Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Lublin, dnia 19 września 2016 r.
IGM.6821.10.92.2016.MM2
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak: OŚR.6822.10.2016 z dnia 11.07.2016 r. Wójta Gminy Konopnica
o r z e k a m
 
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 510/2 o pow. 1.30 ha, nr 728/2 o pow. 0.10 ha, nr 729 o pow. 0.55 ha, nr 738 o pow. 1.14 ha, nr 739 o pow. 0.12 ha, nr 765 o pow. 1.30 ha, nr 790 o pow. 0.06 ha
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Wnioskiem znak: OŚR.6822.10.2016 z dnia 11.07.2016 r. Wójt Gminy Konopnica zwrócił się o stwierdzenie, że działki nr 510/2 o pow. 1.30 ha, nr 728/2 o pow. 0.10 ha, nr 729 o pow. 0.55 ha, nr 738 o pow. 1.14 ha, nr 739 o pow. 0.12 ha, nr 765 o pow. 1.30 ha, nr 790 o pow. 0.06 ha położone w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica stanowią mienie gromadzkie.
Obecnie w rejestrze gruntów i budynków w stosunku do w/w działek wpisana jest Wspólnota Wsi Konopnica (władanie samoistne, bez wskazanego dokumentu własności). Według zapisu w ewidencji gruntów przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem pastwiska trwałe PsV, grunty pod rowami W-PsV - działka nr 510/2, grunty rolne zabudowane Br –PsV, pastwiska trwałe PsV – działka nr 728/2, pastwiska trwałe PsIV, grunty pod rowami W-PsV działka nr 729, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-PsIV, pastwiska trwałe PsIV- działka nr 738, nr 739, nr 765, pastwiska trwałe PsIV, pastwiska trwałe PsV, grunty pod rowami W-PsIV- działka nr 790.
W zaświadczeniu znak: GGN.6621.6.74.2016.AP2 z dnia 21.06.2016 r. Starostwa Powiatowego w Lublinie stwierdzono, że w/w działki w rejestrze z założenia gruntów z 1965 roku występowały w jednostce rejestrowej nr 5, w której jako władających wpisano Wspólne grunty wsi Konopnica.
W piśmie znak: BK.6724.202.2016 z dnia 11.08.2016 r. Urząd Gminy Konopnica poinformował, że w/w działki znajdują się na obszarze, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Mieszkańcy wsi Konopnica podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 03.06.2016 r., zdecydowali o przekazaniu na rzecz Gminy Konopnica wyznaczonych terenów, obejmujących przedmiotowe działki, należących do wspólnoty wiejskiej.
W dniu 08.06.2016 r. odbyło się w Urzędzie Gminy Konopnica przesłuchanie w przedmiotowej sprawie świadków Pana Jana Łada i Pani Czesławy Kozioł, z którego sporządzono protokół.
Pan Jan Łada zeznał, że mieszka w Konopnicy od urodzenia, niedaleko rzeczki. Tereny wzdłuż rzeki stanowiły grunty wspólne z których korzystali mieszkańcy wsi, paśli na tych terenach krowy, konie, kaczki, gęsi. Były to grunty gromadzkie we wspólnym użytkowaniu. Tak było również w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Pani Czesława Kozioł zeznała, że grunty położone w Konopnicy przy rzeczce, obecnie stanowiące wspólnotę wsi w latach sześćdziesiątych stanowiły grunty gromadzkie, z których korzystali wszyscy mieszkańcy Konopnica. Wypasali na nich bydło, konie, gęsi i kaczki.
W dniu 19.08.2016 r. przy udziale sołtysa wsi Konopnica, przeprowadzono oględziny w/w działek w celu ustalenia sposobu wykorzystywania przedmiotowych nieruchomości na dzień wejścia ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych tj. 5 lipca 1963 roku.
Podczas oględzin stwierdzono, że działki nr 510/2 o pow. 1.30 ha, nr 728/2 o pow. 0.10 ha, nr 729 o pow. 0.55 ha, nr 738 o pow. 1.14 ha, nr 739 o pow. 0.12 ha, nr 765 o pow. 1.30 ha, nr 790 o pow. 0.06 ha położone w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica leżą nad rzeczką, są niezagospodarowane, porośnięte trawą niekoszoną, trzciną, drzewami. Na działce nr 738 znajduje się droga wysypana żwirem, która służy mieszkańcom wsi jako dojazd do posesji. Działki są ogólnodostępne, służą wszystkim mieszkańcom wsi. Działki w latach 50-tych były użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. Służyły mieszkańcom wsi do wypasu zwierząt domowych oraz jako dojście do szkoły.
W/w działki były i nadal są wykorzystywane i służą mieszkańcom wsi Konopnica i nadal są niezbędne do użytku publicznego, spełniają zatem warunki określone w art. 3 cyt. wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, który stanowi, że nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art. 1 ust. 1, jeżeli:
1) do dnia 31 grudnia 1962 r., a w przypadku lasów i gruntów leśnych do dnia 30 września 1960 r. zostały podzielone na działki indywidualne pomiędzy współuprawnionych albo uległy zasiedzeniu,
2) przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Przeprowadzone postępowanie jednoznacznie wykazało, że działki nr 510/2 o pow. 1.30 ha, nr 728/2 o pow. 0.10 ha, nr 729 o pow. 0.55 ha, nr 738 o pow. 1.14 ha, nr 739 o pow. 0.12 ha, nr 765 o pow. 1.30 ha, nr 790 o pow. 0.06 ha położone w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały faktycznie przekazane na cele publiczne, społeczne.
     
P o u c z e n i e
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Starosta Lubelski
Paweł Pikula
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Konopnica - 2 egz.
2. a/a

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.