Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Kraków budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krakowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 256) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zawiadamia się, że  15.05.2018 zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Markusa Giemsa w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

„Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Siewnej, ul. Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Bularnia, 11KD, 1KD, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Łukasza Górnickiego, drogi publicznej krajowej - DK nr 7 oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henryka Pachońskiego DW794 i ul. Matki Pauli Zofii Tajber DW794 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.:”Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Kraków-Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

W ramach zadania będą realizowane następujące roboty:
 • Projektowany układ drogowy
 • Budowa skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowaniu ulic Wybickiego, Bratysławskiej i ul. Doktora Twardego,
 • Budowa drogi gminnej na odcinku ok 440,0m o szerokości jezdni 6,5m i parametrach drogi klasy Z,
 • Budowa ciągów pieszych o szerokości min.2,0m oraz ciągów rowerowych o szerokości min. 2,5m,
 • Budowa skrzyżowania skanalizowanego nowoprojektowanej Trasy Wolbromskiej z ul. Fieldorfa-Nila,
 • Rozbudowa istniejącej ul. Fieldorfa-Nila na odcinku ok 196,0m,
 • Budowa skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa-Nila i ul. Krowoderskich Zuchów o średnicy zewnętrznej 27m,
 • Budowa ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej jako drogi o parametrach klasy Z (odcinek ul. Fieldorfa Nila – ul. Pachońskiego) o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach,
 • Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na skrzyżowaniu nowobudowanej Trasy Wolbromskiej z ul. Opolską,
 • Budowa ciągów pieszych o szerokości min.2,0m oraz ciągów rowerowych o szerokości min. 2,5m.
 • Budowa zatok autobusowych o parametrach zgodnych z rozporządzeniem,
 • Rozbudowa drogi krajowej – ul. Opolskiej na odcinku ok 700,0m,
 • Budowa dróg gminnych do obsługi terenów przyległych do nowobudowanej Trasy Wolbromskiej wraz z budową miejsc postojowych,
 • Rozbudowa ul. Pachońskiego na odcinku ok 1500,0m wraz z rozbudową istniejących skrzyżowań z ul. Zielińska, Białoprądnicka, Bularnia, Górnickiego i Mackiewicza,
 • Rozbudowa ul. Siewnej na długości około 200,0m,
 • Rozbudowa ul. Bociana na odcinku ok 300,0m wraz z budową ciągów pieszych o szerokości min.2,0m,
 • Budowa nowego odcinka drogi na Osiedlu Górka Narodowa od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada jako drogi gminnej o parametrach klasy Z;
 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach pasa drogowego w rejonie pętli tramwajowej Kraków-Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskie z ul. Pachońskiego,
 • Budowa terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie projektowanego skrzyżowania al. 29 Listopada z projektowaną drogą klasy „Z”,
 • Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych w zakresie przedmiotowej inwestycji,
 • Budowa i rozbudowa torowiska tramwajowego wraz z budową/przebudową przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych, w zakresie wynikającym z zakresu budowy/ przebudowy układu drogowo – torowego.
 • Projektowany układ torowy
 • Budowa linii tramwajowej dwutorowej, o rozstawie osi 4, od km A 0+000,000 oraz km B 0+000,000 do km A 4+516.726 oraz km B 4+521.901,
 • Budowa węzła rozjazdowego w rejonie pętli Kraków-Krowodrza Górka, zapewniającego wjazd na pętlę oraz przyszłe odgałęzienie linii tramwajowej na Azory, na który składają się tory:
 • Tor C o długości 152,607m,
 • Tor D o długości 152,45,251m,
 • Tor E o długości 65,599m,
 • Tor F o długości 59,005m.
 • Budowa pętli tramwajowej Kraków-Krowodrza Górka, zlokalizowanej przy ul. Fieldorfa-Nila, na którą składają się 3 tory:
 • Tor G o długości 308,193m,
 • Tor H o długości 159,194m,
 • Tor I o długości 138,304m.
 • Budowa pętli tramwajowej Górka Narodowa, zlokalizowanej przy al. 29 Listopada, na którą składają się 3 tory:
 • Tor J o długości 534,580m,
 • Tor K o długości 246,833m,
 • Tor L o długości 159,216m.
