Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Chełm Dostawa sytemu kontroli do Zakładu Karnego w Chełmie

Zakład Karny

Przetarg Dostawa sytemu kontroli do Zakładu Karnego w Chełmie

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-30

Ogłoszenie nr 565356-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zakład Karny

22-100 Chełm

ul. Kolejowa 112

825 653 485

zk_chelm@sw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565356-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Zakład Karny

Regon: 32004100000000

ulica: ul. Kolejowa

Numer domu: 112

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 825 653 485

e-mail: zk_chelm@sw.gov.pl

Fax: 825 653 557

Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Jednostka penitencjarna - zakład karny

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa sytemu kontroli do Zakładu Karnego w Chełmie

Numer referencyjny:

DKw.2232.7.2020.JZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest " Dostawa systemu kontroli dostępu do Zakładu Karnego w Chełmie" . W ramach dostawy Wykonawca zamówienia uwzględni koszty uruchomienia, konfiguracji systemu kontroli dostępu do współpracy z posiadanym przez jednostkę oprogramowaniem integrującym IFTER EQU L.p. Opis J.m. Ilość 1 Kontroler systemu KD - Kontroler 8 przejść jedno lub dwustronnych, obsługiwany natywnie przez posiadane przez zamawiającego oprogramowanie Ifter EQU , kompatybilny z systemem kontroli dostępu EQU ACC, spełniający wymagania stopnia ochrony minimum Grade 3, obsługa do 64 czytników, port zewnętrzny Ethernet, port wewnętrzny RS485 (EQUbus), pojemność 32000 kart, bufor 48000 zdarzeń, szyfrowanie transmisji: AES128, CTR, CMAC, obudowa DIN, wymiary: 71 x 90x 58mm, zasilanie 10-28V DC, np. EQU-K160 lub kompatybilny szt. 4 2 Moduł rozszerzeń kontrolera systemu EQU ACC z punktu 1, np. EQU-D162 lub równoważny , interfejs EQUbus (RS485), 2 wyjścia przekaźnikowe, 8 wejść, obudowa DIN, wymiary: 71 x 90x 58mm, współpraca z kontrolerami systemu EQU ACC, zasilanie 10-28V DC szt. 6 3 Wyświetlacz czasu systemowego, np. EQU-D160 lub równoważny, interfejs EQUbus (RS485), czerwone LED, cyfry 4 x 44,5 mm, obudowa kolor czarny, wymiary: 180 × 80 × 40 mm, współpraca z kontrolerami systemu EQU ACC z pkt. 1, zasilanie 10-28V DC szt. 4 4 Moduł rozszerzeń kontrolera systemu EQU ACC z punktu 1, np. EQU-D163 lub równoważny, interfejs EQUbus (RS485), 8 wyjść przekaźnikowych, 5 wejść, obudowa DIN, wymiary: 106 x 90x 58mm, współpraca z kontrolerami systemu EQU ACC, zasilanie 10-28V DC szt. 7 5 Czytnik kart Mifare Plus X, odporny na warunki atmosferyczne, klawiatura numeryczna, interfejs EQUbus (RS485), kabel przyłączeniowy 5 mb, np. EQU-R166 lub równoważny, Kolor czarny, wymiary: 115 x 75 x 21mm, wzmocniona konstrukcja Współpraca z kontrolerami systemu EQU ACC z pkt. 1, zasilanie 10-28V DC szt. 46 6 Zasilacz buforowy do zasilania modułu kontorlera, czytników i ładowania akumulatora 12V/12Ah z minimalnymi parametrami: napięcie zasilania: 230V AC wyjście zasilania: 3A / 12V DC regulacja napięcia wyjściowego: 10.5V ~ 14V DC nominalny sumaryczny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 4A prąd ładowania akumulatora: 0.5A / 1A (DIP switch) moc zasilacza: maks. 60W zabezpieczenie: OLP, OVP, SCP, UVPklasa zabezpieczenia EN 50131-6 Grade 2, np. APS-412 lub równoważny szt. 2 7 Zasilacz buforowy do zasilania elektrozamka o parametrach minimalnych: wyjście zasilania 5,5A/27,6V, prąd ładowania akumulatora 0,5A/1A, przeznaczony do zabudowy, np. PSB-1552455 5.5A / 27.6V DC szt. 4 8 Akumulator 12Ah/12V - akumulator bezobsługowy przeznaczony do pracy w zasilaczach buforowych np.. GP12120 F2 lub równoważny szt. 2 9 Akumulator 18Ah/12V - akumulator bezobsługowy przeznaczony do pracy w zasilaczach buforowych