Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Grodziczno Świadczenie usług transportowych

Gmina Grodziczno

Przetarg Świadczenie usług transportowych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-30

Ogłoszenie nr 564891-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Grodziczno

13-324 Grodziczno

Grodziczno

564 729 126

ug@grodziczno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564891-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Grodziczno

Regon: 87714202530000

ulica: Grodziczno

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 13-324

Miejscowość: Grodziczno

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 564 729 126

e-mail: ug@grodziczno.pl

Fax: 564 729 106

Adres strony internetowej (URL): www.grodziczno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.grodziczno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.grodziczno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Urząd Gminy w Grodzicznie; Grodziczno 17a; 13-324 Grodziczno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług transportowych

Numer referencyjny:

IP.271.1.1.9.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

1,2,3,4,5

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych. 3.2. Usługi transportowe dotyczą: ? dowozu i odwozu uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Grodziczno, ? świadczenia usług transportowych według potrzeb zamawiającego. 3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Część nr 4 podzielona została na zadanie nr 1 i nr 2. 3.4. W częściach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 w liczonym limicie kilometrów nie jest liczony dojazd i odjazd środka transportu do i z miejsca wykonywania usługi. Koszt ten jest kosztem Wykonawcy. 3.5. W części nr 5 Wykonawca rozliczany będzie z miejsca wyjazdu i powrotu wyznaczonego przez Zamawiającego. 3.6. W części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 miejsca siedzące, o których mowa w niniejszej SIWZ to liczba miejsc na jaką zarejestrowany jest pojazd bez miejsc stojących oraz miejsca siedzącego dla kierowcy. 3.7. W każdej z części nr 1, nr 2, nr 3 przedmiotu zamówienia obsługiwać będzie jeden pojazd z uwagi na przesunięcia czasowe. W części nr 4 obsługiwać będą dwa pojazdy. W każdej z części nr 5 przedmiotu zamówienia obsługiwać będzie jeden pojazd. 3.8. W części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu uczniów. Wszyscy uczniowie dowiezieni do szkoły muszą być odwiezieni po zakończonych zajęciach. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym dzieciom i młodzieży szkolnej oraz pozostałym osobom. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportowego w razie awarii pojazdu lub innych przyczyn, którym dokonywany jest transport. Zastępczy środek transportowy musi spełniał warunki dla danej części przedmiotu zamówienia określone w niniejszej SIWZ. 3.11. Zamawiający określa minimalny czas podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu, który wynosi 30 minut. 3.12. Realizacja części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 przedmiotu zamówienia odbywać będzie się we wszystkie dni, w których będą odbywać się zajęcia szkolne. 3.13. Realizacja części nr 5 przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według potrzeb na zlecenie Zamawiającego. 3.14. Czas dowozu i odwozu wg tras w części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 przedmiotu zamówienia będzie podany Wykonawcy, z którym podpisze Zamawiający umowę na realizację usługi, do dnia 31 sierpnia 2020 roku tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego. 3.15. Czas dowozu i odwozu według tras w części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 będzie dostosowany do realizowanych zajęć edukacyjnych i może ulec zmianie. 3.16. Zamawiający wymaga dokumentowania przejechanych kilometrów. Wykazana ilość kilometrów w rachunku/fakturze nie może przekroczyć ilości kilometrów na danej trasie wykazanej do niniejszego postępowania. Do każdego rachunku/faktury za zrealizowaną usługę musi być dołączone zestawienie potwierdzone przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 3.17. Szczegółowy wykaz tras i ich długość w części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W części nr 5 przedmiotu zamówienia trasa i jej długość będzie uzgadniana z wykonawcą według potrzeb zamawiającego. Zamawiający określa minimalną ilości miejsc siedzących w pojeździe, którym świadczona jest usługa transportu: ? dla części nr 1 - minimum 49 miejsc siedzących, ? dla części nr 2 - minimum 48 miejsc siedzących, ? dla części nr 3 - minimum 30 miejsca siedzące, ? dla części nr 4 - zadanie nr 1 minimum 49 miejsc siedzących - zadania nr 2 minimum 30 miejsc siedzących, ? dla części nr 5 - minimum 49 miejsc siedzących. Miejsca siedzące to liczba miejsc na jaką zarejestrowany jest pojazd bez miejsc stojących oraz miejsca siedzącego dla kierowcy. 3.18. Realizacja części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 przedmiotu zamówienia odbywać będzie się drogami o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. 3.19. Składając ofertę Wykonawca musi w kosztach realizacji usługi ująć wszystkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca należność za zrealizowaną usługę otrzyma za faktycznie przejechaną ilość kilometrów w danej części, nie więcej jednak niż należność za ilość kilometrów wykazanych w § 1 ust.3 projektu umowy. 3.20. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przestrzegać zasad związanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

