Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Pomieszczenia do wynajęcia na Osiedlu Akademickim w Cieszynie

Uniwersytet Śląski

40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12
ogłasza
wolę wynajęcia pomieszczeń na Osiedlu Akademickim w Cieszynie w Domu Studenta „Uśka” przy ul. Bielskiej 66 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu studenckiego w tym działalności gastronomicznej.


1. Przedmiotem postępowania jest wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 231,79 m² usytuowanych na niskim parterze budynku Domu Studenta „UŚKA”, Cieszyn, ul. Bielska 66, do którego Uniwersytet Śląski posiada tytuł prawny. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, instalację wodno – kanalizacyjną ( ciepła i zimna woda ).

2. Czynsz obejmuje koszty eksploatacji przedmiotu najmu (tj. energię cieplną i elektryczną oraz wodę, ścieki. Natomiast wywóz nieczystości stałych odbywać się będzie na podstawie deklaracji zgłoszonej przez najemcę w Urzędzie Miasta.

Uniwersytet Śląski przewiduje możliwość negocjacji stawki w okresie adaptacji obiektu, w ramach zainwestowanych środków pieniężnych przez oferenta.

3. Uniwersytet Śląski przewiduje zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony z możliwością 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

4. Oferta opatrzona datą i podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną powinna zawierać:

1) Dane oferenta:

a) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę działalności (firmę), adres wykonywania działalności, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres wykonywania działalności), NIP;

b) W przypadku pozostałych podmiotów występujących w obrocie prawnym: nazwę (firmę), adres siedziby, NIP.

2) Proponowaną wysokość stawki czynszu netto nie niższą niż stawka wywoławcza;

3) Prezentację (opis) sposobu prowadzenia działalności klubu studenckiego w tym zakres działalności gastronomicznej;

4) Ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności i ewentualnymi referencjami;

5) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu najmu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

6) Wykaz prac remontowych, ich zakres oraz harmonogram - ( opis )

Uwaga! zasadność oraz wskazany sposób realizacji powinien być zaakceptowany przez właściwego Inspektora Nadzoru ( pracownika UŚ ). Godziny pracy ekipy budowlanej będą uzgadniane z administratorem budynku a sposób realizacji oraz efekt końcowy będzie podlegał odbiorowi właściwych służb.

7) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i przyjmuje jej treść bez zastrzeżeń.


Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyny. Przy wyborze oferty Uniwersytet będzie brał pod uwagę w szczególności atrakcyjność oferty i korzyści ekonomiczne.

W przypadku wątpliwości Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do wezwania, do wyjaśnienia bądź uzupełnienia treści oferty.

Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2016r. roku do godz. 9:45 do budynku akademika DSN – Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 p. 124.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Uniwersytetu w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 8 p.115 w dniu 14 stycznia 2016r. o godzinie 10:00.

Decyzja Uniwersytetu Śląskiego dotycząca wyboru oferty zostanie przekazana oferentom w formie pisemnej.

Z projektem umowy można zapoznać się u Kierownika Osiedla Akademickiego w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 8, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00. Uniwersytet Śląski zaleca wizję lokalną przedmiotu najmu.

Przedmiot najmu można oglądać po zgłoszeniu z 1 – dniowym wyprzedzeniem oraz uzgodnienie terminu z Kierownikiem Osiedla Akademickiego w Cieszynie tel. (33) 8546130 lub tel. ( 33 ) 8546128.

 

Wynajem pomieszczeń
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.