 • Budowa peronów tramwajowych w lokalizacjach:
 • Peron przy ul. Bratysławskiej w km B 0+085,906 do km B 0+130,906, o długości 45m i szerokości 3m,
 • Dwa perony przy ul. Fieldorfa-Nila w km A 0+551.497 do km A 0+626.497 oraz km B 0+552.729 do km B 0+627.729, o długości 75m i szerokości 5m,
 • Trzy perony na pętli Kraków-Krowodrza Górka w km G 0+034.640 do km G 0+079.640, km G 0+225.180 do km G 0+270.180 oraz km I 0+057.605 do km I 0+102.605, o długości 45m i szerokości 3,5m,
 • Dwa perony przy skrzyżowaniu ul. Pachońskiego z trasą Wolbromską w km A 1+144.769 do km A 1+209.769 oraz km B 1+144.942 do km B 1+209.942, o długości 65m i szerokości 3,5m,
 • Dwa perony przy ul. Górnickiego w km A 1+638.497 do km A 1+683.497 oraz km B 1+648.491 do km B 1+693.491, o długości 45m i szerokości zmiennej (dla toru A od 2,75m do 4,46m; dla toru B od 3,41m do 4,52m)
 • Dwa perony przy ul. Białoprądnickiej w km A 2+153.119 do km A 2+218.119 oraz km B 2+158.887 do km B 2+223.886, o długości 65m i szerokości (dla toru A 3,50m; zmiennej dla toru B od 4,68m do 5,38m)
 • Dwa perony przy ul. Mackiewicza w km A 2+614.08 do km A 2+679.080 oraz km B 2+623.198 do km B 2+688.198, o długości 65m i szerokości (dla toru A 3m; dla toru B 5,2m)
 • Dwa perony ul. Bociana w km A 3+079.540 do km A 3+144.540 oraz km B 3+088.429 do km B 3+153.429, o długości 65m i szerokości 3,5m,
 • Dwa perony przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w km A 3+491.407 do km A 3+536.407 oraz km B 3+493.562 do km B 3+538.562, o długości 45m i szerokości 3m,
 • Dwa perony ul. Banacha w km A 3+938.708 do km A 3+983.708 oraz km B 3+941.458 do km B 3+986.458, o długości 45m i szerokości 3,5m,
 • Trzy perony na pętli Górka Narodowa w km J 0+115.501 do km J 0+160.501, km J 0+378.015 do km J 0+423.015 oraz km K 0+042.819 do km K 0+087.819, o długości 45m i szerokości (dla toru J 3,75m – peron przyjazdowy i 5m – peron odjazdowy, dla toru K 5m).
Budowa drenażu na odcinkach:
 • km B 0+000,000 do km B 0+158.565,
 • km B 0+447.406 do km B 0+814.668,
 • km B 0+969.373 do km B 2+004.591,
 • km B 2+044.963 do km B 2+729.111,
 • km B 2+966.155 do km B 3+169.141,
 • km B 3+540.562 do km B 4+521.901,
 • km C 0+018.680 do km C 0+152.607,
 • km F 0+017.135 do km F 0+059.005,
 • km G 0+022.443 do km G 0+291.387,
 • km J 0+044.161 do km J 0+487.031.
Budowa odwodnień liniowych w lokalizacjach:
 • km B 0+159.565, km A 0+158.730,
 • km B 0+218.297, km A 0+217.466,
 • km B 0+277.397, km A 0+275.985,
 • km B 0+336.497, km A 0+334.942,
 • km B 0+395.597, km A 0+394.042,
 • km B 2+764.808, km A 2+757.234,
 • km B 2+764.808, km A 2+806.492,
 • km B 2+865.247, km A 2+856.115,
 • km B 2+915.073, km A 2+905.553,
 • km B 2+964.900, km A 2+956.001,
 • km B 3+171.498, km A 3+163.128,
 • km B 3+223.982, km A 3+219.790,
 • km B 3+276.467, km A 3+273.764,
 • km B 3+328.952, km A 3+326.786,
 • km B 3+377.226, km A 3+375.060,
 • km B 3+427.926, km A 3+425.761,
 • km B 3+478.627, km A 3+476.461,
Budowa odwodnień w postaci płyt odwadniających w lokalizacjach:
 • km B 0+063.606, km A 0+063.711,
 • km B 0+514.846, km A 0+513.545,
 • km B 0+847.921, km A 0+847.667,
 • km B 0+903.007, km A 0+903.250,
 • km B 2+226.637, km A 2+220.869,
 • km B 2+599.488, km A 2+590.370,
 • km B 4+002.820, km A 4+000.070,
Budowa odwodnień punktowych przyszynowych w lokalizacjach:
 • km B 1+217.442, km A 1+217.269,
 • km B 1+267.944, km A 1+264.215,
 • km G 0+169.217,
 • km I 0+014.032,
 • km J 0+278.262,
 • km K 0+196.139,
 • km L 0+119.115
Projektowane obiekty kubaturowe
 • budowa budynku podstacji prostownikowej „36 Szopkarzy” wraz z urządzeniami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu
 • budowa budynku podstacji prostownikowej „09 Bociana” wraz z urządzeniami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu
 • budowa budynku podstacji prostownikowej „37 Kraków-Krowodrza” wraz z urządzeniami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu
 • budowa budynku dworca na pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi sanitarnymi, elektrycznymi i niskoprądowymi.
