Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Olsztyn Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Przetarg Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-31

Ogłoszenie nr 563213-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

10-072 Olsztyn

ul. Szarych Szeregów 7

+48895241450

adm@olsztyn.wiw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 563213-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Regon: 00009266300000

ulica: ul. Szarych Szeregów

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 10-072

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48895241450

e-mail: adm@olsztyn.wiw.gov.pl

Fax: +48895241477

Adres strony internetowej (URL): https://www.olsztyn.wiw.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, za pośrednictwem posłańca pocztowego lub kuriera

Adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, I piętro (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Numer referencyjny:

WIW-A-AGZ.272.1.14.2020.KS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowej ilości towaru, której wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy dodatkowej ilości towaru określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy niż wskazane w kolumnie "Podstawa (zamówienie podstawowe)". Dodatkowa ilość towarów w ramach prawa opcji została określona w formularzu ofertowym w kolumnie "Opcja (opcja)". Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji najpóźniej do 31.09.2020 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 3. Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Zadanie nr 1 Szalki Petriego z PS Zadanie nr 2 Materiały do filtracji Zadanie nr 3 Wskaźniki do kontroli sterylizacji Zadanie nr 4 Materiały do pobierania wymazów Zadanie nr 5 Krioprobówki do przechowywania drobnoustrojów Zadanie nr 6 Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand Zadanie nr 7 Końcówki do pipet Finnpippette Zadanie nr 8 Końcówki do pipet Eppendorf Zadanie nr 9 Końcówki do pobierania przesączu Interscience Zadanie nr 10 Pipety pomiarowe i ezy Zadanie nr 11 Worki do stomachera i na odpady Zadanie nr 12 Drobny sprzęt do hodowli komórkowej 4. Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki, numeru katalogowego lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie przedmiotu zamówienia, przy których zostały podane numery katalogowe, pod warunkiem, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty będą odpowiadały wszystkim cechom jakościowym ujętym w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta danego produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. 5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne produktom opisywanym w zadaniach nr 1-12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przywołanie nazwy i numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak produktów wskazanych producentów.

II.5) Główny kod CPV

33141000-0

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-11-30

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację umowy. Dla zadania nr 1 - 12 - maksymalny termin realizacji dostawy częściowej wynosi 20 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Uwaga: W przypadku realizacji przez Wykonawcę kilku zadań terminy nie sumują się. Zadeklarowany termin realizacji zamówienia cząstkowego powinien być realny. W związku z powyższym Zamawiający przyjmuje, że minimalny termin realizacji dostawy częściowej, nie może był krótszy niż 4 dni kalendarzowe. Proponowany termin realizacji dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Skrócenie terminu realizacji będzie punktowane zgodnie z zapisami określonymi w Sekcji XV SIWZ. Zaproponowany termin realizacji zamówienia zostanie wpisany do umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Nie

Informacje dodatkowe:

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych dla zadania nr 1-12, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: - złożyć oświadczenie o spełnianiu przez oferowane produkty równoważne wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ, o treści zgodnej ze wzorem oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają warunki Zamawiającego; - w przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego złożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie stosownych dokumentów, tj. specyfikacji jakościowej świadectwa kontroli jakości lub innego równoważnego dokumentu (kartach katalogowych, specyfikacjach technicznych lub certyfikatach), z którego w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o takich samych parametrach jakościowych jak ujęto w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta danego produktu wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ. Dokument ten powinien być przedłożony w języku polskim (lub angielskim z tłumaczeniem na język polski) i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, parametry produktu, itp. Załączony dokument należy oznaczyć wskazując, której części i której pozycji dotyczy. Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności (procedur), jak np. powtórnej rewalidacji metod badawczych lub ich sprawdzenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w szczególności za uszkodzenie sprzętu, na których wykonywane są analizy laboratoryjne. Przy ocenie parametrów równoważnych Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie cechy zawarte w np. w kartach katalogowych, specyfikacjach technicznych lub certyfikatach dla produktów wyszczególnionych w OPZ. Dodatkowe wymagania: Dla zadania nr 1 - Szalki Petriego, Zamawiający wymaga: dokument potwierdzający, że oferowane produkty wytwarzane są zgodnie z wymogami ISO 14644-1 (ISO 5), klasa czystości powietrza - 100 ORAZ dokument potwierdzający, że oferowane produkty posiadają oznakowanie CE.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W przypadku, oferowania równoważnych produktów w celu wykazania, że oferowane, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że oferowane produkty równoważne spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp powinien przedłożyć następujące dokumenty: 8.3.1. dla zadania nr 1-12 - w przypadku oferowania równoważnych produktów stosowne dokumenty, tj. specyfikacje jakościowe, świadectwa kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty (specyfikacja techniczna i/lub karta katalogowa i/lub certyfikat), z których w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o takich samych parametrach jakościowych jak ujęto w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta, danego produktu wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ. Dokument ten powinien określać m.in.: nazwę producenta, nr katalogowy, parametry produktu, itp. Załączony dokument należy oznaczyć wskazując, której części i której pozycji dotyczy. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania. 8.3.2. dla zadania nr 1 (Szalki Petriego z PS): dokument potwierdzający, że oferowane produkty wytwarzane są zgodnie z wymogami ISO 14644-1 (ISO 5), klasa czystości powietrza - 100 ORAZ dokument potwierdzający, że oferowane produkty posiadają oznakowanie CE. Dokumenty, o których mowa wyżej należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (sporządzony w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ wstępnie potwierdzające, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu w postępowaniu wg wzoru (załącznik nr 4 do SIWZ) i spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru (załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający dokona wstępnej oceny braku podstaw wykluczenia w oparciu o złożone oświadczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku jednej oferty Zamawiający może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym wyżej. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być udzielone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (złożone w oryginale). Za dokument równoważny zostanie uznana kopia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy zgodność kopii z oryginałem poświadczy notariusz. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie (rejestr KRS, CEIDG), właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Upoważnienie powinno wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena brutto oferty60,00Termin realizacji dostawy częściowej40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1, a w szczególności pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków: zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących podatku VAT powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają n/w nieistotne zmiany umowy, które wymagają formy aneksu, dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych. Strony dopuszczają również n/w zmiany umowy, które nie wymagają formy aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania przez Stronę, dotyczące: 1. zmiany numeru katalogowego towaru, 2 zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ilości pierwotnie zamówionej, 3. zastąpienia towaru innym towarem o tym samym zastosowaniu i przeznaczeniu, w przypadku braku towaru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, produkt w trakcie badań i weryfikacji), po cenie nie wyższej niż określona w umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-31

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 - Materiały do filtracji


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Olsztyn aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.