Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Warszawa konkurs ofert najem lokalu użytkowego przy ulicy Broniewskiego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza

konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego na czas nieokreślony

Opis lokalu
Przedmiotowy lokal o powierzchni 67,20 m2 usytuowany jest w piwnicy budynku przy ul. Broniewskiego 37 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal jest w stanie dobrym Lokal składa się z 2 pomieszczeń, , posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie Lokal posiada kanalizację oraz zimną wodę wraz z c.o. Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Adres i termin składania ofert
Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, do dnia 28.05.2020r. r. do godziny 14.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego o powierzchni 67,20 m2 przy ul. Broniewskiego 37”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 28.05.2020r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 w przypadku osoby fizycznej:
dane osobowe, w szczególności:
 • imię i nazwisko oferenta,
 • adres,
 • numer PESEL,
 • nr dowodu osobistego lub paszportu,
 • oferowaną wysokość czynszu najmu,
 • dane kontaktowe.
w przypadku osoby prawnej:
 • status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 • oferowaną wysokość czynszu najmu,
 • dane kontaktowe.
Wysokość minimalnego czynszu i kaucji
Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 25,00 zł. za 1 m2 netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.22/669 52 52 w.5

Pozostałe informacje
Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.