Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Zawiercie Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych

Powiat Zawierciański

Przetarg Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Irządze Kroczyce Łazy Ogrodzieniec Pilica i Zawiercie - 2 zadania

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-31

Ogłoszenie nr 565254-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiat Zawierciański

42-400 Zawiercie

ul. Sienkiewicza 34

32 450 71 00

sod@zawiercie.powiat.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565254-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiający: Powiat Zawierciański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie w imieniu i na rzecz którego działa jako Pełnomocnik Zamawiającego na podstawie art. 15 ust 2 - 4 ustawy Pzp: Centrum Usług Wspólnych ul. Rataja 29a 42-400 Zawiercie tel. 32/ 67-107-65 e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl strona internetowa: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Powiat Zawierciański

Regon: 27625525200000

ulica: ul. Sienkiewicza

Numer domu: 34

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 42-400

Miejscowość: Zawiercie

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 450 71 00

e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl

Fax: 326 721 971

Adres strony internetowej (URL): www.zawiercie.powiat.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.cuw-zawiercie.4bip.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Centrum Usług Wspólnych ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica i Zawiercie - 2 zadania

Numer referencyjny:

IZ.261-0011/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica i Zawiercie. Lokalizacja: Powiat Zawierciański Gmina Irządze - obręby ewidencyjne: Bodziejowice, Irządze, Mikołajewice, Sadowie, Wilgoszcza, Wilków, Witów, Woźniki, Wygiełzów, Zawada Pilicka, Zawadka - powierzchnia 852 ha. Gmina Kroczyce - obręby ewidencyjne: Biała Błotna, Browarek, Dobrogoszczyce, Dzibice, Gołuchowice, Huta Szklana, Kostkowice, Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare, Lgota Murowana, Lgotka, Piaseczno, Podlesice, Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce, Siedliszowice, Siemięrzyce, Szypowice, Trzciniec - powierzchnia 2583 ha. Gmina Łazy - obręby ewidencyjne: Łazy, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Ciągowice, Grabowa, Hutki-Kanki, Kazimierówka, Kuźnica Masłońska, Mitręga, Niegowonice, Niegowoniczki, Rokitno Szlacheckie, Trzebyczka, Turza, Wiesiółka, Wysoka - powierzchnia - 1853 ha Gmina Ogrodzieniec - obręby ewidencyjne: Ogrodzieniec, Fugasówka, Giebło, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Śrubarnia, Żelazko - powierzchnia - 3087 ha Gmina Pilica: Pilica, Biskupice, Cisowa, Dobra, Dobraków, Dzwonowice, Dzwono-Sierbowice, Jasieniec, Kidów, Kleszczowa, Kocikowa, Kolonia Dobra, Maleszyna-Jastrzębie, Podleśna, Przychody, Siadcza, Sierbowice, Sławniów, Smoleń, Solca, Szyce, Wierbka, Wierzbica, Zarzecze, Złożeniec - powierzchnia 1529 ha Gmina Zawiercie: Blanowice, Bzów, Karlin, Kosowska Niwa, Kromołów, Łośnice, Marciszów, Pomrożyce, Skarżyce, Tereny Przyłączone z Kromołowa, Zawiercie, Żerkowice (z wyłączeniem 21 ha lasów Wspólnoty Gruntowej w Pomrożycach - UPUL ważny do końca 2026 r.) - powierzchnia - 999 ha Łączna powierzchnia do urządzenia wg stanu na 1 stycznia 2020 r. wynosi 10 903 ha. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 Zadania: ZADANIE NR 1 - Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy Powierzchnia do opracowania wg stanu na 1 stycznia 2020 r. wynosi 5288 ha z czego na terenie: a) Gminy Irządze 852 ha, b) Gminy Kroczyce 2583 ha, c) Gminy Łazy 1853 ha. Należy uwzględnić, iż rozbieżności pomiędzy zapisami ewidencji gruntów a mapą mogą wynosić do 40%. Zadanie podzielone zostało na 2 Etapy: ETAP I - do 16.10.2020 r. - przez zakończenie I etapu należy rozumieć udokumentowanie zakupu kompletu danych ewidencyjnych i przygotowanie materiałów do prac terenowych ETAP II - do 31.07.2021 r. - pozostały zakres prac ZADANIE NR 2 - Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Ogrodzieniec, Pilica i Zawiercie Powierzchnia do opracowania wg stanu na 1 stycznia 2020 r. wynosi 5615 ha z czego na terenie: a) Gminy Ogrodzieniec 3087 ha, b) Gminy Pilica 1529 ha, c) Gminy Zawiercie 999 ha. Należy uwzględnić, iż rozbieżności pomiędzy zapisami ewidencji gruntów a mapą mogą wynosić do 40%. Zadanie podzielone zostało na 2 Etapy: ETAP I - do 16.10.2020 r. - przez zakończenie I etapu należy rozumieć udokumentowanie zakupu kompletu danych ewidencyjnych i przygotowanie materiałów do prac terenowych ETAP II - do 31.07.2021 r. - pozostały zakres prac 3. Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym szczególności zgodnie z: a) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych, d) ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. , e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów, f) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, g) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 4. Wykonawca zakupi dane ewidencyjne potrzebne do sporządzenia przedmiotu zamówienia. Opracowaniem objęte zostaną lasy i grunty leśne, które w ewid encji opisane są symbolem Ls. 5. Faktyczna powierzchnia opracowania może ulec zmianie i zostanie ujawniona w momencie wykupienia danych ewidencyjnych. Zamawiający zastrzega tym samym zmianę powierzchni opracowania, która wynika ze zmian zachodzących w ewidencji gruntów. 6. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, przeprowadzi naradę techniczno-gospodarczą przy udziale Zamawiającego oraz przedstawicieli właściwych gmin i nadleśnictw, na terenie których położone są lasy objęte opracowaniem. 7. Dokumentacja sporządzona zostanie w oparciu o program TAKSATOR - PLANY UPROSZCZONE (lub równoważny). Wykonawca przekaże Zamawiającemu jedną scaloną bazę programu TAKSATOR (lub równoważny) dla całego opracowania. 8. Dane geometryczne przedstawione zostaną w standardzie uproszczonej leśnej mapy numerycznej. 9. Uproszczone plany urządzenia lasu należy sporządzić: a) tradycyjnie - w 3 oprawionych egzemplarzach w trwałej, twardej oprawie b) na nośniku elektronicznym - 5 szt. (CD bądź pamięć USB, bez możliwości dokonywania zmian w opracowanych danych). 10. Dokumentację graficzną stanowić mają mapy gospodarcze lasu w skali 1:2000. W przypadku dobrej czytelności map, po uzgodnieniu z zamawiającym, dopuszcza się skalę 1:5000. Na mapach należy zamieścić mapkę sytuacyjną z usytuowaniem obszarów leśnych. Mapy należy wykonać w postaci tradycyjnej - w 3 egzemplarzach - w tym jeden egzemplarz zabezpieczony folią z przystosowaniem do pracy w terenie, oraz w formie atlasu - w 2 egzemplarzach - w tym jeden egzemplarz zabezpieczony folią z przystosowaniem do pracy w terenie. 11. Wykonawca dostarczy również całe planowanie urządzeniowe w arkuszu kalkulacyjnym, zapewniając tym samym możliwość wprowadzania i rozliczania wykonywanych na działce leśnej zadań gospodarczych. W arkuszu kalkulacyjnym musi być możliwość odnotowywania wykonanych zadań gospodarczych na poszczególnych działkach bądź w ich częściach wchodzących do różnych pododdziałów. Wprowadzone wykonane zadania gospodarcze na poszczególnych działkach lub ich częściach muszą odnosić się (sumować) również do: - planu na poziomie pododdziału (możliwość sprawdzenia wykonania zabiegu w pododdziale), - całego obrębu ewidencyjnego (możliwość sprawdzenia wykonania poszczególnych zabiegów gospodarczych w całym obrębie). Pola nie wchodzące do rozliczania zadań gospodarczych należy zabezpieczyć przed edycją. Hasło zabezpieczające należy dostarczyć Zamawiającemu. 12. Wykonawca wyłoży do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu na okres 60 dni we właściwych urzędach miast, gmin, miast i gmin oraz dostarczy złożone do nich zastrzeżenia i wnioski. Do złożonych zastrzeżeń i wniosków wykonawca przedstawi wyjaśnienia, które będą jednocześnie uzasadnieniem do wydawanych przez Starostę decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. 13. Wykonawca dostarczy pozytywne opinie Nadleśniczych Lasów Państwowych do sporządzonej dokumentacji. 14. Wykonawca uzgodni projekty uproszczonych planów urządzenia lasu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy przygotować wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla gmin objętych opracowaniem. 15. Wykonawca przeprowadzi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenie lasu dla obszarów Natura 2000. 16. Wykonawca sporządzi w jednym egzemplarzu wyciągi z uproszczonych planów urządzenia lasu dla właścicieli lasów. Wyciągi oprócz danych opisowych muszą również zawierać dane kartograficzne - odpowiedni fragment mapy obejmujący działki danego właściciela lasu. 17. Wykonawca udokumentuje wykonanie prac terenowych poprzez rejestrację miejsca i czasu pracy pracowników terenowych za pomocą odbiorników GPS (ścieżki przejścia taksatorów do wglądu Zamawiającego) oraz poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Fotografię (w ilości minimum 1 szt.) należy wykonać w każdym wydzieleniu drzewostanowym. 18. Na opracowaniu Wykonawca zamieści informację o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z obowiązującymi zasadami oznakowania, gdyż zadania zostaną dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach. Treść informacji, logo zasady oznakowania dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl 19. Realizacja zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których administratorem jest Zamawiający. Wykonawca jako podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 20. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących bezpośrednio czynności w ramach niniejszego zamówienia w zakresie czynności inwentaryzacyjnych związanych z realizacją prac urządzeniowych na powierzchni gruntów objętych zamówieniem oraz planowanych zadań gospodarczych, gdzie wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę, co szczegółowo zostało określone w Załączniku nr 6 do SIWZ - Projekt umowy. 21. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 22. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 23. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac i obowiązków Wykonawcy określa również Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 24. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, która obejmować będzie w m.in. usuwanie w okresie gwarancji wad w zrealizowanym przedmiocie zamówienia, ujawnionych po dacie podpisania protokołu odbioru. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać oferowany okres gwarancji tj. liczbę miesięcy w zakresie min. 12 max 36 - w zakresie każdej części na którą składana jest oferta odrębnie. Sposób przyznawania punktów został opisany w Rozdziale XXII SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