II.5) Główny kod CPV

60172000-4

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00Czas postawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii środka transportu40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu usługi dotyczącej przedmiotu zamówienia w zakresie i ilości jakie będą niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczenia usług transportowych

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-09-01

lub zakończenia:

2021-08-31

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się: - posiadaniem licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami) ważną na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się: - posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 30 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się: a) niezbędnym do wykonania zamówienia taborem komunikacyjnym w części nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 w ilości co najmniej 1 szt. a w części nr 4 w ilości co najmniej 2 szt. (po jednej sztuce na zadanie) wg oświadczenia stanowiącego zał. do SIWZ z podaniem: - rodzaju i marki pojazdu, - numeru rejestracyjnego pojazdu, - ilości miejsc siedzących w pojeździe, - właściciela pojazdu - daty ważności przeglądu technicznego pojazdu (do kiedy - przegląd techniczny pojazdu musi być aktualny), którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Dla oferty częściowej pojazd musi mieć minimum miejsc siedzących (miejsca siedzące to liczba miejsc na jaką zarejestrowany jest pojazd bez miejsc stojących oraz miejsca siedzącego dla kierowcy): ? dla części nr 1 - minimum 49 miejsc siedzących, ? dla części nr 2 - minimum 48 miejsc siedzących, ? dla części nr 3 - minimum 30 miejsca siedzące, ? dla części nr 4 - zadanie nr 1 minimum 49 miejsc siedzących - zadania nr 2 minimum 30 miejsc siedzących, ? dla części nr 5 - minimum 49 miejsc siedzących. Wykazanym potencjałem technicznym wykonawca musi świadczyć usługi w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawca z wykazem składa kopię dowodu rejestracyjnego taboru komunikacyjnego. b) osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg zał. do SIWZ, W części nr 1 zamawiający wymaga jednego kierowcy. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. W części nr 1 zamawiający wymaga jednego opiekuna. Opiekun (osoba opiekująca się uczniami na czas przewozu) musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W części nr 2 zamawiający wymaga jednego kierowcy. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. W części nr 2 zamawiający wymaga jednego opiekuna. Opiekun (osoba opiekująca się uczniami na czas przewozu) musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W części nr 3 zamawiający wymaga jednego kierowcy. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. W części nr 3 zamawiający wymaga jednego opiekuna. Opiekun (osoba opiekująca się uczniami na czas przewozu) musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W części nr 4 zamawiający wymaga dwóch kierowców. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. W części nr 4 zamawiający wymaga dwóch opiekunów. Opiekun (osoba opiekująca się uczniami na czas przewozu) musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W części nr 5 zamawiający wymaga jednego kierowcy. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. Zamawiający nie wymaga opiekuna w części nr 5 przedmiotu zamówienia. Wykonawca z oświadczeniem składa: ? kopię dokumentu poświadczającego posiadanie przez kierowcę uprawnień do kierowania pojazdem, którym świadczona będzie usługa, ? kopię dokumentu poświadczającego posiadanie przez opiekuna kwalifikacji pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Oświadczenie wg. zał. do SIWZ dotyczące zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, jeżeli dotyczy.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

