Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Gmina Tarnów opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW

o przystąpieniu do opracowania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz.293 t.j.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwały nr X/142/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska.

Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2020 poz.293 t.j.) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tarnów, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19, w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 t.j.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnów w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Referat Zagospodarowania Przestrzennego, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 od dnia 14 maja 2020 r. lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie www.gmina.tarnow.pl .

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 t.j.): w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Tarnów.

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Kozioł
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.