Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej

BI.271.1.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Przebudowa ulicy Brzozowej


1. Zamawiający
 Gmina Miejska Hajnówka
 ul. A. Zina 1
 17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ www.bip.hajnowka.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia
 4.1 Przedmiotem zamówienia jest:
 Przebudowa ulicy Brzozowej od km 0 + 000 do km 0 + 132 w zakresie:
 
  • Zadanie Nr 1:
 Rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji wodociągowej z przyłączami oraz budowę kanalizacji technologicznej w ul. Brzozowej, w Hajnówce.
  •  Zadanie Nr 2
 Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ulicy Brzozowej, w Hajnówce.

 CPV 45233000-9, 45233252-0, 45111200-0, 45232130-2, 45232300-5, 45231000-5.

 4.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych i przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie podbudowy koryta, roboty ziemne, roboty montażowe, wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, wykonanie kanalizacji\ technologicznej
 
4.3 Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – na każde z zadań.

5. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 a) zadanie nr 1 – do 12.09.2020 r.
 b) zadanie nr 2 – do 30.09.2020 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  •  brak wymagań
 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  •  brak wymagań
 c) zdolności technicznej lub zawodowej;
  • wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości min. 50 tys. zł. brutto polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej lub teletechnicznej – dot. zad. nr 1
  • wykonawca powinien dysponować:
  • kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w min. ograniczonym zakresie w specjalności sanitarnej i telekomunikacyjnej – dot. zad. nr 1
  • kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w min. ograniczonym zakresie w specjalności drogowej – dot. zad. nr 2
 6.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 6.3 Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 
7.1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 a) brak wymagań

 7.2 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
 a) brak wymagań

 7.3 Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową:
 a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dot. zad. nr 1); wzór wykazu robót - zał. nr 4 do SIWZ

 b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób- zał. nr 5 do SIWZ

 c) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 lit. c siwz, na zasoby innego podmiotu przedłoży dokument, o którym mowa w pkt 7.3 lit a siwz, dotyczący tego podmiotu.
 
7.4 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o pkt 6.1 siwz.

 7.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 złoży dokumenty  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5 lit a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 7.5 lit.a.

 7.7 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ.
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa  każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 7.8 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.

 7.9 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3 - 7.4 wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego.

 8. Wymagania dotyczące wadium
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
  •  cena - 60%
  •  gwarancja - 40%
10. Miejsce i termin składania ofert
 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
 Urząd Miasta Hajnówka
 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 07.04.2020 r. do godz. 10:00
 Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

11. Termin związania ofertą
 Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty
15. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 Burmistrz
 Jerzy Sirak

Hajnówka, dnia 20.03.2020 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.