Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Dostawa samochodu ciężarowego holownika dla Pogotowia Technicznego

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza
przetarg nieograniczony sektorowy na "Dostawa samochodu ciężarowego (holownika) dla Pogotowia Technicznego do obsługi autobusów".
 
1. Termin realizacji zamówienia - do 270 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
6. Kryteria dokonywania oceny: cena - 100 %.
7. Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2020 r. o godz. 930.
8. Otwarcie ofert dnia 20.02.2020 r. godz. 1015 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
 

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie

lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.