Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Kraków decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

oraz o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności
dla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. 2020 poz. 256) w związku z art. 11f  ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 27.04.2020 r., została wydana decyzja nr 10/6740.4/2020 znak: AU-01-6.6740.4.3.2020.BUR, o zezwoleniu na realizację drogi pn.:

„Budowa odcinka drogi gminnej KDD.2 km: 0+000 do km: 0+101,16 oraz połączenia drogi gminnej KDD.2 z ulicą Stanisława Lema km:0+000 do km: 0+035,67 wraz z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej w postaci odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową pasa wyłączenia z ulicy Stanisława Lema i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu: odwodnienia i oświetlenia;

obejmująca swoim zakresem:

Odcinek nr 1 - budowa odcinka drogi gminnej KDD.2 zaprojektowaną w śladzie korytarza wyznaczonego przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lema - Park Lotników Polskich"

Odcinek nr 2 - budowa odcinka stanowiącego połączenie drogi gminnej KDD.2 z ulicą Stanisława Lema
 • budowa drogi: km od 0+000,00 do 0+035,67
 • budowa chodnika: km od 0+012,93 do 0+0,33,07
 • budowa kanalizacji deszczowej: km od 0+024,92 do 0+033,07
 • budowa oświetlenia ulicznego: km od 0+001,23 do 0+033,07.
zlokalizowana:
na części działek w liniach rozgraniczających, ulegających podziałowi, (w nawiasie numery działek powstające w wyniku podziału nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję): nr 1/24 (1/251), 1/26 (1/257), 1/40 (1/248), 1/71 (1/254), 1/86 (1/245), obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta – Kraków,
na części działek poza liniami rozgraniczającym w ramach obowiązku przebudowy i budowy (w nawiasie numery działek powstające w wyniku podziału nieruchomości pozostające przy dotychczasowym właścicielu objęte obowiązkiem): nr 1/94, 1/114, 1/24 (1/250) obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta - Kraków.”
 
Decyzją nr 10/6740.4/2020  z 27.04.2020 r., zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Kraków - Nowa Huta; obręb 52:

1.     Działka nr 1/86 objęta KR1P/00214926/5 o pow. 1,2829 ha, dzieli się na działki nr:
 • 1/244 o pow. 0,0196 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
 • 1/245 o pow. 0,0211 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 1/246 o pow. 1,2422 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

 
2.     Działka nr 1/40 objęta KR1P/00214926/5 o pow. 0,3726 ha, dzieli się na działki nr:
 • 1/247 o pow. 0,0242 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu
 • 1/248 o pow. 0,0205 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 1/249 o pow. 0,3279 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

3.     Działka nr 1/24 objęta KR1P/00246810/2 o pow. 0,3367 ha, dzieli się na działki nr:
 • 1/250 o pow. 0,0242 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
 • 1/251 o pow. 0,0194 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 1/252 o pow. 0,2931 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
 
4.     Działka nr 1/71 objęta KR1P/00214926/5 o pow. 0,3770 ha, dzieli się na działki nr:
 • 1/253 o pow. 0,0303 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu
 • 1/254 o pow. 0,0225 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 1/255 o pow. 0,3242 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
 
5.     Działka nr 1/26 objęta KR1P/00246806/1 o pow. 0,3710 ha, dzieli się na działki nr:
 • 1/256 o pow. 0,0060 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu
 • 1/257 o pow. 0,0381 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 1/258 o pow. 0,0066 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
 • 1/259 o pow. 0,3202 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu.

Decyzji nr 10/6740.4/2020 nadano postanowieniem z 27.04.2020 r. rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji,  (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) przeznaczone pod drogę stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym przez Prezydenta Miasta Krakowa w odrębnej decyzji.

Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej drogi pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 10/6740.4/2020 z dnia 27.04.2020 r. oraz z treścią postanowienia z dnia 27.04.2020 r., w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny), w każdym stadium postępowania lub za pomocą poczty elektronicznej (kontakt do inspektora prowadzącego: bogumil.urych@um.krakow.pl, tel. 12 616 81 10).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W odwołaniu od decyzji strony mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przed doręczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na postanowienie z 27.04.2020 r. o nadaniu decyzji nr 10/6740.4/2020 rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji i postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07):

Art.  15zzs.  135. [Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych]

1.  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

6) postępowaniach administracyjnych,

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o wydaniu decyzji pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń w Urzędzie Miasta Krakowa, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4g-5a specustawy jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Art. 5. Specustawy. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

Art. 5a. specustawy. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, o której mowa w ust. 4g. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
 1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
 2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
 3. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
 • wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć u zarządcy drogi).

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.