Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Strzyżewice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

Gmina Strzyżewice

Przetarg Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomościałych z terenu gminy Strzyżewice

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-28

Ogłoszenie nr 561430-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Strzyżewice

23-107 Strzyżewice

Strzyżewice 109

815 666 025,

inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 561430-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Strzyżewice

Regon: 43101986200000

ulica: Strzyżewice

Numer domu: 109

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 23-107

Miejscowość: Strzyżewice

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 815 666 025,

e-mail: inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl,

Fax: 815 666 025

Adres strony internetowej (URL): www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Adres:

Urząd Gminy Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, pok. nr 28 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomościałych z terenu gminy Strzyżewice

Numer referencyjny:

KRRII.271.1.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Strzyżewice w okresie od 01. 09. 2020 r. do 31. 12. 2020 r. (przez okres 4 miesięcy). Dane dotyczące Gminy Strzyżewice, istotne z punktu widzenia zamówienia na dzień 30.06.2020 roku: Obszar Gminy Strzyżewice wynosi 108,84 km2, w skład Gminy Strzyżewice wchodzi 22 miejscowości: Borkowizna, Bystrzyca Nowa, Bystrzyca Stara, Dębina, Dębszczyzna, Franciszków, Iżyce, Kajetanówka, Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Pierwsze, Kolonia Kiełczewice Dolne, Osmolice Drugie, Osmolice Pierwsze, Pawłów, Pawłówek, Piotrowice, Polanówka, Pszczela Wola, Strzyżewice, Żabia Wola. Obszar gminy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. Liczba osób zamieszkujących teren gminy Strzyżewice 8159 osób. Liczba złożonych deklaracji: 2144, w tym: - gospodarstwa 1 osobowe: 351, - gospodarstwa 2 osobowe: 532, - gospodarstwa 3 - 4 osobowe: 849 - gospodarstwa 5 - 6 osobowe: 340 - gospodarstwa 7 i więcej osobowe: 72 Liczba budynków w zabudowie wielorodzinnej: 3 Na terenie gminy Strzyżewice w przeważającej części dominuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. 112 nieruchomości zakwalifikowano jako trudnodostępne. Przewiduje się w trakcie trwania zamówienia możliwość wzrostu liczby gospodarstw domowych wynikającą z migracji ludności w ilości ok. 20 gospodarstw. Taką sytuację wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji ceny ofertowej. Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. Szacuje się, że będzie zachodziła potrzeba wyposażenia trzech nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki 1100 l z przeznaczeniem na odpady zmieszane w liczbie minimum 6 szt. oraz na poszczególne frakcje odpadów segregowanych tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, w liczbie minimum 9 szt. na zasadach określonych w odrębnej umowie pomiędzy wykonawcą i właścicielem nieruchomości. Szacowana łączna ilość wszystkich odpadów (odpady zmieszane + odpady zbierane selektywnie + odpady odebrane z PSZOK-u) przewidziana do odbioru w okresie od 01.09.2020 roku do 31.12.2020 roku - 367,00 Mg. Uwaga: Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Zamawiający zastrzega, że w/w ilość wytworzonych na terenie gminy Strzyżewice odpadów oraz odpadów gromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. Otrzymane dane posłużą Wykonawcy do przygotowania odpowiedniej ilości worków na odpady komunalne selektywnie zbierane: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Gmina Strzyżewice zgodnie z "Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022" (uchwała Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016r.) należy do Regionu Centralno - Zachodniego. Wykonawca zobowiązany jest do: - przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Strzyżewice bezpośrednio do instalacji komunalnych. Odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 należy kierować do instalacji komunalnych zapewniających mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych i wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do recyklingu, a jeśli to niemożliwe do odzysku. - przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797), uwzględniając instalacje, gdzie sposób gospodarowania odpadami zapewni osiągnięcie na rzecz Zamawiającego odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wynikających z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: a) zmieszanych odpadów komunalnych, b) segregowanych odpadów komunalnych w skład, których wchodzą następujące frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, c) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; d) przeterminowanych leków i chemikaliów; e) zużytych baterii i akumulatorów; f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; h) odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie domowym), nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych; i) zużytych opon; j) odpadów zielonych; k) popiołu z gospodarstw domowych. 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w przezroczyste worki o pojemności minimum 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków przeznaczone na gromadzenie odpadów segregowanych tj. ? papier - worki w kolorze niebieskim z napisem "PAPIER", ? szkło - worki w kolorze zielonym z napisem "SZKŁO", ? metale i tworzywa sztuczne - worki w kolorze żółtym z napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE". Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego uzupełniania worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki (po każdorazowym odbiorze), poprzez pozostawienie przy nieruchomości, w dniu odbioru odpadów, nowych worków w ilości i rodzaju odpowiadającym ilości odebranych worków z odpadami. Wykonawca jest zobowiązany w uzasadnionych przypadkach na prośbę właściciela nieruchomości przekazać większą ilość worków na odpady segregowane niż ta wynikająca z ilości wystawionych do odbioru. Worki na odpady ulegające biodegradacji w kolorze brązowym z napisem "BIO" Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego w ilości 500 szt. w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego worków przeznaczonych na odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Worki te wydawane będą mieszkańcom Gminy w losowych przypadkach. Worki winny być dostarczone w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Zgłoszenie zawierające ilość i rodzaj worków niezbędnych do dostarczenia zostanie przekazane do siedziby Wykonawcy pocztą elektroniczną. Ilości worków zostały określone w Zasadach odbioru odpadów (załącznik nr 9 do siwz). 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i w zabudowie wielorodzinnej następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością: a) odpady zmieszane - jeden raz na miesiąc, b) odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne - jeden raz na miesiąc. 4) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z zmieszanymi (niesegregowanymi) odpadami komunalnymi, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) sprawozdania z miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres i ilość dostawionych worków) potrzebnego do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. 5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie zustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu wywozu odpadów w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 roku. Po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przekazać ww. harmonogram właścicielom nieruchomości niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 6) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7:00 - 18:00. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych musi odbyć się w tym samym dniu. Odpady te nie mogą być mieszane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797). 7) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 8) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem pomimo przejezdności drogi, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w czasie wskazanym w ofercie nie dłuższym niż 72 godziny od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 9) W uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy tj. wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jak intensywne opady deszczu, śniegu bądź wystąpienia odwilży, roztopów w niektórych lokalizacjach dopuszcza się realizację usługi w terminie innym niż wynika z harmonogramu. W takim przypadku dniem odbioru będzie dzień następny lub kolejne dni po wyznaczonym w harmonogramie jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia planowanego wywozu zgodnym z harmonogramem. Każdorazowo nowy termin wywozu Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości, o nowym terminie niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. W przypadku unieruchomienia samochodu w błocie, śniegu itp. Wykonawca własnym staraniem wyciągnie go, bez udziału Gminy. 10) System odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 11) Wykonawcy zakazuje się mieszania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych, m.in. od podmiotów gospodarczych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele inne niż zamieszkania. 12) Wykonawcy zakazuje się mieszania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Strzyżewice z odpadami pochodzącymi z innych gmin. 13) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na zgłoszenie Zamawiającego w przeciągu 72 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. 14) Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 15) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, w zakresie ilości zebranych odpadów (ilość i pojemność pojemników z odpadami zmieszanymi oraz ilość poszczególnych worków z odpadami zebranymi selektywnie). 16) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni od stwierdzenia faktu. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić protokół oraz dokumentację fotograficzną umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty, godziny i numeru porządkowego budynku, które będą stanowić dowód niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki. W opisanych przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do pozostawiania informacji właścicielowi nieruchomości w formie naklejki "OSTRZEŻENIE - NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA". 17) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych, a selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797). 18) Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Strzyżewice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Strzyżewice, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać następujące warunki: a) teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, b) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, c) miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, d) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), e) baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. f) na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu powyższych warunków. 19) Wykonawca zobowiązany jest: a) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Wymienione wyżej pojazdy powinny spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO 4. b) trwale i czytelnie oznakować pojazdy w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, c) posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, d) aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, e) aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, f) poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca powinien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, g) na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, h) aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, i) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, j) wyposażyć pojazdy w systemy: - monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów oraz - czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych, - Wykonawca obowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego na czas trwania umowy w kody dostępu on-line umożliwiające bieżący odczyt monitoringu oraz dostęp do archiwalnych danych. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w monitoring i udostępnienie kodów on-line najpóźniej do dnia 10 września 2020 r. k) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 20) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wymienionej poniżej: - informacji, o których mowa w pkt. 3.16) SIWZ, - sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia został na Zamawiającego nałożony taki obowiązek, obowiązek ten dotyczy informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca. 21) Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania pojemników na odpady komunalne, a na wniosek właściciela nieruchomości do dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości pojemników na czas realizacji przedmiotu zamówienia, odpłatnie na podstawie indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości lub dzierżawy. 22) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 23) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Strzyżewice. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. Na terenie gminy Strzyżewice zlokalizowanych jest 112 nieruchomości trudnodostępnych. 24) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: - ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310), - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. D. U. z 2019 r. poz. 1895), - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 521), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), - rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), - Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 (uchwała Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 02 grudnia 2016 r.), - uchwałą w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżewice" (Uchwała nr XXXVII/214/17 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 26 października 2017 r.). Gdziekolwiek w SIWZ lub załącznikach do niej pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane. Uwaga: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

