Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Sztum przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

Starosta Sztumski
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka, gmina Sztum,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 139/1 i 139/2 o łącznej powierzchni 5,57 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uprawy rolne
  1. Przedmiotem dzierżawy są działki rolne oznaczone w ewidencji gruntów i budynkównr 139/1 o pow. 4,54 ha skalsyfikowane jako:
    • grunty rolne klasy R IVa, RIVb, Sad klasa S-RIVa, łąki trwałe klasy ŁIV, pastwiska trwałe klasy PsIV i PsVI, grunty pod rowami W-RIVa i W-PsIV, B-R IVa (bez zabudowań), dr- RIVa i nieużytki oraz działka nr 139/2 o pow. 1,03 ha skalsyfikowana jako:
    • grunty orne klasy RIVa , RIVb, RV, pastwiska trwałe PsVI, dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr GD2I/00008253/6, stanowiące własność Skarbu Państwa.
    Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieograniczony z przeznaczeniem na upraw rolne. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek rolny.
  2. Dla przedmiotowych działek Gmina Sztum nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie przystąpiła do jego uchwalenia. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta I Gminy Sztum uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV.267.2017 z dnia 29.03.2017 r. działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolami R, Zl – tereny rolnicze, wskazane do zalesienia.
  3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
  4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi 10,33 q pszenicy, tj. 695 zł według obowiązujących stawek cen pszenicy ogłoszona przez GUS, płatna dwa razy w roku w terminie: I rata do 30 marca każdego roku, II rata do 15 listopada każdego roku .
  5. Wadium wynosi - 10% wartości czynszu dzierżawnego w zaokrągleniu do pełnego złotego - 70,00 zł.
  6. Przetarg rozpocznie się 9 września 2020 r. w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39b o godzinie 10:00.
  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Sztumie w Banku Spółdzielczym w Sztumie nr konta 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080 do dnia 04.09.2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa.
  8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej rocznej stawki czynszu o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
  9. Przed przetargiem uczestnicy składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
  10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż przed upływem trzech dni) po jego zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.
  11. Aktualizacja czynszu dzierżawnego nastąpi w przypadku zmiany Zarządzenia Starosty Sztumskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39b w godzinach urzędowania od 730do 1530, w pokoju nr 16 lub pod telefonem (55) 267 74 86.

Starosta Sztumski zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.