Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Kraków budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Tynieckiej

AU-01-6.6740.4.25.2019.BUR
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. 2020 poz. 256) w związku z art. 11f ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 28.04.2020 r., została wydana decyzja nr 11/6740.4/2020 znak: AU-01-6.6740.4.25.2019.BUR, o zezwoleniu na realizację drogi pn.:

„BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY DOJAZDOWEJ: ODCINEK A-C OD HM 0+00,00(AC) DO HM 0+77,30(AC), ODCINEK B-D OD HM 0+00,00(BD) DO HM 2+45,32(BD) (W REJONIE ULICY TYNIECKIEJ W KRAKOWIE)

w zakresie:
 • budowy jezdni, budowy chodnika, bezpiecznika oraz placu do zawracania w hm 0+00,00(AC) - hm 0+77,30(AC) i hm 0+00,00(BD) hm 2+45,32(BD),
 • budowy zjazdów w hm 0+92,27(BD) i przebudowy zjazdów w hm 1+38,91(BD) i hm 1+77,59(BD) i hm 2+11,96(BD),
 • budowy kanalizacji deszczowej w hm 0+12,90(AC) - hm 0+89,90(AC) długości 109,5m i hm 0+00,00(BD) - hm 2+25,80(BD) długości 227,6m,
 • budowy oświetlenia ulicznego w hm 0+05,70(AC) - hm 0+78,15(AC) i hm 0+04,90(BD) - hm 2+33,70(BD),
 • przebudowy sieci elektroenergetycznej w hm 1+07,50(BD) - hm 1+13,30(BD) i hm 1+33,00(BD) - hm 2+16,50(BD) długości
 • 194,0m,
 • przebudowy sieci wodociągowej w hm 0+73,90(BD) - hm 2+48,90(BD),
 • przebudowy sieci gazowej w hm 2+29,20(BD) - hm 2+31,70(BD) długości 10,5m oraz zabezpieczenia sieci gazowej w hm 0+49,90(BD),
 • budowy urządzeń wodnych: wylotu kanalizacji do rowu w hm 0+94,70(R), przebudowy urządzeń wodnych: przepustu pod drogą  (ul. Tyniecką) w hm 0+00,00(TPZ) oraz rowu w hm 0+00,00(R) - hm 1+02,70(R),
 • przebudowa ogrodzeń w hm 0+47,06(BD) - hm 1+72,21(BD).
oraz

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY DOJAZDOWEJ OD HM 0+00,00(G) DO HM 0+22,70(G)
w zakresie:
 • budowy skrzyżowania i dowiązania do drogi gminnej klasy dojazdowej, objętej decyzją ZRID 10/4/2015,
gdzie:
 • Hm 0+00,00(AC) - oznacza hektometraż budowy odcinka A-B drogi gminnej dojazdowej,
 • Hm 0+00,00(BD) - oznacza hektometraż budowy odcinka B-D drogi gminnej dojazdowej,
 • Hm 0+00,00(G) – oznacza hektometraż przebudowy drogi gminnej, dojazdowej,
 • Hm 0+00,00(TPZ) – oznacza hektometraż ul. Tynieckiej, powiatowej, zbiorczej.
 • Hm 0+00,00 (R) – oznacza kilometraż przebudowy i budowy urządzeń wodnych: rowu i wylotu.
na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami (w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

znajdujących się w liniach rozgraniczających zakres inwestycji:
 • nr 1/9 (1/5), 3/12 (3/7), 3/14 (3/9), 8/20 (8/13), 9/26 (9/4), 9/28 (9/5), 9/30 (9/6), 9/32 (9/7), 9/34 (9/8), 13/2 (13/1), 40/1 (40), 40/2 (40), 41/1 (41), 351/1 (351), 352/1 (352), 9/9 (w całości, bez podziału), 318/6 (w całości, bez podziału), obr. 3, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.

objętych obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
 • nr 1/10 (1/5), 3/13 (3/7), 4, 8/10, 8/21 (8/13), 14/2, 318/5, 352/2 (352), obr. 3, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;
 • nr 122/2, obr. 74, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie
objętych obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych:
 • nr 1/4, 3/6, 3/8, 14/2, 318/5, 320/1, obr. 3, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.
objętych obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych:
 • nr 1/10 (1/5), 4, obr. 3 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;
 • nr 61, 122/2, obr. 74 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;
 • nr 109, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, obr. 1 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.
objętych obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów:
 • nr 352/2 (352), obr. 3, jednostka ewidencyjna Podgórze.”

