Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
 
Stosownie do  art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/ oraz art. 10 § 1 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/17, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej”.
Inwestor: Land 2B 05 Sp. z o. o., 00-103 Warszawa ul. Królewska 6.
 
Strony mogą zapoznać się aktami sprawy i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 w terminie siedmiu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 26.09.2016r. do 10.10.2016r.
 
Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska
Z-ca Burmistrza


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.