Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Remontu instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju
informuje, że ogłasza przetarg na  wykonanie
:
 1. remontu instalacji elektrycznej – wymiana pionów głównych, tablic administracyjnych, tablic piętrowych w budynkach ul. Krzeszowska 57A, Piłsudskiego 30 w Biłgoraju:

Zakres prac  :

 • wymiana pionów zasilających na LgY 16 mm2 ,
 • remont tablic głównych administracyjnych (łącznie z wymianą zabezpieczeń na wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wymianą przewodów zasilających licznik),
 • remont tablic piętrowych – w tym wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych na wyłączniki nadmiarowo prądowe, wymiana przewodów zasilających licznik i wymiana puszek piętrowych na pierścienie rozgałęźne

L.p.

Adres

Tablice

Tablice

Przewód

Przewód

administr.

pietrowe

LgY16mm2

LgY6mm2

szt.

szt.

mb(około)

mb(około)

1.

Krzeszowska 57A

1

10

280

65

2.

Piłsudskiego 30

2

21

770

110

Razem

3

31

1050

175

        2..remontu instalacji elektrycznej piwnic budynków w Biłgoraju:

 • Piłsudskiego 32,
 • Ogrodowa 2

Zakres prac  :

 • wymiana instalacji administracyjnej w piwnicach (przewody na YDY 3x1,5 750V,
 • wykonanie oddzielnych obwodów do pomieszczeń ogólnych,
 • wymiana lamp oświetleniowych , wyłączników i puszek rozgałęźnych oraz  wpięcie obwodów zasilających do piwnic indywidualnych,

L.p.

Adres

Przewód

Lampy

Wyłączniki

Puszki

YDY 3x1,5 750V

m (ok.)

szt.(ok.)

szt.(ok.)

szt.(ok.)

1.

Piłsudskiego 32

150

21

13

21

2.

Ogrodowa 2

100

14

10

15

Razem

250

35

23

36


3. remontu instalacji elektrycznej – wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej, rozdzielnic w budynku Pl. Wolności 5 w Biłgoraju

Zakres prac  :

 • wymiana pionów zasilających na LgY 16 mm2 ,
 • remont rozdzielnic  (łącznie z wymianą zabezpieczeń na wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wymianą przewodów zasilających licznik),

Lp

Adres

Rozdzielnica

Rozdzielnica

Złącze

Przewód LYg16mm2

I pietro (szt.)

RG (szt.)

licznikowe

+RL36+złączki do RL36

1.

Pl.Wolności 5

1

1

4

405

mb

4. remontu instalacji elektrycznej (wlz) – klatki schodowe. Wykonanie oprzewodowania układów pomiarowych.


Zakres prac : remont tablic piętrowych – w tym wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych na wyłączniki nadmiarowo prądowe, wymiana przewodów zasilających licznik i wymiana puszek piętrowych na pierścienie rozgałęźne,

L.p

Adres

Odgałęźnik

Wył.nadprądowy

Przewód

5x16mm2

S301B25A

LgY6mm2

szt.

szt.

mb(ok.)

1.

Pl.Wolnosci 6

15

44

132

2.

Pl.Wolnosci 7

15

44

132

3.

Pl.Wolnosci 10

15

44

132

Razem

45

132

396

5. remontu instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych budynków ul. Łąkowa 16, Lubelska 18, Pl.Wolności 10, Sikorskiego 12, Cegielniana 11, 13, 37, Nadstawna 46, 50, 52, Sienkiewicza 9, Kościuszki 150 w Biłgoraju


Zakres prac: 

 • demontaż elementów istniejącej instalacji oświetleniowej - wyłączników, opraw oświetleniowych,
 • zmiana instalacji zasilającej (połączyć instalację w puszkach rozgałęźnych,  zagipsować puszki po wyłącznikach oraz pomalować),
 • montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu, dokonać regulacji pracy opraw.

L.p.

Adres

Przewód

Rura winidurowa

Lampy

Lampy

YDY 3x1,5 750V

RL18+złączki

wewn.

zewnętrzne

m (ok.)

do RL m(ok.)

szt.(ok.)

szt.(ok.)

1.

Łąkowa 16

8

2

2.

Lubelska 18

40

6

3.

Pl. Wolnosci 10

20

19

4

4.

Sikorskiego 12

47

5

5.

Cegielniana 11

62

50

26

2

6.

Cegielniana 13

124

100

24

1

7.

Cegielniana 37

30

3

8.

Nadstawna 36

11

1

9.

Nadstawna 46

11

1

10.

Nadstawna 52

42

7

11.

Sienkiewicza 9

18

3

12.

Kościuszki 150

30

5

Razem

206

150

306

40

Należy zastosować do pomieszczeń wewnętrznych lampy Voltea Detecta 8W/10W (ustawione na 8W) a jako lampy zewnętrzne Voltea Recta 6W Variomatic.

Zdemontowane lampy należy przekazać do magazynu Spółdzielni.

Po wykonanych pracach należy doprowadzić obiekty a także teren do stanu pierwotnego a także należy dołączyć badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Termin wykonania : do 5.08.2020 r.

Remont instalacji oświetlenia klatek może zostać rozpoczęty po wykonaniu audytów efektywności energetycznej i przyjęciu wszystkich dokumentów (wymaganych do uzyskania „białych certyfikatów”) przez URE.

Prosimy o podanie łącznego kosztu remontu (bez VAT) z podziałem na koszty poszczególnych zadań i wykonania remontu instalacji w poszczególnych budynkach oraz nośniki kosztów robót dodatkowych, okresu gwarancji (minimum 36 mies.) i terminu płatności faktury.

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości 3250 zł na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004 do dnia 19.02.2020r

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

 1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.
 2. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
 3. Referencje
 4. Wykaz wykonywanych robót.
 5. Oświadczenia, że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.
 6. Oświadczenie, że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 7. Kserokopię wpłaty wadium.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie do 20.02.2020r. do godz. 1200 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni)w zaklejonychkopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „oferta na wykonanie remontu instalacji elektrycznej”. Otwarcie ofert nastąpi 18.02.2020r o godz. 1215w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie

lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.