II.5) Główny kod CPV

90500000-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV90512000-990513100-790533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Określenie warunków: a) wpis do rejestru przedsiębiorców BDO na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797); b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzyżewice, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Strzyżewice, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

kreślenie warunków: c1) Dysponuje lub będzie dysponować samochodami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości łącznej: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych spełniających co najmniej normę EURO 4, - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych spełniających co najmniej normę EURO 4, - co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniający co najmniej normę EURO 4. c2) Posiada lub będzie posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazę transportową z zapleczem techniczno - biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska. Baza transportowa ma zapewniać możliwość garażowania taboru samochodowego na jej terenie, a zaplecze techniczno-biurowe ma umożliwiać codzienny kontakt Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wymaganego sprzętu opisanego powyżej i złoży oświadczenie o posiadaniu lub prawie do posiadania bazy transportowej z zapleczem techniczno-biurowym opisanej powyżej. c3) W ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 600,00 Mg. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zostanie wykazana co najmniej jedna tożsama usługa. 3) Powoływanie się na zasoby innych podmiotów a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i rozdziale 5a SIWZ. Propozycję treści dokumentu (zobowiązania), z którego powyższe musi wynikać jednoznacznie i bezspornie, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, co do realizacji których te zdolności są wymagane. e) Jeśli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na który powołuje się wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich postaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 7 do siwz f) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się wówczas odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, to przed zawarciem umowy sprawie zamówienia publicznego należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów należy przedłożyć: a) wpis do rejestru przedsiębiorców BDO na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797); b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzyżewice, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Strzyżewice, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 2) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć: a) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg załącznika nr 5 wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane lub oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) Oświadczenia Wykonawcy: a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru jako uprawnione do reprezentacji -pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający określa zakres możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto (stosownie do przepisów prawa wprowadzających zmianę). Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-28

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Strzyżewice aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.