Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Zegrze roboty budowlane naprawy konserwacyjne pomieszczeń

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Przetarg ROBOTY BUDOWLANE: 1 NAPRAWY KONSERWACYJNE POMIESZCZEŃ WBH W BUDYNKU NR 21 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO WARSZAWA WESOŁA 2 REMONT BUDYNKU NR 4 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W GOŁAWICACH

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-11

Ogłoszenie nr 565997-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

05-131 Zegrze

Juzistek 2

261883896

jw4809.zp@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565997-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Regon: 14291704000000

ulica: Juzistek

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05-131

Miejscowość: Zegrze

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 261883896

e-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl

Fax: 261883868

Adres strony internetowej (URL): www.26wog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.26wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) z podanym nr sprawy i nazwą przedmiotu zamówienia

Adres:

26 WOG ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, kancelaria jawna pokój nr 43, budynek nr 220

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

ROBOTY BUDOWLANE: 1. NAPRAWY KONSERWACYJNE POMIESZCZEŃ WBH W BUDYNKU NR 21 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO WARSZAWA - WESOŁA. 2. REMONT BUDYNKU NR 4 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W GOŁAWICACH.

Numer referencyjny:

ZP/53/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1) Naprawach konserwacyjnych pomieszczeń WBH w budynku nr 21 na terenie kompleksu wojskowym Warszawa - Wesoła; 2) Remoncie budynku nr 4 na terenie kompleksu wojskowego w Goławicach; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna, zawarto w : a. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 2a, 2b do umowy; b. Przedmiarze Robót- Ślepym Kosztorysie - zał. nr 2a, 2b do SIWZ. 3. Zamawiający uwzględnił w dokumentacji parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia. Standard wykonania robót został określony w dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy nie był krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla części załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i ustanowienia koordynatora ds. BHP (załącznik nr 14 do umowy). 7. Wykonawca zobowiązany jest do pomniejszenia Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 projektu umowy o wartość uzyskaną z przekazania złomu pochodzącego z demontażu remontowanego budynku - zgodnie z załącznikiem 19 do niniejszej umowy. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na dwie części tj.: 1) cześć nr 1 - Naprawy konserwacyjne pomieszczeń WBH w budynku nr 21 na terenie kompleksu wojskowym Warszawa - Wesoła, 2) część nr 2 - Remont budynku nr 4 na terenie kompleksu wojskowego w Goławicach, 9. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części. 10. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia zostaną odrzucone. 11. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 13. Wizja lokalna (art. 9a ustawy Pzp) 1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców. 2) Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach wykonywania przedmiotu umowy - odpowiednio dla części. 3) Zamawiający umożliwia zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 4) Zamawiający wyznacza termin zebrania, celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dot. treści SIWZ na dzień: a) cześć nr 1 - na dzień 30.07.2020 r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: biuro przepustek ul. Okuniewska 1, W-wa Wesoła b) cześć nr 2 - na dzień 30.07.2020 r. o godzinie 09:00 Miejsce zbiórki: przy wartowni w Pomiechówku 5) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. 6) W przypadku, gdy na zebranie stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 7) Koszty uczestnictwa w zebraniu Wykonawców ponoszą uczestnicy. 14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.) 1) W przypadku wystąpienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w przedmiarze robót lub zestawieniu materiałowym: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń - Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. 2) Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie rozwiązań, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. 4) Nieumieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały wynikające z dokumentacji. WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 15. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane, szczegółowo określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót. 16. Regulacje w zakresie zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności określa § 17 projektu umowy stanowiący zał. nr 7 do SIWZ, (odpowiednio dla części). INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający: 1. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tj. oferty przewidującej, odmiennie określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp); 2. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp); 3. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp); 4. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust.2 pkt 8 ustawy Pzp); 5. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych (art. 36 ust.2 pkt 6 ustawy Pzp); 6. nie przewiduje zastosowania wymogów, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp. 7. może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust 1a ustawy Pzp). 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny brutto podanej w ofercie w zaokrągleniu do dziesiątek złotych.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45310000-345442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: dla części nr 1 - do 15.12.2020 r. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy dwuetapowo, z przerwą 15 dniową w realizacji zadania, wg poniższego planu realizacji: . 1 Etap - czas realizacji 50 dni - rozpoczęcie robót od dnia wprowadzenia na budowę i przekazania pomieszczeń; . Przerwa w realizacji zadania - 15 dni (brak możliwości wykonywania jakichkolwiek prac); . 2 Etap - od 66 dnia (od wprowadzenia) - do 15 grudnia 2020r. - odbiór końcowy całości robót; ? po przerwie 15 dniowej- (66 dzień od wprowadzenia) - udostępnienie jednego skrzydła budynku z pomieszczeniami - (zakres 2 etapu); . po kolejnych 15 dniach (81 dniach od wprowadzenia) udostępnienie pozostałej części pomieszczeń 2 etapu (drugie skrzydło);