np. CJ12-18 szt. 8 10 Listwa bezpiecznikowa (moduł bezpieczników LB5/AW) , o parametrach minimalnych: Zasilanie: 10÷30VDC / 10÷24VAC Wyjście zasilania: 5x0,5A - PTC/TOPIC; (5x1A- TOPIC - brak w zestawie) Przekrój przewodu: max. 2,5mm2 Ilość wejść/wyjść: 1/5 Zabezpieczenia: SCP, OLP*, przepięciowe Funkcje dodatkowe: - sygnalizacja optyczna LED - wybór zabezpieczenia wyjścia zworką (bezpiecznik topikowy lub polimerowy) Wyjścia techniczne typu OC: FPS - awaria bezpiecznika lub awaria zasilania AC/DC, np. AWZ536 lub równoważny szt. 6 11 Czytnik Administratora Systemu EQU ACC, interfejs USB, programowanie (kodowanie) i odczyt bezpiecznych kart Mifare Plus X, sterownik WinUSB (wbudowany w system Windows), kolor: czarny, wymiary: 85 x 54 x 7mm, zasilanie USB, np. EQU-A160 lub równoważny szt. 1 12 Kontroler zarządzający globalnym anti-passback oraz śluzą, przeznaczony do sytemu EQU ACC 2x port zewnętrzny Ethernet, obudowa DIN, wymiary: 108 x 118x 35mm, zasilanie 10-60V DC, np.. EQU-CAP G3 szt. 1 13 Klucz do certyfikatu i szyfrowania przeznaczony do systemu EQU ACC, zabezpieczający kryptograficznie transmisję danych szt. 1 14 Stacja nadzoru do obsługi systemu przez oddziałowego o wymaganiach minimalnych: kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem zarządzającym IFTER EQU oraz posiadanym systemem monitoringu GeoVision, urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, wyświetlanie obrazu na 2 monitorach jednocześnie, procesor wyposażony w min. 4 rdzenie i 8 wątków, taktowanie procesora min. 3.00 GHz, 6 GB pamięci operacyjnej RAM, system operacyjny wspierany przez producenta w architekturze 64-bitowej, gniazdo Ethernet (RJ45 10/100/1000Mbit/s), możliwość sterowania podłączonymi urządzeniami w ramach ich możliwości: Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich dokumentów potwierdzających legalność oprogramowania. szt. 4 15 Monitor komputerowy o parametrach minimalnych: Typ monitora: TFT LED Matryca: Matowa Przekątna ekranu : Min. 23'- 25" Proporcja: 16:9 lub 16:10 Rozdzielczość natywna: Min. 1920 x 1080 Ilość kolorów: Min. 16 mln Jasność: Min. 250 cd/m2 Kontrast: Min. 1000:1 Czas reakcji: Max. 4 ms Konstrukcja: Możliwość regulacji obrotu, pochylenia i wysokości Kąt widzenia: Min. 160?/160? Złącza: Min. 1 x VGA Min. 1 x HDMI lub DVI szt. 5 16 Komputer zarządzający systemu EQU ACC z licencją na oprogramowanie na stację roboczą: do obsługi i zarządzana posiadanym przez zamawiającego systemem kontroli dostępu o wymaganiach minimalnych: kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem IFTER EQU, urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, wyświetlanie obrazu na 4 monitorach jednocześnie, procesor wyposażony w min. 4 rdzenie i 8 wątków, taktowanie procesora min. 3.50 GHz, 8 GB pamięci operacyjnej RAM, system operacyjny wspierany przez producenta w architekturze 64-bitowej, gniazdo Ethernet (RJ45 10/100/1000Mbit/s), możliwość sterowania podłączonymi urządzeniami w ramach ich możliwości: rejestracja i obsługa zdarze3ń systemu kontroli dostępu EQU ACC, zarządzanie uprawnieniami użytkowników zakresie obsługiwanych systemów, Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich dokumentów potwierdzających legalność oprogramowania. szt. 1 17 Lampa ostrzegawcza - sygnalizator optyczny wewnętrzny typu SOW-300 R, do sygnalizacji stanu otwarcia krat o wymaganiach minimalnych: napięcie znamionowe 12VDC, źródło światła LED, montaż powierzchniowy szt. 23 18 Zamek elektromagnetyczny do kraty: zamek o podwyższonym stopniu zabezpieczenia przed otwarciem o wymaganiach minimalnych: wbudowane czujniki położenia rygla oraz drzwi, sterowanie impulsowe, system otwarcia awaryjnego za pomocą klucza patentowego, zasilanie 24VDC max 1A, typu Smok lub równoważny szt. 23 19 Kamera IP kopułkowa wandaloodporna - kamera systemu monitoringu w technologii IP (np.. GV-VD5700 lub równoważna), o wymaganiach minimalnych: kompatybilna z posiadanym przez inwestora systemem rejestracji kamer GeoVision GV-VMS, niedopuszczalne jest stosowanie kamer wymagających dodatkowych kluczy licencyjnych w w.w. systemie. Przetwornik 1/1,8" CMOS ze skanowaniem progresywnymRozdzielczość [mpx] 5Wielkość obrazu [px] 2592 x 1944Kąt widzenia [°] 88°(poziom), 51°(tele)Czułość [lux] 0,04 (kolor), 0 (Cz/B)Ogniskowa obiektywu [mm] 4 - 8Apertura [F] 1,65Kompresja H.265, H.264, MJPEGKompresja audio G.711, AAC (za dopłatą)Zasilanie 12V DC, PoE Stosunek sygnał-szum [dB] 50WDR TAKBLC TAK3DNR TAKF-DNR TAKROI TAKDwustrumieniowość TAKRegulacja trójosiowa (3-axis)Obiektyw zintegrowanyPrzysłona automatyczna (P-Iris)Obudowa IP67 (wodoszczelna), IK10 (wandaloodporna)Audio dwukierunkoweWejście / wyjście audio ZaciskoweWejścia / wyjścia alarmowe 1 / 1Zasięg oświetlacza IR 30 mAlarm sabotażowy zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunkuProtokoły ONVIF (Profile S), PSIA i RTSPTemperatura pracy [°C] -30 do +50 szt. 13 20 Patchpanel 24 porty RJ45 keystone kat. 6A z modułami RJ45 beznarzędziowymi STP kat. 6A szt. 2 22 Rejestrator kamer IP - rejestrator kamer IP kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem GV-VMS o wymaganiach minimalnych - przystosowany do pracy ciągłej, współpraca z kamerami IP GeoVision bez dodatkowych kluczy licencyjnych, wyposażony w dysk systemowy oraz 4 dyski twarde HDD 3,5' przeznaczone do monitoringu o pojemności min. 2TB każdy, procesor wyposażony w min. 4 rdzenie i 8 wątków, taktowanie procesora min. 3,50 GHz, 8 GB pamięci operacyjnej RAM, system operacyjny wspierany przez producenta w architekturze 64-bitowej , 2x Ethernet (złącze RJ45 10/100/1000Mbit/s, przepustowość min. 250Mb/s łącznie ze wszystkich kamer, struktura klient-serwer, nagrywanie minimum 16 strumieni w formacie H.264, H.265 z prędkością min. 6 kl/s. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich dokumentów potwierdzających legalność oprogramowania. szt. 1 23 Switch zarządzalny - switch (np.. Cisco SG350-28-K9-EU lub równoważny) Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 1 G - 28 portówTyp obudowy: Możliwość montażu w szafie - 1UPorty: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (2 kombi)Power over Ethernet (PoE): PoE + (24 porty, 195 W)Wydajność: Pojemność przełączania 56 Gb/s, Wydajność przesyłania (pakiet 64 bajtów) 38,69 Mp/sRozmiar tabeli adresu MAC: Wpisów 16KPojemność: 4096 aktywnych sieci VLANRama Jumbo: tak Przełączanie w warstwie 3,przełączanie warstwy 2, szt. 2 24 Obudowa natynkowa, zastosowanie: centrale i urządzenia: SATEL, DSC, RISCO, PARADOX, PULSAR Wymiary zewnętrzne obudowy: W=835, H=550, D+D1=170+8 [+/-2 mm] Wymiary zewnętrzne czołówki: W1=840, H1=555 [+/-2 mm] Miejsce na akumulator: 17Ah/12V Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 tampery - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana x2, dystans od ściany 8mm (np. Integrator AWO305 PULSAR) szt. 2 25 Korytko kablowe perforowane 100x42 grubość 0,5mm KGR100H42/3 141516 /3m/ szt. 27 26 wspornik koryta ścienno - sufitowy szt. 9 27 Przewód OMY 2x1 - Przewód zasilający miedziany wielodrutowy OMY złożony z 2 żył o średnicy 1mm mb 1100 28 Przewód UTP 5e skrętka wewnętrzna - kabel UTP typu "skrętka" kat. 5e, LSHF ognioodporny, do stosowania w wewnętrznych instalacjach sieciowych mb 900 29 Patchcord 0,25m kat. 6A - Patchcord U/UTP kat. 6A LSHF RJ 45 zaciskany 0,25m szt. 100 30 Taśma izolacyjna PCV 19mm 10m szt. 20 31 kołki montażowe szybki montaż 6x40 szt. 500 32 Taśma rzepowa 20mm 5m czarna szt. 15 33 Opaski zaciskowe 4,8 x 300 mm czarne szt. 500 34 przewód YTKSY 5x2x0,5 - Przewód miedziany parowany złożony z 10 żył o średnicy 0,5mm mb 1100