9.5.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy (brak podstaw do wykluczenia): 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9.5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.4.: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 9.5.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.5.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.5.4. ppkt. 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 9.5.5. ppkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9.6. Wymagane dokumenty w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów. a) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. b) Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; c) Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale zgodnie z załącznikiem do SIWZ. d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. e) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. 9.5.4. f) Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów stanowi załącznik do SIWZ. 9.7. Składanie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 9.8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 9.9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami). 9.5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 30 000,00 zł. 9.5.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w części nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 w ilości co najmniej 1 szt. a w części nr 4 w ilości co najmniej 2 szt. (po jednej sztuce na zadanie) wg oświadczenia stanowiącego zał. do SIWZ z podaniem: - rodzaju i marki pojazdu, - numeru rejestracyjnego pojazdu, - ilości miejsc siedzących w pojeździe, - właściciela pojazdu - daty ważności przeglądu technicznego pojazdu (do kiedy - przegląd techniczny pojazdu musi być aktualny), którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Dla oferty częściowej pojazd musi mieć minimum miejsc siedzących (miejsca siedzące to liczba miejsc na jaką zarejestrowany jest pojazd bez miejsc stojących oraz miejsca siedzącego dla kierowcy): ? dla części nr 1 - minimum 49 miejsc siedzących, ? dla części nr 2 - minimum 48 miejsc siedzących, ? dla części nr 3 - minimum 30 miejsca siedzące, ? dla części nr 4 - zadanie nr 1minimum 49 miejsc siedzących - zadania nr 2 minimum 30 miejsc siedzących, ? dla części nr 5 - minimum 49 miejsc siedzących. Wykazanym potencjałem technicznym wykonawca musi świadczyć usługi w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawca z wykazem składa kopię dowodu rejestracyjnego taboru komunikacyjnego. b) osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg zał. do SIWZ, W części nr 1 zamawiający wymaga jednego kierowcy. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. W części nr 1 zamawiający wymaga jednego opiekuna. Opiekun (osoba opiekująca się uczniami na czas przewozu) musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W części nr 2 zamawiający wymaga jednego kierowcy. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. W części nr 2 zamawiający wymaga jednego opiekuna. Opiekun (osoba opiekująca się uczniami na czas przewozu) musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W części nr 3 zamawiający wymaga jednego kierowcy. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. W części nr 3 zamawiający wymaga jednego opiekuna. Opiekun (osoba opiekująca się uczniami na czas przewozu) musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W części nr 4 zamawiający wymaga dwóch kierowców. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. W części nr 4 zamawiający wymaga dwóch opiekunów. Opiekun (osoba opiekująca się uczniami na czas przewozu) musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W części nr 5 zamawiający wymaga jednego kierowcy. Kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona jest usługa. Zamawiający nie wymaga opiekuna w części nr 5 przedmiotu zamówienia. Wykonawca z oświadczeniem składa: ? kopię dokumentu poświadczającego posiadanie przez kierowcę uprawnień do kierowania pojazdem, którym świadczona będzie usługa, ? kopię dokumentu poświadczającego posiadanie przez opiekuna kwalifikacji pedagogiczne i przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. c) Oświadczenie wg. zał. do SIWZ dotyczące zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, jeżeli dotyczy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Formularz ofertowy Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym) Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Inne wymienione w SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia będzie niemożliwe do wykonania zgodnie z ustalonymi trasami i kilometrami, b) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia, niezależnych od Wykonawcy, c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez jedną ze stron - jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, d) zmian ilościowych dzieci skutkujących zmianami w ilości dowożonych uczniów, zmian uzależnionych od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolonego, odpracowywania dni wolnych, skrócenia godzin nauki etc. e) konieczności likwidacji, skrócenia lub wydłużenia każdej z tras w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia spowodowanej zmianami ilościowymi dowożonych uczniów, f) konieczności wprowadzenia dodatkowych przystanków na każdej z tras w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia spowodowanej zmianami ilościowymi dowożonych uczniów. 3) Dla zmian personalnych, w szczególności: a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu, niż wykazano w warunkach; b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy, na innego. 4) Dla pozostałych zmian: a) zmiana obowiązującej stawki VAT; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH; d) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy, e) inne zmiany, które spowodują ingerencję w określenie przedmiotu zamówienia. 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP, w szczególności: 1) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych; 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 3) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami; 4) udzielenie zamówień uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 3.Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 r, ust. 1 związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19, które nie były znane i możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią nowe okoliczności związane z COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie, strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się wzajemnie o wpływie tych okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 4.Jednocześnie informuję, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 1)nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 2)decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3)poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2; 4)wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 5)okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 5.Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 4, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 6. Strona umowy, o której mowa w ust. 2, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 4, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 7. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 4, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 4, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany. 8.Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w tym przepisie, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części. 9.Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-30

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Grodziczno aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.