Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Warszawa Dostawa i montaż regałów archiwalnych z napędem elektrycznym

Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych

Przetarg Dostawa i montaż regałów archiwalnych z napędem elektrycznym

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-29

Ogłoszenie nr 564374-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych

00-977 Warszawa

Al. Niepodległości 77/85

+48 22 645 36 90,

zamowienia.publiczne@polskieradio.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564374-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych

Regon: 10420591000000

ulica: Al. Niepodległości

Numer domu: 77/85

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00-977

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 22 645 36 90,

e-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl,

Fax: +48 22 645 39 57

Adres strony internetowej (URL): www.prsa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.prsa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.prsa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej zgodnie z pkt 18.4 SIWZ. Ofertę opisaną zgodnie z pkt. 18.14 SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzyni wystawionej w holu budynku O-1 (stary budynek) oznaczonej zgodnie z pkt. 19.1 SIWZ

Adres:

al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa i montaż regałów archiwalnych z napędem elektrycznym

Numer referencyjny:

BZP.B5.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów magazynowych do pomieszczenia 22 W, znajdującego się na poziomie -1 w budynku O-1, przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, oraz demontaż i utylizacja znajdujących się tam regałów. Zamówienie obejmuje zakup regałów z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym, regałów stacjonarnych dwu i jednostronnych, zgodnie z zestawieniem podanym poniżej oraz ich ustawienie i podłączenie zgodnie z opinią techniczną dotyczącą możliwości i warunków obciążenia stropu pod pomieszczeniem 22W w obiekcie O-1 przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV

39131100-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV39155000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

23

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia określony w niniejszym postępowaniu, zrealizowany był w nieprzekraczalnych terminach: 1) 3 dni roboczych - demontaż i utylizacja znajdujących się w pomieszczeniu 22W regałów (przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający udostępni pomieszczenie 22W na potrzeby demontażu znajdujących się tam regałów w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 2) 20 dni roboczych - wykonanie prac montażowych (przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający udostępni pomieszczenie 22W na potrzeby wykonania przez wykonawcę prac montażowych nie później niż w terminie 90 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

9.4. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności technicznych lub zawodowych za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy dostawy wraz z montażem regałów z napędem elektrycznym o wartości minimum 250 000,00 zł netto każda z dostaw. 9.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymagalnych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału, o którym mowa w pkt. 9.1.3. SIWZ w zakresie określonym w pkt. 9.4. SIWZ, w stosownych sytuacjach polegać, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z tymi podmiotami stosunków prawnych. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że będzie miał do tych zasobów faktyczny/rzeczywisty dostęp. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) -22) ustawy. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy , do realizacji których te zdolności są wymagane. 9.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunku udziału, o którym mowa w pkt. 9.1.3. SIWZ w zakresie określonym w pkt. 9.4. SIWZ, lub jeżeli w wyniku badania okaże się, że wobec tego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13) - 22) ustawy, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe określone w pkt 9.4. SIWZ.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 10.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy (podstawa określona w pkt. 9.2. SIWZ), 10.4.2. wypełniony wykaz wykonanych, , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, określających czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów. Wraz z dokumentami wykonawca przedłoży uzasadnienie wskazujące przyczyny, które obiektywnie uniemożliwiły przedłożenie dokumentów, o których mowa w lit a), c) w przypadku, gdy dostawy wymienione w wykazie, zostały wcześniej wykonane dla Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1 SIWZ, wykonawcy nie mają obowiązku przedkładania dowodów wymienionych powyżej, 10.4.3. w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom funkcjonalnym, konstrukcyjnym i parametrom technicznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: ekspertyzy technicznej dotyczącej badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych przeprowadzonej przez niezależną jednostkę naukowo badawczą potwierdzającą, iż szyny jezdne wykonane są ze stali wyższej jakości z gatunku 15G. UWAGA 1: Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona nie będzie obowiązany do przedłożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada już te dokumenty lub oświadczenia lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych. UWAGA 2: Zamawiający informuje, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiednego przebiegu niniejszego postępowania, Zamawiający wezwie wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia do złożenia wszystkich lub niektórych z dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 10.4. SIWZ, na każdym etapie prowadzonego postępowania. Zamawiający będzie również uprawniony do wezwania do złożenia aktualnych dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 10.4. SIWZ, jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty i oświadczenia nie są już aktualne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

10.2. Poza oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 10.2.1. wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 10.2.2. wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołują się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach. Wykonawcy w takim wypadku przedkłada wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy - wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 10.2.3. dowód wniesienia wadium - w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądzu; 10.2.4. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w którym należy określić zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 10.3. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej podanej w pkt. 1 SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 10.5.1. zamiast dokumentu wskazanego w pkt 10.4.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającego odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.4.1. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.2. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiedni oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowe dokumenty powinny być również wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.3. składa również dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.4.2 - 10.4.3. SIWZ. 10.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców: 10.6.1. wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia i wskazania pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy, uprawniającego pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i określającego zakres tego umocowania, 10.6.2. w celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) - 22) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy oświadczenie własne, o którym mowa w pkt 10.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Postanowienie pkt. 10.2.3. ma zastosowanie, 10.6.3. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie wskazanym w pkt. 10.3. SIWZ, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 10.6.4. przedkładają pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 10.2.1. - 10.2.3. SIWZ, 10.6.5. gdy najwyżej zostanie oceniona oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie do złożenia przez każdego z wykonawców dokumentów, wymienionych w pkt. 10.4. SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