77231000-8

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00Okres gwarancji40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-07-31

II.9) Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia (dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2): do 31.07.2021 r., przy czym: ETAP I - do 16.10.2020 r. - przez zakończenie I etapu należy rozumieć udokumentowanie zakupu kompletu danych ewidencyjnych i przygotowanie materiałów do prac terenowych ETAP II - do 31.07.2021 r. - pozostały zakres prac


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

-

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

-

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia - min. 3 osoby z wykształceniem leśnym (średnim lub wyższym) - w zakresie każdej części Zamawiający dopuszcza skierowanie do realizacji zamówienia tych samych osób w zakresie każdej z części.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

-

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział X pkt. 3) zostanie wezwany do przedłożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykaz osób należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 lub 5a do SIWZ - odpowiedni w stosunku do części na którą składana jest oferta).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

-

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

-

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty, składanej z wykorzystaniem Formularza ofertowego , którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale X SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczenia stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty Wykonawca załącza: a) Pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy (również w przypadku składania oferty wspólnej), b) Inne dokument(-y) (np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zgodnie z zapisami Rozdziału XIV SIWZ - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby). 3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.cuw-zawiercie.4bip.pl, gdzie znajduje się informacja o prowadzonym postępowaniu oraz przekierowanie na platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podpisuje we własnym imieniu (każdy wspólnik spółki cywilnej lub każdy konsorcjant - odrębnie). 4. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział X pkt. 3) zostanie wezwany do przedłożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykaz osób należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 lub 5a do SIWZ - odpowiedni w stosunku do części na którą składana jest oferta). 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

-

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmujące: a) zmiana terminu realizacji w przypadku wystąpienia "siły wyższej". Przez "siłę wyższą" należy rozumieć zdarzenie nagłe nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana terminu realizacji umowy o ilość dni, w których wykonywanie umowy nie było możliwe z powodu siły wyższej, b) zmiana terminu realizacji w przypadku wystąpienia niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku) uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z technologią ich wykonania. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć opady deszczu utrzymujące się dłużej niż 10 następujących po sobie dni oraz ulewy, nawałnice, huragany uniemożliwiające wykonywanie prac. Zmiana terminu realizacji umowy o ilość dni, w których wykonywanie umowy nie było możliwe z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, c) zmiana terminu realizacji w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania prac niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych prac, d) zmiana terminu realizacji w przypadku jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wywołująca konieczność zmiany sposobu i terminu jego realizacji - termin realizacji może zostać przedłużony o czas niezbędny do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, e) zmiana terminu realizacji w przypadku braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie). Zmiana terminu realizacji umowy o ilość dni, w których wykonywanie umowy nie było możliwe lub było utrudnione z powodu w/w okoliczności. f) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących podatku VAT, wysokości opłat urzędowych - dopuszcza się zmianę należnego wynagrodzenia tylko i wyłącznie o różnicę wartości wynikającą z wprowadzonej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa" i załączone jako osobna część, nie złączona z ofertą w sposób stały.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

-

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-31

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

-

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Ogrodzieniec, Pilica i Zawiercie


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Zawiercie aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.