 • budowa wiaty/zadaszenia nad pętlą autobusowo-tramwajową Górka Narodowa
Projektowane obiekty inżynierskie
budowa obiektów inżynierskich:
 • ściana oporowa KO-1.1 od km 0+628 do km 0+784 ul. Opolskiej
 • tunelu T-1 w km 0+496,03 ul. Opolskiej wraz z wlotami
 • ściana oporowa KO-1.2 od km 0+576 do km 0+752 ul. Opolskiej
 • estakada drogowa ED-2.1 w km 0+953,19 Trasy Wolbromskiej
 • estakada tramwajowa ET-2.2 w km 0+921,72 KST
 • kładka dla pieszych KD-3 w km 1+095,91 KST
 • most drogowy MD-4 w km 2+006,83 KST
 • przepust P-5 w km 2+145,80 KST
 • wiadukt kolejowy WK-6 w km 7+540,56 LK nr 095
 • konstrukcja oporowa KO-2 od km 3+557,59 do km 3+990,59 KST
 • ściany oporowe wzdłuż pochylni na Górce Narodowej.
Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa
 • Budowa linii kablowych trakcyjnych wyprowadzonych z projektowanej podstacji prostownikowej 36 Szopkarzy zasilających projektowaną sieć trakcyjną na linii tramwajowej KST III na odcinku od pętli Kraków-Krowodrza Górka do skrzyżowania ul. Pachońskiego z ul. Górnickiego,
 • Budowa linii kablowych trakcyjnych wyprowadzonych z projektowanej podstacji prostownikowej 09 Bociana zasilających projektowaną sieć trakcyjną na linii tramwajowej KST III na odcinku od skrzyżowania ul. Pachońskiego z ul. Górnickiego do pętli Górka Narodowa,
 • Budowa linii kablowych trakcyjnych wyprowadzonych z projektowanej podstacji prostownikowej 37 Kraków-Krowodrza zasilających projektowaną sieć trakcyjną na linii tramwajowej KST III na odcinku od pętli Kraków-Krowodrza Górka do granicy opracowania,
 • Przebudowa linii kablowych trakcyjnych wyprowadzonych z istniejącej podstacji prostownikowej 28 Prądnicka, zasilających istniejąca sieć trakcyjną od granicy opracowania od pętli Kamienna do pętli Kraków-Krowodrza Górka,
 • km 0-63,989- km 0+777.30 toru B – przebudowa i budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 3209mpt (metrów pojedynczego toru)
 • km 0+777.30 toru B - km 3+326,98 toru A – budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 5099,5mpt (metrów pojedynczego toru)
 • km 3+326,98 toru B - km 3+371,52 toru A – budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 90mpt (metrów pojedynczego toru)
 • km 3+371,52 toru A - km 3+989,53 toru A – budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 1238,5mpt (metrów pojedynczego toru)
 • km 4+017,42 toru A - km 0+496,59 toru J – budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 2157,5m (metrów pojedynczego toru)
 • przebudowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic - pętla tramwajowa Kraków-Krowodrza Górka
 • budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic - pętla tramwajowa Górka Narodowa.
 • Projektowana sieć elektroenergetyczna nN, SN i WN
 • przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w km 0-042,13 – 3+202,21 (Tor A),
 • budowa oświetlenia ulicznego w km 3+202,21 – 3+544,43 (Tor A),
 • budowa oświetlenia ulicznego w km 3+548,44 – 3+989,53 (Tor A),
 • budowa oświetlenia ulicznego w km 4+017,42 (Tor A) – km 0+243,43
 • budowa linii kablowych SN zasilających projektowane podstacje trakcyjne
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia – własności TAURON Dystrybucja S.A. (linia kablowa) na odcinku o długości 400 m od km 0+113,6 projektowanej drogi do km 0+389,2 projektowanej drogi,
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia – własności TAURON Dystrybucja S.A. (linia napowietrzna) na odcinku o długości 1055 m od km 0+389,2 projektowanej drogi do słupa kablowego nr 92 zlokalizowanego na działkach nr 101 i 102, obr. 0042;
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia – własności TAURON Dystrybucja S.A. (linia napowietrzna) na odcinku o długości 1150 m od km 0+389,2 projektowanej drogi do słupa kablowego nr 199 zlokalizowanego na działce nr 74 obr. 0042
 • przebudowa / budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia – własności TAURON Dystrybucja S.A. (napowietrznej i kablowej) w tym budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN (TOM II.6.2. - rys. 2.8);
 • przebudowa / budowa linii elektroenergetycznych potrzeb nietrakcyjnych SN:
 • LPN 6kV Rudawa - Batowice w stanie istniejącym na kolidującym odcinku wykonana przewodami aluminiowymi typu AFL-6 o przekroju 35mm2 zawieszonymi w układzie trójkątnym na słupach żelbetowych typu ŻN-10;
 • LPN 15kV Mydlniki - Batowice w stanie istniejącym na kolidującym odcinku wykonana przewodami napowietrznymi typu AALXS w izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą ze stopu aluminiowego o przekroju 120mm2 w zawieszonymi w układzie pionowym.
