Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Stargard przetarg na remont filara budynku mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie remontu filara budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 92 A – Środkowej 1, 3 w Stargardzie


Zakres prac obejmuje:
 • rozebranie istniejącej okładziny z płytek klinkierowych, skucie tynków, złuszczonej warstwy cegieł oraz wykucie zmurszałych spoin filara,
 • przygotowanie starego podłoża pod docieplenie – oczyszczenie i zmycie,
 • neutralizacja soli budowlanych preparatem ESCO FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża,
 • reprofilacja spoin muru ceglanego filara,
 • przygotowanie starego podłoża pod docieplenie – dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT,
 • wykonanie obrzutki cementowej z dodatkiem emulsji poprawiającej przyczepność (np. AZOPLAZT MZ),
 • docieplenie filara styropianem grub. 5 cm od poziomu stropu nad wejściem do lokali usługowych, z wykonaniem wyprawy mineralnej wraz z malowaniem farbą silikonową z dodatkiem środka zapobiegającego korozji mikrobiologicznej,
 • zabezpieczenie narożników wypukłych kątownikiem metalowym,
 • wyrównanie powierzchni filara od poziomu chodnika do stropu nad wejściami do lokali usługowych zaprawą naprawczą wraz z wykonaniem izolacji podpłytkowej z mineralnej zaprawy uszczelniającej,
 • licowanie powierzchni filara do wysokości stropu nad wejściami do lokali usługowych, płytkami klinkierowymi 25×6 cm, szkliwionymi ze spoinowaniem oraz silikonowaniem wklęsłych naroży okładziny,
 • ustawienie daszków nad przejściem oraz innych elementów zabezpieczających na czas trwania robót,
 • zajęcie chodnika drogi miejskiej na czas wykonywania robót,
 • wywóz i utylizacja odpadów.

Uwagi ogólne:

Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu oraz w razie konieczności zajęcie terenu miejskiego nie podlega odrębnej zapłacie i należy uwzględnić go w wycenie.

Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ich ochrony przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami.

Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

Nie dopuszcza się składowania gruzu i materiałów na chodnikach od strony ulic Piłsudskiego i Środkowej w strefie ruchu pieszych.
Zaleca się, aby Oferent dokonał pomiarów indywidualnych, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Pożądany termin realizacji robót do 30.06.2020r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 1 300,00 zł w terminie do dnia 21.04.2020r. do godz. 1500.
 • Oferta winna zawierać:
 • Wartość zamówienia netto i brutto.
 • Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 • Dowód wpłaty wadium.
 • Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 • Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 • Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 • Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 • Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 • Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 • Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 • Jeżeli oferent nie realizował na rzecz SM żadnych prac, zestawienie wykonanych robót z podaniem lokalizacji, adresu inwestora i wartości wykonanych prac.
 • Oświadczenie oferenta, że:
  • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
  • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
  • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń, o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
  • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
  • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,
( 91/834-55-92. Osoby uprawnione do kontaktu: Janina Tomaszewska i Lucyna Steier.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Remont filara budynku przy ul. Piłsudskiego 92 A – Środkowej 1, 3 w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 22.04.2020r. do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2020r. o godz. 900 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro. W przypadku trwania stanu epidemii wybór ofert odbędzie się bez udziału oferentów a informacje odczytywane w części jawnej zostaną im przekazane telefonicznie.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:
 • oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 • oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.