Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wybór wykonawcy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

WARUNKI NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU PISEMNEGO Z ROKOWANIAMI
na wybór wykonawcy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej mieszkań 2530,10 m2 w Radomiu

1. ZAMAWIAJĄCY
Ra-DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Oddział I w Radomiu
Ul. Słowackiego 100
26-600 Radom

siedziba:
ul. Powstańców Warszawy 13
05-500 Piaseczno
NIP: 123-12-53-374
REGON: 142989475

tel. 889-44-44-14 lub 22 737 19 66
mail: dominik@ra-dom.pl

2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na podstawie art. od 701 do 705 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy - Prawo zamówień publicznych


3. KLAUZULA POUFNOŚCI
Wszelkie informacje przekazane przez Zamawiającego w ramach niniejszego przetargu stanowią tajemnicę handlową, w związku z tym nie mogą być przekazywane osobom postronnym tj. nie związanym bezpośrednio z przygotowaniem oferty przetargowej. W szczególności poufne są informacje nt. lokalizacji inwestycji, projektu budynku, terminów budowy, oferty handlowej.


4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 budynków (budynki A, B i C) mieszkalnych wielorodzinnych trzykondygnacyjnych w Radomiu o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 2530,10 m2 (powierzchnia całkowita 3688,60 m2, kubatura 12133,35 m3) wrazz podziemną halą garażową pod budynkami A i B o powierzchni 768,10 m2 (budynek C niepodpiwniczony), zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą, w systemie kompleksowym, zgodnie ze szczegółową dokumentacją, tj. projektem budowlanym i wykonawczym, wraz z projektami branżowymi, uwzględniając wyniki badań gruntu zamieszczone w dokumentacji geotechnicznej oraz obmiarem prac, który pełni funkcję materiału pomocniczego dla oferentów i powinien zostać przez nich zweryfikowany.
W celu uzyskania dokumentacji projektowej i przedmiarów robót prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Budynek będzie oddany do użytkowania w stanie „deweloperskim" rozumianym jako wykonanie budynku mieszkalnego wg dokumentacji budowlanej z pominięciem:
  • okładzin podłogowych (deski, panele, glazura) w obrębie lokali mieszkalnych,
  • montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych.
  • montażu ceramiki i armatury wod-kan w lokalach mieszkalnych (umywalki, wanny, muszle WC, baterie).

Zakres zamówienia obejmuje jednokrotne malowanie ścian i sufitów w lokalach mieszkalnych na kolor biały.
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,
3) współpraca z Zamawiającym przy uzyskiwaniu decyzji właściwych inspekcji i służb, a w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, umożliwiających użytkowanie obiektu
4) udzielenie gwarancji dobrego wykonania obiektu, odpowiednio zabezpieczonej,
5) współpraca z zamawiającym przy uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów do wyodrębnienia lokali,
6) świadczenie przez okres 5 lat od dnia wyodrębnienia pierwszego lokalu serwisu gwarancyjnego części wspólnych budynku oraz przez okres 5 lat od przekazania każdego z lokali nabywcom.


5. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ustalonym w wyniku nieograniczonego przetargu z rokowaniami.
Zamawiający nie dopuszcza po zawarciu umowy o wykonanie obiektu budowlanego ponownych negocjacji dotyczących podwyższenia wynagrodzenia.


6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminach:
1) przekazanie terenu budowy - rozpoczęcie budowy: ok. 01.03.2020
2) zakończenie budowy - nie później niż do 30.06.2021 - preferowany wcześniejszy termin.
3) uzyskanie wszelkich zgód i decyzji umożliwiających użytkowanie obiektów, w terminie do 31.07.2021 roku


7. PODWYKONAWCY
Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca powinien podać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz ze wskazaniem tych podwykonawców.


8. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WARUNKI ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca powinien przedstawić charakterystykę prowadzonego przedsiębiorstwa (informacje o zasobach ludzkich, parku maszynowym itp.).
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich pięciu lat (lub dłuższym) przed upływem terminu składania ofert obiekty budowlane o podobnej charakterystyce. Celem wykazania niniejszego warunku wykonawca powinien załączy do oferty wykaz wykonanych prac zawierający wskazanie miejsca budowy oraz podstawowych informacji o obiekcie i zakresie wykonanych przez niego prac.
3) stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dodatnim wynikiem finansowym
w ostatnich 3 latach lub wskaże odpowiednie środki zapewniające mu stabilizację ekonomiczno-finansową (np. linię kredytową).
Wyłączenia:
1) Z przetargu wyłączone są podmioty, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe, ogłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie likwidacyjne.
2) z przetargu wyłączone są podmioty, których urzędujący członkowie władz figurują w Centralnym Rejestrze Skazanych,


9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - na całość zlecenia. Oferta powinna zawierać:
  • wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków wraz z oświadczeniem wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w przetargu,
  • aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  • oferta powinna zawierać datę jej wystawienia oraz termin ważności - z uwzględnieniem pkt 13 niniejszych warunków,
  • ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy.


