Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Goleniów Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej

Gmina Goleniów

Przetarg "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich"

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-30

Ogłoszenie nr 564112-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Goleniów

72-100 Goleniów

Plac Lotników 1

914 698 200

zamowienia.publiczne@goleniow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564112-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Goleniów

Regon: 81168436700000

ulica: Plac Lotników 1

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 72-100

Miejscowość: Goleniów

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 914 698 200

e-mail: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

Fax: 914 698 298

Adres strony internetowej (URL): www.goleniow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.goleniow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.goleniow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na podany poniżej adres:

Adres:

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, pok.212

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich"

Numer referencyjny:

WGG.271.4.16.2020.EJ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich" wraz z zapewnieniem pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz uzyskaniem wszystkich decyzji lub/i zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającym realizację zadania. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich polegać będzie na budowie wolnostojącego przedszkola z funkcją świetlicy realizowanej w drugim etapie. Nowo powstały obiekt należy zaprojektować na dz. nr 117/1, obręb Kliniska Wielkie, stanowiącej własność Gminy Goleniów. Budynek planuje się jako wolnostojący jednokondygnacyjny, podzielony na dwie części: przedszkole i świetlica. Część przedszkolna ma zapewniać opiekę dla około 100 dzieci (tj. planuje się 4 oddziały przedszkolne po 25 dzieci) i ma spełniać standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Ponadto budynek należy zaprojektować jako energooszczędny. Wszystkie pomieszczenia mają być zlokalizowane i powiązane ze sobą komunikacyjnie tak, aby swe funkcje spełniały w najbardziej optymalny sposób, a także zapewniały wygodę użytkownikom. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć dostosowanie poziom terenu do rzędnych drogi oraz odprowadzenie wody gruntowej. Materiał pomocniczy stanowią mapka sytuacyjna z obrysem działki, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 1.1. Dokumentacja musi uwzględniać budowę obiektu w dwóch etapach: I Etap - budowa przedszkola (z możliwością użytkowania przed realizacją II etapu) II Etap - budowa świetlicy. 2. Zakres przedmiotu do wykonania obejmuje: 2.1. Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji: a) I Etap- budowa przedszkola w tym co najmniej: - wiatrołap, - hol pełniący jednocześnie funkcje szatni dla 4 oddziałów przedszkolnych (tj. dla ok 100 dzieci), - pokój nauczycielski, pełniący także funkcję pomieszczenia socjalnego - ok 14 m2, - pomieszczenie administracyjne przystosowane dla dwóch osób, - duża sala przeznaczona do zajęć gimnastycznych o pow. co najmniej 100 m2 wyposażona w drabinki ( gimnastyka korekcyjna, tańce, rytmika itp.) wraz z magazynem sportowym. Sala ma posiadać odpowiednią wentylację i posiadać osobne wejście z zewnątrz. - 4 oddziały przedszkolne, składające się z sali zabaw wraz z jadalnią (główne sale do zajęć o pow. min. 60 m2 z przeznaczeniem dla 25 dzieci każda) wraz z zapleczem gospodarczym oraz sanitariatami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych, przy czym jedna łazienka może obsługiwać dwie sale. Z oddziału przedszkolnego należy zaprojektować bezpieczne wyjście na plac zabaw ( bez schodów), - sala terapeutyczna ( logopedia, rewalidacja, integracja sensoryczna itp.), - kuchnia z zapleczem sanitarnym z przeznaczeniem dla obsługi dzieci przedszkolnych oraz Szkoły podstawowej tj. minimum 250 dzieci (należy uwzględnić pomieszczenia na magazyn zasobów, magazyn żywności, magazyn produktów suchych, magazyn podręczny, magazyn warzyw, obieralnia warzyw, umywalnia, pomieszczenie socjalne) - pomieszczenie gospodarcze, - wc dla personelu przystosowane dla osób niepełnosprawnych, - magazyn zewnętrzny ( przy placu zabaw), - wc zewnętrzne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, - zagospodarowanie terenu z placem zabaw (ogrodzonym) oraz parkingiem, który zapewni pełną obsługę przedszkola, - kotłownia, - monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny (wraz z oświetleniem terenu), - wyposażenie obiektu- przeznaczone dla dzieci powinno posiadać odpowiednie cechy ergonomiczne i być przystosowane dla dzieci odpowiednio do ich wieku pod względem wysokości. b) II Etap- budowa świetlicy ( z osobnym wejściem) w tym co najmniej: - wiatrołap, - sala wraz podestem ok 120 m2 z możliwością podziału na dwie sale tj. oddzielone od siebie ścianą mobilną (przesuwaną) , - sala zajęć ok 15 m2, - zaplecze kuchenne ok 12 m2, - hol pełniący jednocześnie funkcje szatni, - wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych, - pomieszczenie gospodarcze, 2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (na podstawie uzgodnionej koncepcji) w tym projektu budowlano - wykonawczego dla branży budowlanej, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Dokumentacja projektowa musi obejmować: ? badania geologiczne podłoża gruntowego; ? projekt zagospodarowania terenu dla całego obszaru objętego opracowaniem; ? projekt architektoniczny (uwzględniający kolorystykę elewacji oraz elementy wystroju wnętrz); ? projekt konstrukcyjny; ? projekt instalacji wodno - kanalizacyjnych; ? projekt instalacji elektrycznych, niskoprądowych (p.poż, alarmowa, telefoniczna, komputerowa, przyłącze internetowe, monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny (wraz z oświetleniem terenu),TV); ? projekt instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; ? plan ewakuacji; ? projekt instalacji centralnego ogrzewania; ? projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz rekuperacją; ? projekt niezbędnych przyłączy; ? informacja BIOZ, ? przedmiary robót z rozbiciem na poszczególne elementy i branże ? kosztorysy inwestorskie z rozbiciem na poszczególne elementy i branże ? zbiorcze zestawienie kosztów, ? specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z rozbiciem na poszczególne branże. 2.3. zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych). Za nadzór autorski Zamawiający rozumie: ? nadzór autorski miejscowy - Wykonawca będzie pełnił w swojej siedzibie. Za nadzór autorski miejscowy uważa się udzielenie odpowiedzi na pisemne zapytania postawione przez Zamawiającego bez konieczności pobytu Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi e-mailem lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia, ? nadzór autorski zamiejscowy - Wykonawca będzie pełnił w formie pobytów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Za nadzór autorski zamiejscowy uważa się udzielanie wyjaśnień, wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, opracowywanie zamiennych rysunków technicznych i rozwiązywanie problemów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego na każdorazowe pisemne wezwanie (e-mailem lub faksem) Zamawiającego, z tym, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przybycia na budowę lub do swojej siedziby na piśmie (e-mailem lub faksem), z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze, a w sytuacjach awaryjnych nagłych - niezwłocznie. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego zamiejscowego obejmuje 6 pobytów w trakcie trwania realizacji inwestycji - na budowie lub w siedzibie Zamawiającego - przez (w zależności od potrzeb) jednego projektanta bądź przedstawiciela Wykonawcy, ? Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania, ? nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ? Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, 3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, 7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 8) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, ? W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), ? Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV

71221000-3

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV71000000-871320000-771220000-671400000-271248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

180

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

1 Termin realizacji zamówienia: do 180 dni od dnia podpisania umowy. 2. Harmonogram prac: a) w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu koncepcji. b) w terminie 20 dni kalendarzowych od dostarczenia koncepcji Zamawiającemu, uzgodnienie lub wniesienie uwag do koncepcji przez Zamawiającego. c) w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag do koncepcji zgłoszonych przez Zamawiającego Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu ostateczną koncepcję uwzględniającą uwagi Zamawiającego. d) od zatwierdzenia koncepcji w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającym realizację zadania. 3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę obiektu kubaturowego o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2. Wykonawca nie może sumować powierzchni kilku usług wymienionych powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2019 poz. 1186 ze zm.). 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia która posiada doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu kubaturowego o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2. b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. e) co najmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Tak

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2019 poz. 1186 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117). , 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) - 22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie co najmniej jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu kubaturowego o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2. Wykonawca nie może sumować powierzchni kilku usług wymienionych powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; która posiada doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującą swoim zakresem budowę obiektu kubaturowego o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 . b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych, gazowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. e) co najmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2019 poz. 1186 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117). Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składają się: 1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) zestawienie zadań punktowanych w kryterium pn.: "Doświadczenie projektanta branży architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej wyznaczonego do realizacji zamówienia" przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ - w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert (rozdział 13 SIWZ). c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, e) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy. f) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ; g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. UWAGA! Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp to jest: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ,


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-30

godzina:

10:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów; ? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie jest Pani Marta Kachniarz, kontakt: adres e-mail: abi@goleniow.pl ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na podpisaną umowę o dofinansowanie projektu oraz ze względu na cele archiwalne - zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat); ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Goleniów aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.