II.5) Główny kod CPV

42961100-1

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV30216200-844521130-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (zał. nr. 2 do siwz)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (zał. nr. 2 do siwz)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (zał. nr. 2 do siwz)

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. warunków określonych w niniejszej SIWZ w rozdz. VIII pkt 1, Wykonawca składa do oferty podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca składa do oferty podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 2 i 3. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 tego rozdziału. 4. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o uczciwej konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi (załącznik nr 4 do SIWZ). UWAGA! Oświadczenie nie będzie wymagane jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w niniejszym postępowaniu. 6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu: 1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia , w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 7. Wyjaśnienia: Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) do oferty dołączają: 1. pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m. in.: nazwy i adresy członków np. konsorcjum lub spółki cywilnej, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej - zgodnie z zasadami reprezentacji; 2. oświadczenie wyszczególnione w pkt 1 podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich uprawnionych przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej - zgodnie z zasadami reprezentacji; 3. dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 2 ppkt 1 oraz pkt 3 i 4 tego rozdziału złożone przez wszystkich Wykonawców tworzących np. konsorcjum, spółkę cywilną, podwykonawców. Oświadczenia te, mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia; 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawiania powyższego dokumentu stosuje się odpowiednio do dokumentu określonego w pkt 6. 2) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII siwz - oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błąd lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba, że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasadach, których Wykonawca polega na zasobach określonych w art. 22 a ustawy pzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem". 6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IX siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) dokumenty/oświadczenia. Jeżeli oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczeń na język polski. 7) Ilekroć w siwz a także w załącznikach do siwz występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodnością z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa 8) Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 9) W przypadku potwierdzenia dokumentów za zgodnością z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz klauzula "za zgodnością z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć "za zgodnością z oryginałem" każdą stronę dokumentu lub ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczonych stron. 10) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski. 11) W przypadku wątpliwości dotyczących treści dokumentów oraz formy ich składania w niniejszym postępowaniu, rozstrzygającym jest Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-09-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-30

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Chełm aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.