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

dla części nr 1, części nr 2 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż : w części nr 1 - 240 000,00 zł. w części nr 2 - 850 000,00 zł. Uwaga! Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez okres trwania umowy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zdolność techniczna - opis spełnienia warunku: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, w części nr 1 - co najmniej dwóch robót o podobnym zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, w części nr 2 - co najmniej dwóch robót o podobnym zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6a, 6b do SIWZ. W/w warunek może być spełniony przez jednego lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zdolność zawodowa - opis spełnienia warunku: Warunek ten spełni Wykonawca, który dysponuje osobami o wymaganych uprawnieniach tj.: dla części nr 1 ? co najmniej jedną osobą nadzorują, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. ? co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie: . pkt 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz . pkt 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji, wymienionych w pkt 1-9, ? co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla grupy 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie: . pkt 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz . pkt 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji, wymienionych w pkt 1-9, dla części nr 2 ? co najmniej jedną osobą nadzorują pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych. ? co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie: . pkt 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz . pkt 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji, wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych ? co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla grupy 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie: . pkt 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz . pkt 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji, wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający w części nr 2 wymaga od wszystkich osób które będą realizowały umowę posiadania poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych Wzór wykazu osób odpowiednio dla części stanowią załączniki nr 5a i 5b do SIWZ.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 1 pkt 2) lit. c), 2 tiret zgodnie z zał. nr 5a i/lub 5b do SIWZ (odpowiednio dla części). c) wykazu co najmniej dwóch robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 1 pkt 2) lit. c), 1 tiret zgodnie z zał. nr 6a i/lub 6b (odpowiednio dla części). d) dokumentu ubezpieczenia, wraz z dowodem zapłaty składki potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż (odpowiednio dla części): w części nr 1 - 240 000,00 zł, w części nr 2 - 850 000,00 zł,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.26wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór ww. oświadczenia będzie dostępny jako załącznik do informacji z otwarcia ofert. Oświadczenie należy przesłać faksem na nr 261 883 868 lub pocztą elektroniczną na adres jw4809.zp@ron.mil.pl. Zamawiający dopuszcza przesłanie Oświadczenia faksem i pocztą elektroniczną wyłącznie jako ich zapowiedź. Oryginał oświadczenia należy niezwłocznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego 26 WOG Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, budynek nr 220, pokój nr 43 kancelaria jawna lub przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w/w oświadczenia przez Wykonawcę.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ, do złożenia oferty w formie pisemnej. Wzór formularza oferty stanowią: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w zał. nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w zał. nr 2a, 2b do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Oświadczenie - zał. nr 3 do SIWZ. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa zał. nr 4 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium, z zastrzeżeniem przewidzianym w Rozdziale VIII pkt. 9.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości, odpowiednio dla części: 1) w części nr 1 - 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy zł) 2) w części nr 2 - 17 000,00 zł (słownie siedemnaście tysięcy zł) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa: Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000 tytułem "Wadium do ZP/53/2020 - Roboty budowlane: 1) Naprawy konserwacyjne pomieszczeń WBH w budynku nr 21 na terenie kompleksu wojskowym Warszawa - Wesoła, 2) Remont budynku nr 4 na terenie kompleksu w Goławicach, dla części nr ..../ nazwa i NIP Wykonawcy". 4. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu lub w formie elektronicznej Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajduje się na koncie Zamawiającego lub zostało przesłane na adres poczty elektronicznej jw4809.zp@ron.mil.pl. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem: Wadium do ZP/53/2020 - Roboty budowlane: 1) Naprawy konserwacyjne pomieszczeń WBH w budynku nr 21 na terenie kompleksu wojskowym Warszawa - Wesoła, 2) Remont budynku nr 4 na terenie kompleksu w Goławicach, dla części nr ..../ nazwa i NIP Wykonawcy" i dołączyć do opakowania, w którym umieszczono ofertę. 6. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 art. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Wobec zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV2 wywołującego chorobę COVID - 19, Zamawiający dopuszcza przesłanie gwarancji wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Wadium wniesione w formie gwaranci lub poręczeń w treści muszą spełniać wymagania zawarte pkt. 6 i 7 i być opisane w sposób wskazany w pkt. 5 lit. b powyżej. Dokument dot. wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 11. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawców dokumentu) zwolnienie wadium nastąpi wraz ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem o jego niewykorzystaniu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena 60,00okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy określa § 24 projektu umowy, stanowiący zał. nr 7 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-11

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: REMONT BUDYNKU NR 4 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W GOŁAWICACH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Zegrze aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.