Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Gdańsk przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy

pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy węzła wjazdowego i układu torowego w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz oraz nadzór autorski w ramach zadania:
Budowa nowych miejsc postojowych w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz
 1. Termin realizacji zamówienia:
 2. 3 miesiące od dnia zawarcia umowy - przedstawienie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę magazynu,
 3. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy - przedstawienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 4. Przewidywany termin pełnienia nadzoru autorskiego - 31.05.2021 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 7. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 • Kryteria dokonywania oceny: Cena - 100%.
 • Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2020 r., do godz. 9:30.
 • Oferty należy składać:
 • w formie pisemnej - w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 17, lub w formie elektronicznej - na adres e-mail przetargi@gait.pl.
 • Otwarcie ofert dnia 14.05.2020 r., o godz. 1015 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. nr 17.
 • Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.