Decyzją nr 11/6740.4/2020 z 28.04.2020 r., zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze; obręb 3:
 1. Działka nr 1/5 objęta KR1P/00320786/7 o pow. 0,7152 ha, dzieli się na działki nr:
 • 1/9 o pow. 0,0037 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 1/10 o pow. 0,7115 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
2. Działka nr 3/7 objęta KR1P/00513468/2 o pow. 0,0624 ha, dzieli się na działki nr:
 • 3/12 o pow. 0,0386 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 3/13 o pow. 0,0238 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
3. Działka nr 3/9 objęta KR1P/00513468/2 o pow. 0,0548 ha, dzieli się na działki nr:
 • 3/14 o pow. 0,0338 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 3/15 o pow. 0,0211 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
4. Działka nr 13/1 objęta KR1P/00296860/2 o pow. 0,1342 ha, dzieli się na działki nr:
 • 13/2 o pow. 0,0236 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 13/3 o pow. 0,1106 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
5. Działka nr 351 objęta KR1P/00090105/8 o pow. 0,2564 ha, dzieli się na działki nr:
 • 351/1 o pow. 0,0338 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 351/2 o pow. 0,2226 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
6. Działka nr 352 objęta KR1P/00090105/8 o pow. 0,3865 ha, dzieli się na działki nr:
 • 352/1 o pow. 0,0167 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 352/2 o pow. 0,3698 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
7. Działka nr 40 objęta KR1P/00136682/1 o pow. 0,4140 ha, dzieli się na działki nr:
 • 40/1 o pow. 0,0001 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 40/2 o pow. 0,0004 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 40/3 o pow. 0,4135 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
8. Działka nr 41 objęta KR1P/00369419/9 o pow. 0,4412 ha, dzieli się na działki nr:
 • 41/1 o pow. 0,0174 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 41/2 o pow. 0,4238 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
9. Działka nr 9/4 objęta KR1P/00334914/5 o pow. 0,1120 ha, dzieli się na działki nr:
 • 9/26 o pow. 0,0029 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 9/27 o pow. 0,1091 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
10. Działka nr 9/5 objęta KR1P/00357253/0 o pow. 0,1138 ha, dzieli się na działki nr:
 • 9/28 o pow. 0,0061 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 9/29 o pow. 0,1077 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
11. Działka nr 9/6 objęta KR1P/00334559/8 o pow. 0,1157 ha, dzieli się na działki nr:
 • 9/30 o pow. 0,0066 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 9/31 o pow. 0,1091 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
12. Działka nr 9/7 objęta KR1P/00350800/1 o pow. 0,1457 ha, dzieli się na działki nr:
 • 9/32 o pow. 0,0135 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 9/33 o pow. 0,1322 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
13. Działka nr 9/8 objęta KR1P/00005851/0, o pow. 0,1369 ha, dzieli się na działki nr:
 • 9/34 o pow. 0,0133 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 9/35 o pow. 0,1236 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,
14. Działka nr 8/13 objęta KR1P/00149672/2, o pow. 0,1212 ha, dzieli się na działki nr:
 • 8/20 o pow. 0,0290 ha – przeznaczona pod budowę drogi,
 • 8/21 o pow. 0,0922 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

Informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) przeznaczone pod drogę stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym przez Prezydenta Miasta Krakowa w odrębnej decyzji.

Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej drogi pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 11/6740.4/2020 z dnia 28.04.2020 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w każdym stadium postępowania w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 14.30 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny), lub za pomocą poczty elektronicznej (kontakt do inspektora prowadzącego: bogumil.urych@um.krakow.pl, tel. 12 616 81 10).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W odwołaniu od decyzji strony mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przed doręczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07):

Art. 15zzs. 135. [Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych]
 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:
6) postępowaniach administracyjnych,

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o wydaniu decyzji pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń w Urzędzie Miasta Krakowa, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4g-5a specustawy jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Art. 5. Specustawy. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

Art. 5a. specustawy. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, o której mowa w ust. 4g. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
 1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
 2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
 3.  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć u zarządcy drogi).
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.