Dzisiaj jest: 10.8.2022, imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Nowy Sącz licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Anna Cieślikowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 08.30, w sali 207 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:
 
D R U G A  L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej w Świniarsku, gmina Chełmiec, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 695, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00100321/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 255 400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 170.266,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 25.540,00 zł.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto organu egzekucyjnego podanego w nagłówku pisma lub w kasie kancelarii. Rękojmię można złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00, zaś akta sprawy z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.