16.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100). 16.2 Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy): 16.2.1. pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. (PKO BP S.A.) nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389; 16.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 16.2.3. gwarancjach bankowych; 16.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 16.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2020, poz. 299). 16.3 W przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w pkt. 16.2.1. SIWZ (w pieniądzu) terminem wniesienia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego Zamawiającego (zaksięgowania wymaganej kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego). 16.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, albo poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja/poręczenie obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ, poczynając od dnia składania ofert. 16.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt. 16.2.1. SIWZ konieczne jest dołączenie oryginału dowodu wniesienia wadium (np. gwarancji bankowej) do oferty. W takim przypadku nie ma zastosowania zalecenie z pkt. 18.9. SIWZ, a oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w sposób, który nie będzie powodował dekompletacji oferty, w sytuacji zwrotu wadium wniesionego w innej formie, niż w pkt. 16.2.1. SIWZ. 16.6 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej oferty, w następującym zakresie: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia: a) opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy Pomieszczenia do demontażu Regałów - poprzez wydłużenie terminu o czas opóźnienia; b) opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy Pomieszczenia do prac montażowych - poprzez wydłużenie terminu o czas opóźnienia, 2) w zakresie terminu, wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2) - w przypadku, gdy istniejący stan epidemii oraz rozprzestrzeniająca się pandemia choroby COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2 oraz ich następstwa skutkować będą czasowym zawieszeniem albo wstrzymaniem transportu lub produkcji sprzętu lub jego elementów składowych, lub innymi utrudnieniami w transporcie lub produkcji - poprzez jego wydłużenie o przewidywany, czas występowania utrudnień, zawieszenia bądź wstrzymania transportu, produkcji, nie dłuższy jednak niż kolejne 3 miesiące, liczone od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2) - pod warunkiem określonym w § 13 ust. 6 oraz pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę faktycznego istnienia ww. utrudnień. 3) w zakresie wynagrodzenia, wskazanego w § 11 ust. 1, poprzez jego podwyższenie - w przypadku, gdy istniejący stan epidemii oraz rozprzestrzeniająca się pandemia choroby COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2 oraz ich następstwa skutkować będą istotnym, tj. co najmniej 50%, wzrostem cen materiałów, półproduktów, podzespołów wykorzystywanych do produkcji regałów lub jego elementów składowych, wpływających na koszty nabycia regału przez Wykonawcę, lub cen transportu tego sprzętu lub jego elementów składowych, wpływających na koszty ponoszone przez Wykonawca w tym zakresie, pod warunkiem udokumentowanie tego wzrostu oraz przedłożenia przez Wykonawcę opisu wpływu wzrostu ww. cen na ponoszone przez niego koszty nabycia i transportu oraz szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów ponoszonych przed i po ww. wzroście, wraz wskazaniem sposobu (metody) liczenia, przy czym zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 25% kwoty wykazanej różnicy 4) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawców, o których mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem zachowania wymogów określonych w § 9 ust. 7, a w przypadku rezygnacji z podwykonawców bez proponowania nowych podwykonawców wymogów określonych w § 9 ust. 10, 5) gdy Wykonawca, składając ofertę, zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a w okresie realizacji, wskazanym w § 3, zaistnieje konieczność wykonania przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy - w tym przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż na 7 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do realizacji Umowy z udziałem podwykonawców, w sposób wskazany w § 9 ust. 7, zobowiązany jest do: a. wykazania powodów, dla których realizacja przedmiotu umowy wymaga udziału podwykonawcy, b. wskazania zakresu czynności/prac, które zostaną przekazane podwykonawcy do wykonania, c. podania nazwy (firmy) podwykonawcy, jego danych kontaktowych oraz osób do kontaktu z nim. 6) klauzul dotyczących ochrony danych osobowych - w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych, w zakresie jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzuli zawartych w Umowie, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-29

godzina:

10:50

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Po zakończeniu postępowania, a przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do przedłożenia dowodu posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności lub posiadanego mienia pokrywającej roszczenia wynikające ze szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem czynności będących przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną na poziomie nie niższym, niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony objęta będzie odpowiedzialność cywilna z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), z dodatkowych rozszerzeniem na: a) szkody spowodowane rażącym niedbalstwem; b) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi (completed operations); c) szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę; d) szkody wyrządzone przez podwykonawców - o ile będą zaangażowani w realizację prac; e) szkody w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą ubezpieczonego - o ile mienie to będzie wykorzystywane do realizacji Umowy, z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości powierzonego mienia; f) szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach realizacji Umowy, z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości mienia stanowiącego przedmiot usługi; g) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych; h) udziały własne lub franszyzy mogą zostać ustanowione na poziomie odpowiadającym dobrym praktykom rynkowym, nie wyższym jednak niż 5.000 zł, przy czym nie będą one miały zastosowania do szkód osobowych. 22.2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić kopie ww. umowy ubezpieczenia, nie później niż w dniu podpisania niniejszej Umowy. 22.3. Zamawiający może na każdym etapie obowiązywania Umowy żądać przedłożenia aktualnej polisy do wglądu, celem weryfikacji wypełnienia ww. zobowiązania. 22.4. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższej umowy ubezpieczenia dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum (współubezpieczeni). 22.5. Dodatkowo - w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia przedłożą umowę regulującą ich współpracę.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.