Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Aukcja na sprzedaż nieruchomości położonych w Tucznie

Aukcja (licytacja) w dniu 23 kwietnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w Tucznie

woj. kujawsko – pomorskie – kompleks nieruchomości
 
1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI
1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO: 000009141 (dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami).

1.2. Przedmiotem aukcji jest
kompleks nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Tuczno, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7, obejmujących:
 1. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/4 o powierzchni 0,1602 ha, 
 2. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/5 o powierzchni 0,1597 ha,
 3. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/6 o powierzchni 0,1600 ha,
 4. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/7 o powierzchni 0,1599 ha,
 5. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/8 o powierzchni 0,1600 ha,
 6. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/9 o powierzchni 0,1600 ha,
 7. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/10 o powierzchni 0,1600 ha,
 8. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/11 o powierzchni 0,1600 ha,
 9. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/12 o powierzchni 0,1600 ha,
 10. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/13 o powierzchni 0,1601 ha,
 11. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/14 o powierzchni 0,1600 ha,
 12. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/15 o powierzchni 0,1598 ha,
 13. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/16 o powierzchni 0,1600 ha,
 14. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/17 o powierzchni 0,1594 ha,
 15. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/18 o powierzchni 0,1600 ha,
 16. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów 372/19 o powierzchni 0,1592 ha,
 17. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/20 o powierzchni 0,1599 ha,
 18. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/21 o powierzchni 0,1594 ha,
 19. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/22 o powierzchni 0,2312 ha,
 20. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/23 o powierzchni 0,2131 ha,
 21. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/29 o powierzchni 0,1811 ha,
 22. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/30 o powierzchni 0,1811 ha,
 23. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/31 o powierzchni 0,1824 ha,
 24. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/32 o powierzchni 0,1824 ha,
 25. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/33 o powierzchni 0,1824 ha,
 26. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/34 o powierzchni 0,1824 ha,
 27. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/35 o powierzchni 0,1824 ha,
 28. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/36 o powierzchni 0,1824 ha,
 29. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/37 o powierzchni 0,2535 ha,
 30. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/38 o powierzchni 0,1824 ha,
 31. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/39 o powierzchni 0,1942 ha, 
 32. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/40 o powierzchni 0,1931 ha,
 33. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/41 o powierzchni 0,1840 ha,
 34. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/42 o powierzchni 0,1750,
 35. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372/43 o powierzchni 0,1737 ha.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do aukcji mogą przystąpić: 
2.1.1. osoby fizyczne, 
2.1.2. osoby prawne, 
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).
2.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji, 
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej, 
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.
3. WARUNKI AUKCJI
3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie, przy ul. Topolowej 1, 88-160 Janikowo w budynku biura głównego w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00
3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w Tucznie, przy ul. Bydgoskiej 10 w dni powszednie w godz. od 11:00 do 14:00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję.
3.3. Cena wywoławcza wynosi 980.960,00 (słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100) brutto, na która się składa się kwota 432.960,00 zł dotycząca ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zawierającej 23% podatek od towarów i usług oraz kwota 584.000,00 zł dotycząca ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zwolnionej z podatku od towarów i usług.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10.000,00 zł.
3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 98.096,00 (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 00/100) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
3.5.1. pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję, 
3.5.2. w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji.
3.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku - Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
3.6.1. informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy: 

3.6.1.1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej lub
3.6.1.2. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji lub
3.6.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji lub
3.6.1.4. zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
3.6.2. informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 23 lipca 2020 r.

3.7. Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt 3.6. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Aukcji. 
3.8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.
3.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt 3.11.
3.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.14. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów. 
3.15. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.
3.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (wpływ środków na rachunek bankowy Spółki), przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny.
3.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży.
3.20. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11.
3.21. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
3.22. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków aukcji, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt 3.9.;
3.23. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1. Oferent w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium - „Aukcja – Tuczno kompleks działek”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. na adres Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem „Aukcja – Tuczno kompleks działek”.
4.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji:
4.2.1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.2.2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.2.3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
4.2.4. dowód wniesienia wadium,
4.2.5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.6. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, 
4.2.7. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji można uzyskać pod nr tel. kom. 661 666 047.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.