Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Szklarska Poręba projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szklarska Poręba, 22 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Szklarskiej Poręby

o wyłożeniu (6) do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulic 1 Maja, Okrzei, Kasprowicza oraz Tetmajera w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) w związku z uchwałą nr XXXIX/458/17 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulic 1 Maja, Okrzei, Kasprowicza zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulic 1 Maja, Okrzei, Kasprowicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, pok. 14, w godzinach urzędowania. Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu planu. Zmiany te zostały wyróżnione w tekście planu czerwoną czcionką.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowegow zakresie wprowadzonych zmian.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy
i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szklarskiej Poręby na adres Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, elektronicznie na adres e-mailowy:boi@szklarskaporeba.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminiedo dnia14 lipca 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szklarskiej Poręby.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Szklarskiej Poręby, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, tel. 75 75 47 708, e-mail:sekretariat@szklarskaporeba.pl
  2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacja przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: iod@bodo24.pl.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl/kontakt.html oraz siedzibie Administratora.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.