Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wykonanie ocieplenia elewacji i stropodachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach,
ul. Jasnogórska 9
ogłasza
przetarg na roboty remontowo-budowlane o wartości powyżej 40 000zł netto w 2020r. w następujących grupach robót:
 • ogólnobudowlane (malarskie, tynkarskie itp.)
 • ocieplenia elewacji i stropodachów
 • instalacyjne ( wod.-kan., c.o., gaz.)
 • instalacyjne ( elektryczne i odgromowe )
 • blacharsko – dekarskie oraz konserwacja dachów papowych – w przeliczeniu na 1m2 dachu
 • remonty nawierzchni asfaltowych i brukowych- w przeliczeniu na 1m2 nawierzchni
 • montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych
Przetarg zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
 • I etap  – składanie ofert ogólnych (w zakresie określonym w punkcie 1)
 • II etap – składanie szczegółowych kosztorysów ofertowych przez firmy zakwalifikowane do II etapu.

Zakres przetargu będzie obejmować grupy robót budowlano-instalacyjnych, przewidywanych do wykonania w całym 2020 roku w poszczególnych branżach.

Warunkiem przystąpienia do I etapu przetargu jest przedłożenie następujących danych (w podanej kolejności):
 • składniki cenotwórcze ( R, Ko, Kz, Z, inne )
 • warunki płatności
 • warunki i okres gwarancji na wykonane prace
 • ogólne informacje o firmie oraz ilości zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach zawodowych  (kserokopie uprawnień do prowadzenia i nadzorowania robót oraz przynależności do Izby Budowlane)
 • wyciąg z aktu rejestracji firmy
 • oświadczenie o posiadaniu niezbędnych śr. finansowych na przyjęte do realizacji prace
 • zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe w danej branży oraz wykaz ważniejszych zrealizowanych prac
 • polisa ubezpieczeniowa
Oferty ogólne należy składać w zamkniętej, opisanej i opieczętowanej kopercie w sekretariacie Spółdzielni ( pok. 110, I piętro ) w terminie do dnia 10.02.2020r. do godz. 1400.
Na kopercie należy umieścić adnotację: I ETAP  – BRANŻA ………………………….

W przypadku składania ofert na kilka branż na kopercie należy wyraźnie wypunktować branże

O wynikach I etapu przetargu oraz szczegółach II etapu oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do dnia 06.03.2020r.

Firmy zakwalifikowane przez Spółdzielnię do II etapu przetargu zobowiązane będą do:
 • wykupienia w siedzibie Spółdzielni materiałów przetargowych do ofert szczegółowych w cenie 50, 00 zł + VAT / pakiet tematyczny (od dnia 06.03.2020r. – pokój nr 102, 103 w godz. 1000 – 1300 )
 • wpłacenia wadium w kwocie 7 000,00zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)   do dnia 24.03.2020r. Nr konta   – O. K. B. S. O/ Gliwice   33 8454 1079 2005 0000 5832 0004 (prosimy o xero przelewu)

Kosztorysy ofertowe szczegółowe należy składać w zamkniętych, opisanych i opieczętowanych kopertach (na każdą branżę osobno) w sekretariacie Spółdzielni ( pok. 110, I piętro) w terminie do dnia 24.03.2020r. do godz. 1400. Na kopertach umieścić adnotację: II ETAP – BRANŻA ……………..

O wynikach II etapu przetargu oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do 28.04.2019r.

Zawarcie umowy będzie podstawą do zwrotu wadium firmie Wygrywającej przetarg.

Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 28.04.2020r.

Do udzielania dodatkowych informacji na temat przetargów uprawnieni są pracownicy Działu Technicznego  tel. 231-34-56 wewn. 18, 19.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny lub ponownego ogłoszenia przetargu w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższego.

Spółdzielnia nie zwraca kosztów związanych z udziałem w przetargu i przygotowaniem ofert.

Zamawiający w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy może ustalić kwotę pieniężną zabezpieczenia, podlegającą wpłacie przez wyłonionego w przetargu Oferenta przed podpisaniem umowy lub ustalić inny sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku zawarcia umowy powyżej 100 000zł netto zamawiajacy okresli i pobierze kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości do 2% wartości netto tej umowy.

Spółdzielnia zaleca zainteresowanym przed wykonaniem kosztorysów ofertowych dokonanie  wizji na obiektach w celu konfrontacji zakresu robót z przedmiarami.

W przypadku wątpliwości dot. zakresu robót ujętych w przedmiarach szczegółowych informacji udzielają :
 • inspektor nadzoru robót budowlanych p. Jerzy Styczyński               (tel. 231-34-56 wew. 12)
 • inspektor nadzoru robót budowlanych p. Arkadiusz Lewandowski   (tel. 231-34-56 wew. 40)
 • inspektor nadzoru robót elektrycznych inż. Piotr Zawodny               (tel. 231-34-56 wew. 12)
 • inspektor nadzoru robót instalacyjnych inż. Kazimierz Heil               (tel. 231-34-56 wew. 40)

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie

lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.