10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie do Zamawiającego, lub w formie elektronicznej na adres: dominik@ra-dom.pl oraz ra-dom@ra-dom.pl W trakcie postępowania przetargowego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Dominik Mosionek tel. 889 44 44 14.


11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy doręczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 06.02.2020 do godziny 15.00 na adres:
„Ra-DOM" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Powstańców Warszawy 13
05-500 Piaseczno.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

12. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
Przetarg zostanie przeprowadzony w 2 etapach.
Etap I - kwalifikacja ofert - rozpocznie się w dniu 07.02.2020 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Do kolejnego etapu zakwalifikowane zostaną 3 oferty, które spełniały formalne warunki udziału w przetargu i zawierały ze wszystkich dopuszczonych do przetargu
ofert najniższy koszt netto wykonania przedmiotu zamówienia.
Informacja o zakwalifikowaniu oferty do II etapu lub odrzuceniu oferty zostanie przekazana telefonicznie bądź mailem wszystkim oferentom.
Etap II - rokowania - rozpoczną się od dnia 20.02.2020 w siedzibie Zamawiającego.
Przedmiotem rokowań będzie sprecyzowanie warunków dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnienie treści umowy pomiędzy stronami.

Zakończeniem tego etapu i wyłonieniem wykonawcy jest uzgodnienie treści umowy o wykonanie obiektu budowlanego i jej podpisanie.

13. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Cena: 80%
Czas wykonania: 10%
Inne korzystne warunki umowne: 10%


14. ZAKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Zakwalifikowani do etapu II oferenci są związani swoją ofertą do dnia 31.03.2020 r. Oferenci nie zakwalifikowani do etapu II są związani swoją ofertą do dnia 29.02.2020 r.


15. WADIUM
Każdy oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).
Wadium należy wnieść przelewem bankowym na konto: 69 1160 2202 0000 0003 7785 5302 podając w tytule: „Wadium przetargowe - budynek wielorodzinny Radom". Dopuszczalne jest również wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Oferty, co do których nie zostało wniesione wadium zostaną pominięte.
Wadium zostanie zwrócone oferentom, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu II w terminie do 29.02.2020 r.
Wadium oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu zostanie zwrócone w terminie do 5.04.2020 lub wcześniej - po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium oferenta, który przetarg wygrał i odmówi podpisania uzgodnionej i parafowanej umowy nie zostanie zwrócone.

16. ZAMKNIĘCIE PRZETARGU
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
O zamknięciu przetargu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty.

17. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW
1) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (w celu uzyskania dostępu do dokumentacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy)
2) wzór formularza oferty.
 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
dot. przetargu na wybór wykonawcy
3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych


Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ......................................................
Siedziba: ....................................................
nr NIP .............nr REGON: ...........
Osoba do kontaktu z Zamawiającym /
stanowisko: ................
numer telefonu:............. adres e-mail:..................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Ra-DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Powstańców Warszawy 13
05-500 Piaseczno
NIP: 123-12-53-374
REGON: 142989475


Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać Przedmiot Zamówienia określony w „Warunkach przetargu" za następującą cenę:
cena netto zł...................................
(słownie:..........................................)
podatek VAT zł....................................
cena brutto zł...................................
(słownie:.....................................)
Oświadczam, że:
1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.
5) Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
6) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7) Oferowane przeze mnie roboty budowlane, towarzyszące im usługi oraz wyroby spełniają wymogi określone w „Warunkach Przetargu" oraz dokumentacji technicznej zamówienia,
8) Spełniam warunki przystąpienia do przetargu określone w „Warunkach Przetargu".
9) Niżej wymienione części zamówienia powierzę podwykonawcom:
.................................................................
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres do dnia 31.03.2020 r.
Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:....................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
...................................................................
Zastrzeżenia i inne informacje wykonawcy:
.....................................................................


Data............................

Imię nazwisko........................... (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
 

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie

lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko
 

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.