Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wymiana uszkodzonej automatycznej skrzyni biegów

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza
przetarg nieograniczony sektorowy na
"Wymiana uszkodzonej automatycznej skrzyni biegów ZF na automatyczną skrzynię biegów ZF po regeneracji lub jej naprawa".
 
 1. Termin realizacji zamówienia - 3 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 5. Kryteria dokonywania oceny: cena - 100 %.
 6. Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2020 r. o godz. 930.
 7. Otwarcie ofert dnia 18.03.2020 r. godz. 1000 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.