 • rozbiórka istniejących elektroenergetycznych sieci uzbrojenia terenu:
 • napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
 • kablowej sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
 • stacji transformatorowej SN/nN;
 • Projektowana sieć telekomunikacyjna
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Cyfronet na odcinku o długości 163,0m od km -0+095,70 do km 0+059.45 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Cyfronet na odcinku o długości 60,0m od km 0+059,45 do km 0+070.13 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 64,0m od km 0+060,40 do km 0+075,30 Toru A
 • Budowa ziemnego kabla telekomunikacyjnego – własność Tauron na odcinku o długości 151,0m od km 0+014,79 do km 0+087,56 Toru A
 • Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej – własności Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, HAWE Telekom, Cyfronet o długości 60,0m od km 0+067,33 do km 0+075,03 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Cyfronet na odcinku o długości 423,0m od km 0+065,07 do km 473,33 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność UM Krakowa (Gmina) na odcinku o długości 100,0m od km 0+457,37 do km 0+473,33 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Cyfronet i UM Krakowa (Gmina) na odcinku o długości 112,0 m od km 0+473,33 Toru A do km 0,145,45 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność NETIA na odcinku o długości 218,0m od km -0+019,70 do km 0+154,79 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 12,0m od km -0+017,43 do km 0+017,97 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 122,0m od km -0+043,19 do km 0+146,88 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kabla ziemnego na odcinku o długości 26,0m od km 0+029,22 do km 0+051,88 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 13,0m od km 0+697,95 do km 0+705,41 Toru A
 • Budowa kanału technologicznego na odcinku o długości 650,0m od km 0+270,11 do km 0+872,32 ul. Opolskiej (DW79)
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 75,0m od km 0+429,95 do km 0+482,53 ul. Opolskiej
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 415,0m od km 0+398,22 do km 0+782,48 ul. Opolskiej
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 120,0m od km 0+464,86 do km 0+578,73 ul. Opolskiej
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność NETIA na odcinku o długości 357,0m od km 0+444,54 do km 0+745,63 ul. Opolskiej
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 349,0m od km 0+073,75 do km 0+346,41 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 23,0m od km 0+348,34 do km 0+370,53 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 33,0m od km 0+336,56 do km 0+360,43 ul. Pachońskiego
 • Budowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 28,0m od km 0+375,14 do km 0+367,63 ul. Pachońskiego
 • Wymiana słupa telekomunikacyjnego w km 0+645,80 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 109,0m od km 0+659,98 do km 0+698,29 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 33,0m od km 0+731,34 do km 0+750,85 ul. Pachońskiego
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Orange na odcinku o długości 42,0m od km 0+886,07 do km 0+893,15 ul. Pachońskiego
 • Budowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 6,0m od km 0+890,90 do km 0+893,15 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 162,0m od km 0+993,38 do km 1+147,18 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 150,0m od km 0+993,38 do km 1+099,23 ul. Pachońskiego
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego na odcinku o długości 23,0m od km 2+592.40 do km 2+609,27 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej na odcinku o długości 42,0m od km 2+608,54 do km 2+609,98 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Orange na odcinku o długości 21,0 m od km 2+822,43 do km 2+830,45 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 488,0m od km 2+830,45 do km 3+196,14 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 66,0m od km 3+216,61 do km 3+255,48 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność PKP Utrzymanie o długości 21,0m od km 3+368,45 do km 3+373,11 Toru A
 • Budowa ziemnego kabla telekomunikacyjnego – własność Orange na odcinku o długości 6,0m od km 3+549,98 do km 3+553,76 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 95,0 m od km 3+540,25 do km 3+556,02 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 44,0 m od km 3+648,99 do 3+659,93 km Toru A

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.