Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Sanok Wykonanie systemu monitoringu w Muzeum Historycznym w Sanoku

Muzeum Historyczne w Sanoku

Przetarg Wykonanie systemu monitoringu w Muzeum Historycznym w Sanoku

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-30

Ogłoszenie nr 564865-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Muzeum Historyczne w Sanoku

38-500 Sanok

ul. Zamkowa 2

0-13 4641366,4630609

kierownikmhs@interia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564865-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Muzeum Historyczne w Sanoku

Regon: 28634400000000

ulica: ul. Zamkowa

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 38-500

Miejscowość: Sanok

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 0-13 4641366,4630609

e-mail: kierownikmhs@interia.pl

Fax: 0-13 4641366,4630609

Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.sanok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.muzeum.ires.pl


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.muzeum.ires.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

drogą pocztową lub osobiście z dopiskiem na kopercie "oferta"

Adres:

Muzeum Historyczne w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie systemu monitoringu w Muzeum Historycznym w Sanoku

Numer referencyjny:

250-1/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu CCTV w Muzeum Historycznym w Sanoku w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy. W skład systemu wchodzi: 63 szt. kamer wewnętrznych kopułowych, 6 szt. alternatywnych dodatkowych kamer wewnętrznych kopułowych, 10 szt. kamer zewnętrznych tubowych, 3 szt. kamer do zliczania ludzi, 1 szt. kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, 1 szt. kamery obrotowej, 3 szt. rejestratorów 32 kanałowych , pamięć, klawiatura sterująca. Zaprojektowanie dotyczy wykonania projektu, uzgodnienia z NIMOZ. Wykonanie dotyczy demontażu "starego systemu" i wykonanie nowego systemu wg parametrów powyżej. System musi uwzględniać współpracę z istniejącym systemem DOSTĘP (TELEBIT).

II.5) Główny kod CPV

32320000-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45311000-045111200-035121700-571320000-745314000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

3

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz. 838)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o wartości polisy nie mniejszej niż 200 000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 systemy monitoringu CCTV w obiektach o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 4 lit. c ustawy o ochronie osób i mienia (np. w muzeach), a jeśli wykonawca nie jest w stanie wskazać takich 3 obiektów, to przynajmniej 2 w obiektach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 4 lit. c) ustawy o ochronie osób i mienia (np. w muzeach) i przynajmniej 1 w obiektach pozostających pod ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami - o wartości robót brutto minimum 90 000 zł (każda robota). W zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób (osoby) skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował minimum jedną osobą (może to być 1 osoba posiadająca uprawnienia o których mowa w pkt. 1-2 lub kilka osób): 1. posiadającą co najmniej doświadczenie w wykonywaniu systemów CCTV w obiektach o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 4 lit. c ustawy o ochronie osób i mienia, np. muzeach - jako doświadczenie rozumie się wykonanie przynajmniej 3 systemów CCTV we wskazanych obiektach 2. posiadającą potwierdzenie (zaświadczenie certyfikat lub inne) znajomości obsługi zintegrowanego systemu sterowania Dostęp (TELEBIT).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia . informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 ustawy Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu . odpis z właściwego rejestru lub CEIDG jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru art. 24 ust. 5 pkt. 1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: . Informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 - wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. . Potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia i spełniania kryteriów selekcji . koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz. 838) . dokumenty potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego . wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone a dowodami mogą być np. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane , a jeśli nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty. . wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia i spełniania kryteriów selekcji 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone a dowodami mogą być np. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane , a jeśli nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeśli wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - należy przedłożyć w szczególności zobowiązanie tych podmiotów (podmiotu|) do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumenty określające: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zrealizuje roboty których wskazane zdolności dotyczą. W sytuacji tej dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia (pkt. III.4) wykonawca przedstawia w odniesieniu do tego podmiotu. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

5

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

5

Kryteria selekcji wykonawców:

Jeśli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 5 - zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu - tych właśnie wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Jeśli liczba wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu przekroczy liczbę 5 - zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu 5 wykonawców, którzy wykazali, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu bezwzględnie obowiązujące, zaś o umieszczeniu w rankingu 5 wykonawców wybranych do składania ofert decydować będzie zsumowana wartość robót wykazanych w wykazie robót załącznik nr 3 (im wyższa wartość, tym wyższe miejsce w rankingu)

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia3

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana terminów realizacji umowy : a) jeśli proces uzyskania opinii NIMOZ dot. dokumentacji projektowej przekroczy 20 dni roboczych (Zamawiający zakłada : opracowanie dokumentacji projektowej do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, niezwłoczne wystąpienie do NIMOZ i uzyskanie opinii w ciągu 20 dni roboczych) b) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzeń, których nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, np. działania wojenne, klęska żywiołowa, zamknięcie muzeum na skutek epidemii . W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej w pkt. 1 termin wykonania poszczególnych etapów realizacji zadania może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany technologiczne, jeśli zajdzie konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, albo jeśli urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie będą w chwili realizacji zamówienia produkowane, ani dostępne na rynku 3. Zmiany osobowe - w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd, choroba uniemożliwiająca sprawowanie funkcji, zmiana podwykonawcy, śmierć) dopuszcza się możliwość zmiany kluczowego personelu wymienionego w ofercie - na inne osoby, które muszą się legitymować równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz doświadczeniem do wykazanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-30

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Sanok aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.