Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 14.10.2016r.

IP.6840.28.2016

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65), w związku z Zarządzeniem Nr 197/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 803, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 585), chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obr. 7 Dubiny, oznaczona nr geod. 381/10 o pow. 1,5900 ha, w tym klasy gruntu: ŁIV-0,3300, PsIV-0,0900, PsV-0,0400, RIVb-1,0900, WŁIV-0,0400;

KW BI2P/00014543/8.

cena nieruchomości - 39 500,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości: brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka - działka położona na terenie upraw rolnych.

Opis: nieruchomość gruntowa zlokalizowana w obr. wsi Dubiny. Działka o kształcie zbliżonym do trapeza, położona na terenie płaskim, porośniętym trawą i pojedynczym drzewostanem, w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo. Nieruchomość położona jest przy drodze dojazdowej, która przy istniejącym stanie zagospodarowania nie jest urządzona i użytkowana w terenie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 28 listopada 2016r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56Wójt Gminy Hajnówka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.