Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Krzyżanowice Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice

Przetarg "Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 20202021" z podziałem zamówienia na 2 części: Cześć I Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 20202021; Cześć II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 20202021

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

Ogłoszenie nr 567172-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Krzyżanowice

47-450 Krzyżanowice

Główna 5

(032) 4194051, 4194050,

zamowienia@krzyzanowice.pl, ug@krzyzanowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 567172-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Krzyżanowice

Regon: 27625844000000

ulica: Główna

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 47-450

Miejscowość: Krzyżanowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (032) 4194051, 4194050,

e-mail: zamowienia@krzyzanowice.pl, ug@krzyzanowice.pl

Fax: (032) 4194234

Adres strony internetowej (URL): www.krzyzanowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.krzyzanowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021" z podziałem zamówienia na 2 części: Cześć I - "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021"; Cześć II - "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021"

Numer referencyjny:

Gp-Zp.2711.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021" obejmuje 2 części Zamówienia: CZĘŚĆ I - "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021". 1) Przedmiotem I części zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanowice do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy oraz ich odwozie w roku szkolnym 2020/2021 - około 176 uczniów w skali miesiąca, w oparciu o bilety miesięczne dla każdego ucznia. Przewidywana liczba uczniów w skali miesiąca, odpowiadająca ilość biletów miesięcznych, ma charakter prognozowany i może ulec zmianie. 2) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odchylenie od przewidywanej ilości uczniów w skali miesiąca o co najmniej 10 % co stanowi 18 uczniów w dół i w górę, co odpowiada ilość biletów miesięcznych. Wskazaną tolerancję należy rozumieć jako prawo opcji, ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Pzp, zgodnie z którym minimalna liczba uczniów do przewozu wynosi 158 uczniów, a maksymalna wynosi 194 uczniów. Taka zmiana ilości uczniów w trakcie realizacji umowy będzie odpowiadać faktycznej ilości biletów i nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, w toku realizacji umowy. 3) Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z przewidzianym kalendarzem, począwszy od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. obejmuje dowóz wg prognoz: a) ok. 8 uczniów z Rudyszwałdu do Szkoły Podstawowej w Chałupkach, ul. Szkolna 7, 47-460 Chalupki, b) ok. 25 uczniów: z Rudyszwałdu (21), Chałupek (4) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie, ul. Rymera 7, 47-460 Zabełków, c) ok. 108 uczniów: z Owsiszcz (53), Nowej Wioski (27), Roszkowa (28) do Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach, ul. Łąkowa 12, 47-450 Krzyżanowice, d) ok. 35 uczniów: z Bolesławia (32), z Krzyżanowic (3) do Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach, ul. Szkolna 1, 47-451 Bieńkowice, 4) Bilety miesięczne wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od Dyrektorów w/w jednostek oświatowych miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu w następnym miesiącu, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem tego miesiąca. Przez bilet miesięczny rozumie się uśredniony (niezależnie od rodzaju trasy) koszt dowozu jednego ucznia z miejscowości zamieszkania na terenie Gminy Krzyżanowice pod adresy szkół podane powyżej oraz powrotu ze szkół do miejsc ustalonych w poszczególnych miejscowościach. 5) Przejazdy autobusów powinny być zorganizowane na ww. trasach w taki sposób, aby zapewnić: a) codzienne dotarcie uczniów do szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021 począwszy od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. b) codzienny powrót uczniów ze szkół po skończeniu 5-lekcji, 6-lekcji, 7-lekcji lub 8-lekcji wg. zakończenia godzin lekcyjnych w poszczególnych placówkach, tj.: - SP Chałupki - odjazdy: ok. 13:37; ok. 15:22. - ZSP Zabełków - odjazdy: ok. 13:30; ok.15:11. - SP Krzyżanowice - odjazdy: ok.13:15, ok. 14:10 - do Roszkowa; ok. 13:29, ok.14:30 - do Owsiszcz i Nowej Wioski; ok. 15:35 - do Roszkowa, Owsiszcz i Nowej Wioski. - SP Bieńkowice - odjazdy: ok.13.37; ok. 15.22. c) Ostateczne godziny przyjazdów i odjazdów autobusów należy uzgadnia na bieżąco z Dyrektorami placówek oświatowych do których będą dowożeni uczniowie. 6) Świadczenie usług winno odbywać się na profesjonalnym poziomie i powinno w pełni zaspokajać potrzeby Zamawiającego. 7) Wykonawca winien zapewnić wszystkim uczniom przewóz podczas wszystkich kursów, w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne a także uruchomić dodatkowe kursy celem rozładowania przepełnienia w autobusach. 8) Wykonawca zapewni bezpłatny bilet miesięczny (lub kartę przejazdu) dla wyznaczonych przez Zamawiającego opiekunów - po jednym na każdej trasie. 9) Wykonawca zapewni tabor autobusowy w ilości odpowiadającej zakresowi wymaganej usług, który powinien być sprawny i winien posiadać aktualne badanie techniczne, oraz zagwarantuje w razie każdorazowej awarii autobusu transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii. Autobusy powinny spełniać wszystkie wymagania przewidziane prawem w tym podstawowe warunki sanitarno-higieniczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdów oraz kwalifikacji osób - kierowcy. Pojazdy przewożące uczniów nie mogą zabierać innych osób bez zgody Zamawiającego. 10) W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych np. w dni rekolekcji, w dni sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sprzątania świata, itp. Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach ustalonych z Zamawiającym. Zmieniona organizacja odwozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy ją wkalkulować w cenę ryczałtową biletu. 11) W okresie występowania na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub innego o podobnym skutku Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego. CZĘŚĆ II - "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021" 1) Przedmiotem II części zamówienia jest usługa polegająca na: a) dowozie ok 18 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego oraz ich odwozie w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z przewidzianym kalendarzem, w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., w dniach nauki szkolnej (łącznie 188 dni zajęć szkolnych odliczając przerwy świąteczne i ferie zimowe). Przewidywana - liczba uczniów, w skali miesiąca ma charakter prognozowany i może ulec zmianie. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezkosztowe odchylenie od przewidywanej ilości uczniów o co najmniej 10 % - 2 uczniów (w dół i w górę). Wskazaną tolerancję należy rozumieć jako prawo opcji, ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Pzp, zgodnie z którym minimalna liczba uczniów niepełnosprawnych do przewozu wynosi 16 uczniów, a maksymalna wynosi 20 uczniów. W związku z miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym za ilość uczniów przewożonych w miesiącu, taka zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie dowożonych dzieci w toku realizacji umowy. W związku z tym Wykonawca winien zapewnić w pojazdach miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa, służące do przewozu 20 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem - ilość odpowiadająca maksymalnej ilości uczniów wynikających z prawa opcji. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynając od 01.09.2020 r. obejmuje dowóz wg prognoz: - 13 uczniów niepełnosprawnych z Zabełkowa, Roszkowa, Krzyżanowic, Tworkowa, Bolesławia, Bieńkowic do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz; - 2 uczniów niepełnosprawnych z Owsiszcz i Roszkowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz; - 1 uczeń niepełnosprawny z Rudyszwałdu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz oraz do Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz; - 2 uczniów niepełnosprawny z Chałupek i Tworkowa do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz. Transport każdego dnia rano winien rozpocząć się od Chałupek, poprzez Zabełków, Rudyszwałd, Roszków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Tworków, Bolesław i Bieńkowice do Raciborza i odwóz z Raciborza odwrotną trasą. Uczniowie będą wsiadać i wysiadać tylko w miejscach wyznaczonych. Dokładne godziny dowozu i odwozu uczniów uzależnione są od ich rozkładu zajęć w poszczególnych placówkach. b) dowozie 1 ucznia niepełnosprawnego odrębnym pojazdem z Roszkowa do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach, ul. Łąkowa 12, 47-450 Krzyżanowice w dniach nauki szkolnej oraz odwozie w roku szkolnym 2020/2021 odliczając przerwy świąteczne i ferie zimowe. Wykonawca winien zapewnić do przewozu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem pojazd wyposażony w miejsca siedzące i pasy bezpieczeństwa. Transport każdego dnia rano winien rozpocząć się od Roszkowa do Krzyżanowic i odwóz po zajęciach z Krzyżanowic odwrotną trasą. Wsiadanie i wysiadanie ucznia tylko w miejscach wyznaczonych. Dokładne godziny dowozu i odwozu ucznia uzależnione są od ich rozkładu zajęć Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach. 2) Transport uczniów odbywał się będzie dwa razy dziennie tj. rano i popołudniu, zapewniając dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego i ich odwóz z placówek, każdego dnia nauki, najkrótszą możliwą drogą. Ostateczne godziny przyjazdów i odjazdów pojazdów należy uzgadniać na bieżąco z Dyrektorami placówek oświatowych do których będą dowożeni uczniowie. 3) Wykonawca winien zapewnić opiekę osoby dorosłej podczas przewozu. Zamawiający zastrzega, iż opiekunem nie może być osoba kierująca pojazdem. Usługa przewozowa obejmuje zorganizowany dowóz oraz odwóz i zapewnienie opieki począwszy od odbioru osób z wyznaczonych lokalizacji, pomocy opiekuna w czasie wsiadania, wysiadania i przewozu, aż do momentu odprowadzenia dzieci do odpowiedniej placówki czy ośrodka, a także pomoc w rozładunku i załadunku sprzętu rehabilitacyjnego. 4) Pojazd powinien być przystosowany do przewozu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, tj. posiadać na wyposażeniu windę dla osób niepełnosprawnych lub szyny umożliwiające wjazd wózkiem do pojazdu. 5) Wykonawca zapewni pojazdy w ilości odpowiadającej zakresowi wymaganych usług, które powinny być sprawne i winny posiadać aktualne badanie techniczne, oraz zagwarantuje w razie każdorazowej awarii pojazdu transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii. Pojazdy powinny spełniać wszystkie wymagania przewidziane prawem w tym podstawowe warunki sanitarno-higieniczne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny i właściwe oznakowanie pojazdów służących do realizacji zamówienia oraz kwalifikacje osób realizujących zamówienie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdów oraz kwalifikacji osób tj. opiekuna i kierowcy. Pojazdy przewożące dzieci oraz osoby realizujące zamówienie nie mogą zabierać innych osób bez zgody Zamawiającego. 6) W przypadku odmiennej organizacji pracy danej placówki oświatowej i skrócenia zajęć lekcyjnych, Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach ustalonych z Zamawiającym. Zmieniona organizacja odwozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy ją wkalkulować w cenę ryczałtową. 7) W okresie występowania na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub innego o podobnym skutku Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.

