Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Regeneracja silników trakcyjnych do tramwajów

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy na Regeneracja silników trakcyjnych do tramwajów N8C-MF01 i N8C-MF18

 
 1. Termin realizacji zamówienia - 2 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych.
 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 5. Kryteria dokonywania oceny: cena-50 pkt, gwarancja-10 pkt, wyposażenie warsztatu-40 pkt.
 6. Termin składania ofert upływa dnia 15.04.2020 r. o godz. 930.
 7. Otwarcie ofert dnia 15.04.2020 r. godz. 1015 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.