Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Warszawa Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych

Uniwersytet Warszawski

Przetarg Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-28

Ogłoszenie nr 557267-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Uniwersytet Warszawski

00-927 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28

22 55-32-419,

Antonina.Lykhodyed@fuw.edu.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 557267-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia w częściach 9, 10, 11, 12 jest współfinansowany w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe" - TECHMATSTRATEG. Tytuł projektu: "Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych".


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Uniwersytet Warszawski

Regon: 12580000000000

ulica: Krakowskie Przedmieście

Numer domu: 26/28

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00-927

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 55-32-419,

e-mail: Antonina.Lykhodyed@fuw.edu.pl,

Fax: 22 55-32-597

Adres strony internetowej (URL): https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

oferty nalezy składać w formie pisemnej

Adres:

Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pokój 0.18 - Dział Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych

Numer referencyjny:

WF-37-15/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych. Przedmiot zamówienia składa się z 15 części: Część 1 - Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego Część 2 - Sukcesywne dostawy mikroprobówek i kuwet z PS Część 3 - Sukcesywne dostawy pipet laboratoryjnych Część 4 - Sukcesywne dostawy odczynników HPLC Część 5 - Sukcesywne dostawy kuwet kwarcowych do spektrofotometrów i spektrofluorymetrów Część 6 - Sukcesywne dostawy kolumn jonowymiennych i filtrów do systemu oczyszczania wody Część 7 - Sukcesywne dostawy kolumn, prekolumn, holderów do kolumn Część 8 - Sukcesywne dostawy kapilar i odczynników do MST i nanaDSF Część 9 - Sukcesywne dostawy związków chemicznych Część 10 - Sukcesywne dostawy rozpuszczalników Część 11 - Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych Część 12 - Sukcesywne dostawy związków chemicznych Część 13 - Sukcesywne dostawy materiałów do napyleń Część 14 - Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych Część 15 - Sukcesywne dostawy materiałów do mikroskopu elektronowego Część 16 - Sukcesywne dostawy związków chemicznych Część 17 - Sukcesywne dostawy podłoży z arsenku galu do epitaksji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

33696300-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV38000000-533790000-438437000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

1. Termin (okres) realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: 1) Część 1-4 oraz 6 i 8-17 - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa (przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w partiach, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Termin dostarczenia pojedynczej partii nie przekroczy 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego). 2) Część 5 - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa (przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w partiach, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Termin dostarczenia pojedynczej partii nie przekroczy 20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego). 3) Część 7 - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa (przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w partiach, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Termin dostarczenia pojedynczej partii nie przekroczy 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego).


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

I. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Odpis ma być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, należy złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. II. Dokumenty składane po otwarciu ofert: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, według wzoru stanowiącego Formularz nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca obowiązkowo składa wraz z ofertą wypełniony formularz ofertowy i wypełniony formularz cenowy (stanowi on integralną część formularza ofertowego), w którym podaje informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia. W formularzu cenowym należy obligatoryjnie podać nazwę producenta i numery katalogowe oferowanych odczynników/akcesoriów laboratoryjnych/drobnego sprzętu laboratoryjnego/związków chemicznych. 2. W przypadku niepodania przez Wykonawcę nazwy producenta oraz numerów katalogowych oferowanego przedmiotu zamówienia, oferta, jako nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona. 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: 1) Formularz nr 1 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2) Formularz nr 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena (C)60,00termin dostarczenia pojedynczej partii (T)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Kupujący przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: 1) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, REGON, NIP, nr rachunku bankowego), 2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy, 3) zmiany akcesoriów/odczynników/drobnego sprzętu laboratoryjnego/związków chemicznych/materiałów laboratoryjnych/podłoży zaproponowanych w ofercie na akcesoria/odczynniki/drobny sprzęt/związki chemiczne/materiały laboratoryjne/podłoża równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane akcesoria zostały wycofane z produkcji, a ich wartość pozostaje bez zmian. Parametry nowych akcesoriów należy uzgodnić z Kupującym. Kupujący winien wyrazić zgodę na zmianę, 4) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 3), Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Strony ustalą termin dostarczenia partii akcesoriów/odczynników/drobnego sprzętu laboratoryjnego/związków chemicznych/materiałów laboratoryjnych/podłoży o równoważnych lub lepszych parametrach, 5) wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie należne Sprzedawcy podlegać będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian, złożyć pisemny wniosek w którym wykaże bezpośredni wpływ zmian, wymienionych w pkt. b-d na koszt wykonania zamówienia, a Kupujący uzna ten wniosek za zasadny. 6) zmiany terminu dostarczenia partii akcesoriów/odczynników/drobnego sprzętu laboratoryjnego/związków chemicznych/materiałów laboratoryjnych/podłoży, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie akcesoriów/odczynników/drobnego sprzętu laboratoryjnego/związków chemicznych/materiałów laboratoryjnych/podłoży, spowodowanego wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych instytucji państwowych/międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów akcesoriów/odczynników/drobnego sprzętu laboratoryjnego/związków chemicznych/materiałów laboratoryjnych/podłoży (lub ich elementów składowych) będących przedmiotem niniejszej umowy, 2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1 Kupujący dopuszcza zmiany postanowień umowy, w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Strona wnioskująca o zmianę terminu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 6 zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności - uprawniające do dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga strona jest zobowiązana w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności takich zmian, w związku z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-28

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty należy sporządzić w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Sukcesywne dostawy mikroprobówek i kuwet z PS


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.