II.5) Główny kod CPV

60130000-8

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2020-09-01 2021-06-30

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-09-01

lub zakończenia:

2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

spełnieniem tego warunku będzie posiadanie koncesji, zezwolenia lub licencji na publiczny transport drogowy. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jeden z wyżej wymienionych dokumentów. Warunek dotyczy każdej części zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Na spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie: a) wykonanych usług należy złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 5), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - dla I CZĘŚCI zamówienia - minimum jednej usługi przewozu dzieci do placówek oświatowych w okresie całego roku szkolnego o wartości minimum 50.000 zł brutto. - dla II CZĘŚCI zamówienia - minimum jednej usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w okresie całego roku szkolnego o wartości minimum 30.000 zł brutto. Powyższe usługi winny być potwierdzone dowodami czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 6), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: - dla I CZĘŚCI zamówienia - min. 4 kierowcami z odpowiednimi uprawnieniami. - dla II CZĘŚCI zamówienia - min. 1 kierowcą z odpowiednimi uprawnieniami. c) wykazu narzędzi należy złożyć wykaz narzędzi (załącznik nr 7) które dostępne są dla Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w zasobami: - dla I CZĘŚCI i zamówienia - min. 4 sprawnymi technicznie autobusami o ilości miejsc min. 49 każdy; - dla II CZĘŚCI zamówienia - posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, tj. posiada na wyposażeniu windę dla osób niepełnosprawnych lub szyny umożliwiające wjazd wózkiem do pojazdu.

Tak

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 5. Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik nr 2), ), a także w ofercie i załącza zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w pkt 2 powyżej - wg wzoru załącznik nr 11. Przy wskazaniu przez Wykonawcę, że podmiot- ty, o których mowa w zdaniu pierwszym są Podwykonawcami, zobowiązuje się Wykonawcę do zamieszczenia w oświadczeniu (załącznik nr 6) informacji o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów dokumentów o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, Wykonawcy złożą, wraz z ofertą, oświadczenie (załącznik nr 6) o braku podstaw wykluczenia oraz Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, przedłoży (na wezwanie Zamawiającego) następujące dokumenty: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6.2 SIWZ, składa odpowiednio, że: 1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt 2) stosuje się odpowiednio. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, na stronie internetowej. 4. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. b) W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 6.1.2) SIWZ podlegają sumowaniu. c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentów o których mowa w pkt. 6.2, 6.3, 6.4 SIWZ, dla każdego z podmiotów/ osób występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 24aa Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, dla każdej części zamówienia, w szczególności: 1) Koncesji lub zezwolenia lub licencji na publiczny transport drogowy. 2) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające opisany warunek zgodnie z pkt. 6.1a) - załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z opisanych warunkiem w pkt. 6.1.b) - załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Wykaz narzędzi, które dostępne są dla Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami - zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 6.1.c) - załącznik nr 7 do SIWZ. 5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca do terminu określonego w pk. 12.1 SIWZ składa Ofertę, która winna zawierać: - Formularz ofertowy - załącznik nr 1; - Pełnomocnictwo, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności; - Oświadczenia o których mowa w pkt. 5.2- 5.3 - załączniki nr 2 i 6 do SIWZ; - Zobowiązanie innych podmiotów w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (podmioty trzecie). Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena brutto 1 biletu miesięcznego60,00Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1. Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia wynikającego z umowy w przypadku: 1) zmiany realizacji sposobu wykonana przedmiotu zamówienia z powodu okoliczności niezależnych od stron umowy, np. znacznego wydłużenia trasy, 2) zmiany liczby dzieci, w ramach przewidzianej opcji, 3) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego, lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i które warunkują zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 4) zmiany przepisów prawa, w szczególności zmiany podatku VAT oraz dotyczących transportu osób w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany organizacji publicznej komunikacji zbiorowej oraz zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 2. Dopuszcza się zmiany terminu wynikającego z umowy w przypadku zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 1) rezygnacji z części zakresu usług przewidzianych do wykonania, 2) zmiany liczby dzieci, w ramach przewidzianej opcji, 3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 4. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt 2), pkt 3), pkt 4), pkt 5), pkt 6), ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 17.3 SIWZ gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

godzina:

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice tel. 32 419 40 50; b)administrator - Wójt Gminy Krzyżanowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iodo@krzyzanowice.pl ; c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp"; e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h)posiada Pani/Pan: ?na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ?na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; ?na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ?prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: ?w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ?prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ?na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021"


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Krzyżanowice aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.