Zleceniodawca dokona zwrotu wadium Oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę 
w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd SM „Górnik” w Katowicach wyniku przetargu.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł niniejszego przetargu, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.   
——————————————————————————————————————–

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Słonecznej  81-81G.


——————————————————————————————————————-

IV. Uwagi:

1.  Oferty złożone po terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

2.  Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi
w zawiadomieniu o przetargu.

 W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:

      – żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

      – wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn.

5. Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

6. Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy i płatne fakturami częściowymi /w oparciu o kosztorys robót częściowych/ i fakturą końcową.

7. Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy   poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.

8.  Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.

V. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;

7. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu- do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.