Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wrocław przetarg na wykonanie robót malarskich w budynku

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZÓSTKA” WE WROCŁAWIU
z siedzibą przy ul. Bajana 31A
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA
Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynku przy ulicy Szybowcowej 56, 58, 60 stanowiących zasoby
Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” we Wrocławiu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  • c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  • d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  • f) wpłacili wadium w wysokości 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny 10.00.

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, można uzyskać pod numerem telefonu 71 78 210 52 lub poprzez e-mail techniczny@smszostka.pl.

Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po przesłaniu potwierdzenia na adres e-mailowy techniczny@smszostka.pl, zostanie odesłana w formie elektronicznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 22.05.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.